Wednesday, September 11, 2013

Selefiun e sinqertë nuk e dëmton ...

Shejkh Ahmed b. Omer Bazmul hafidhehullah:

"Më ka mësuar Imami i xherhit dhe ta'dilit, Shejh Rabi' elMedkhali, me fjalët dhe veprat e tij se: Selefiun e sinqertë nuk e dëmton përpjekja e disave për ta përdhosur imazhin e tij. Kjo, në realitet, vetëm e përforcon atë në hakk dhe ia ngre pozitën tek All-llahu."

(Nga faqja zyrtare e Shejhut në Twitter)

Arbrit Kraja ( Ebu Jusuf )
London. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.