Saturday, June 30, 2012

Vendosja e ndonjë instrumenti mjekësor mbrenda në vaginë gjatë Ramazanit


Vendosja e ndonjë instrumenti mjekësor mbrenda në vaginë për ekzaminim.

Pyetje:
Nëse një Grua përdor dorën e saj për tu pastruar mbrenda në vaginë (dmth, pastron pjesët e turpshme me ujë pas urinimit ose për arsye të tjera siç është vendosja e pomadës apo vendosja e ndonjë tableti mbrenda në vaginë për arsye mjekësore)? Apo nëse një doktoreshë vendos dorën e saj apo ndonjë instrument mjekësor mbrenda në vaginën e saj.
Dhe nëse kjo ndodhë gjatë ditëve të Ramazanit, a mund (ose a duhet) ta prishin ajo agjërimin e saj, dhe ta kompesojë këtë ditë më vonë? 
Dhe a bëhet gusli obligim me ndonjërën prej këtyre?


Përgjigje:
Të gjitha Falemderimet i përkasin Allahut Azze ue Xhel, Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe shokët e tij!

Në asnjë prej rasteve të lartë përmendura Gruaja nuk ka nevojë të marrë gusël xhunublleku, dhe as që nuk e ndërpret (apo e prish) agjërimin e saj.

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni  i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Gudejan

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 5, Pyetja 5, Fetaua Nr.9881. 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 30, 2012

Përdorimi i pikave për sy gjatë ditëve të Ramazanit


Përdorimi ilçeve për sy gjatë ditëve të Ramazanit

Pyetje
A lejohet të përdoren pikat (ilaçi) për sy gjatë ditëve të Ramazanit (dmth, gjatë kohës së agjërimit)?

Përgjigje
Po, lejohet, pikat (ilaçi) për sy nuk e prishin agjërimin, kjo sipas mendimit më të saktë prej dy mendimeve (të Dijetarëve).

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni  i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Gudejan
Shejh: Abdullah ibn Ku’ud

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 10, Pyetja 2, Fetaua Nr.7351. 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 30, 2012

Dy rekat sunnet të sabahut a mjaftojnë edhe për tehijatul - mesxhidDy rekat sunnet të sabahut a mjaftojnë edhe për tehijatul - mesxhid

Pyetje. 
      A mjaftojnë dy rekat Sunnet të namazit të sabahut edhe për tehijatul - mesxhid?
Dhe a bën gjynah personi nëse i falë të dyja (dmth: veçmas, Sunnetin e sabahut dhe pastaj për Tehijatul – Mesxhid / Xhamisë)?

Përgjigje: 
       Dy rekatët Sunnet të sabahut, i mjaftojnë atij për vete dhe për tehijatul – mesxhid, kjo ështe më e mira dhe më e pëlqyeshmja.
Por nëse personi i falë të dyja (së pari tehijatul – mesxhid dhe pastaj synetin e sabahut), nuk ka asgjë të keqe me këtë.

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni  i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Gudejan
Shejh: Abdullah ibn Ku’ud

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 7, Fq 244, Pyetja 3, Fetaua Nr.7845. 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 30, 2012

Thursday, June 28, 2012

Rëndësia Teuhidit dhe Sunetit në jetën e Muslimanit
Rëndësia Teuhidit dhe Sunnetit në jetën e Muslimanit

Burimi: Pyetje & Përgjigje me 
Shejkh: Ahmed Ibn Umer Bazmul hafidhahullaah,
 që u zhvillua në
Xhumada el-Uola 8, 1433: (1 Prill 2012)Pytje 1: 

Çfarë është rëndësia e Teuhidit dhe Sunnetit në jetën e Muslimanit?

Përgjigje: 
Pa asnjë dyshim çështja e Teuhidit është madhështore dhe se virtyti i tij është madhështor tek All-llahu Aze ue Xhel.

All-llahu thotë:

"Sigurisht që All-llahu nuk e fal (gjynahun e) të vënit shok Atij në adhurim, por Ai i falë kujtdo që Ai dëshiron gjynahe të tjera përveç këtij… "[An-Nisa: 116].

Prandaj (duke u bazuar në Ajetin), All-llahu i falë mëkatet e të gjithë atyre që nuk ju bindën prej Muslimanëve, nëse Ai dëshiron t'ia falë. Ashtu siç ka ardhur në Hadith Kudsi:

"O biri i Ademit, nëse ti vjen tek Unë, me gjynahe plot sa toka, e më pas më drejtohesh Mua duke mos më shoqëruar asgjë (dmth; partner në Adhurim), Unë do të vijë tek ti me falje po aq të madhe."

Megjithatë, All-llahu nuk fal asgjë që i është bashkangjitur Atij si partner. Edhe nëse ajo është Rija (syfaqësi) në vepër, e cila është forma më e vogël e Shirkut, All-llahu nuk e pranon veprimin në të cilin Rijaja është përzier me të. Ashtu siç ka ardhur në Hadith Kudsi:

" Unë jam i panevojshmi për ortak; Kush bën një vepër duke më shoqëruar Mua të tjerë në të, Unë e braktisë atë dhe ortakun që më shoqëroj. " (Muslimi, 2989)

Prandaj, çështja e Teuhidit dhe statusi i tij është madhështor.

All-llahu Azze ue Xhel thotë:

"Ata që besojnë (në Njësinë e All-llahut dhe nuk adhurojnë tjetër përveç Atij) dhe nuk e ngatërrojnë besimin e tyre deri me Dhulm (me të gabuarën, duke adhuruar tjetër përveç All-llahut), (mu këta janë ata) për të cilët ka siguri të plotë. (dhe mu këta janë ata) që janë të udhëzuarit." [En-Aam: 82]

Kuptimi i ajetit është; ata që besojnë në All-llahun Azze ue Xhel si Zotin e tyre, Islamin si Feja e tyre, Muhammedin si Profetin e tyre, dhe ata nuk vijnë me asgjë nga punët e Shirkut; këtu është për qëllim fjala keqbërësit,  ku Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e ka sqaruar se kjo është Shirk. “Mu këta janë ata për të cilët ka siguri të plotë”. Ajo që kuptohet nga ajeti është se: Ai që e përzien Imanin e tij me Shirk, atëherë për te nuk ekziston siguri në ahiret dhe as që ka siguri apo relaksim në jetën e kësaj dunjaje.

Përsa i përket Sunnetit Profetik, statusi i tij është madhështor. Ajo është shpallje prej All-llahut Azze ue Xhel, sikurse Kur'ani.

Siç thotë All-llahu Azze ue Xhel:

"Dhe ai (Pejgamberi) nuk flet nga dëshira (e vetes tij). Vërtet, kjo është vetëm shpallje që i frymëzohet atij "[En-Nexhm:. 3_4]

Prandaj, Sunneti siç përmendet prej Imam Barbahari (rahimehUllah):

"Sunneti është Islami dhe Islami është Sunneti".

Sunneti është udhëzim i përgjithshëm i Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Të bazuarit mbi këtë, ka ardhur në hadithin e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ku ai ka thënë:

"Vërtet, unë ju kam lënë dy gjëra, nëse kapeni fort mbas tyre nuk do të devijoni: Libri i All-llahut dhe Sunneti im. Këto dyja nuk ndahen asnjëherë derisa të më vijnë tek Haudi."

Po ashtu, Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka përmendur në hadithin që është në autoritetin e el-Irbad Ibn Sarijeh (rahimehUllah) se ndryshimi (përçarja në grupe) do të ndodhë:

"Vërtetë që kush jeton prej jush (pas meje) do të shohë mospajtime të shumta. Prandaj me ju është (të ndiqni) Sunneti im."

Thënia e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem):

"Me ju është (të ndiqni) Sunneti im."

Kuptimi, se rruga e shpëtimit dhe e largimit prej sprovave dhe mundimeve është vetëm prej mënyrës së mbajtjes (dhe ndjekjes) fortë për Sunnet. Ajo që kuptohet prej thënies së Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) lidhur me vërejtjen e shumë ndryshimeve pas vdekjes së Tij, (do të thotë se) ai që nuk mbahet fort pas Sunnetit të tij, ai definitivisht do të bie në këto çështje (dmth, në këto ndryshime / përçarje / grupacione etj) të ndryshme. Edhe nëse ai pretendon se është në të drejtën ose e do të mirën dhe këshillën, ky qëllimi i të dashurit mirë nuk do ti mjaftojë atij, nëse ai nuk është duke ndjekur dhe përmbajtur fortë për Sunnetit të tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).

Sunneti Profetik!  është udhëzim i përgjithshëm i Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, që ka ardhur me fjalët e tij, veprat e tij dhe besimin e tij, kjo është rruga e shpëtimit. Kjo është Arka e shpëtimit me lejen e Allahut Azze ue Xhel. Kushdo që hip mbi të është i ruajtur (dmth; ka shpëtuar) dhe kush qëndron prapa saj (dmth e braktisë atë- apo e lë atë) ai është i shkatërruar.

Këtu unë dua të bëjë citim për diçka shumë të rëndësishme sa i përket Sunnetit. Është ajo që, ky Sunnet Profetik nuk mund të kuptohet (në asnjë formë, metodë apo mënyrë tjetër) përveç, vetëm sipas të kuptuarit të parëve tanë të mirë Selefus-Salih (Radija_Allahu ' anhum exhma'iin). Ne nuk jemi në gjendje (të aftë) të mbeshtetemi (në të kuptuarit) e Kur'anit dhe Sunnetit (për praktikimin e Islamit) prej vetes tonë, pa e kuptuar dhe mësuar atë, sipas të kuptuarit e Selefus-Salih (Radija_Allahu ' anhum exhma'iin). Në të vërtetë prej çështjeve më të rëndësishme të Sunnetit dhe çështjeve më madhështore të Sunnetit është mbajtja (të kapurit fort dhe të kuptuarit drejtë / saktë) në Menhexhin e Selefus-Salih (Radija_Allahu ' anhum). 

Prandaj, kushdo që e ndan të kuptuarit e Selefus-Salih prej Sunetit, ai ka ndarë Sunetin dhe nuk e ka pranuar atë (në tërësi). Ky individ ka hequr / larguar prej Sunnetit një gjë e cila është pjesë e saj (dmth- Menhexhin e Selefus-Salih Radija_Allahu ' anhum exhma'iin ) dhe një bazë (madhështore) e të mrekullueshme të saj, e cila është të kuptuarit dhe të kapurit shumë fort në atë që ishin Selefët tanë (Radija_Allahu anhum exhma'iin)."

Fund. Shkodër Qershor 26, 2012Përshtati: Ebu Jusuf el-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër Qeshor 26, 2012

Wednesday, June 27, 2012

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: Marrja e nënshtetësisë së mosbesimtarëve

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: Marrja e nënshtetësisë së mosbesimtarëve: Shejh: Muhammed Ali Ferkus Allahu e ruajtë Fetva në Akide (Besim) dhe Teuhid (Monoteizmi) Fetva nr: 29 Marrja e nënshtetësisë...

Si ta mbroni veten nga syfaqësija - Rijaja


Si ta mbroni veten nga syfaqësija - Rijaja

Shejh Zejd Ibn Muhammed Ibn Hadi el-Medkhali hafidhahUllah, është pyetur:


Si e distancon Besimtari veten e tij prej ekspozimit të veprave të tij? 

Dhe a e dëmton atë lavdërimi i njerëzve për shkak të adhurimit të tij?


Shejhu u përgjigj:

"Veprat gjykohen sipas qëllimeve"


Sa për personin që njerëzit e lavdërojnë atë për shkak të kryerjes së veprave të mira, dhe ai nuk i ka bërë këto vepra përveç se të kërkojë kënaqësinë e Allahut, atëherë aprovimi dhe lëvdata e njerëzve për të, është një dëshmi (pohim) për atë çfarë ai është, dhe se kjo nuk e dëmton atë.

Megjithatë, nëse ai vë re diçka në zemrën e tij, kur njerëzit e lavdërojnë dhe e përgëzojnë atë ose kur ai dëgjon se dikush e lavdëron atë, nëse ai vëren diçka si habi në zemrën e tij sikurse vetëkënaqësi ose syfaqësi, atëherë ai duhet t'i drejtohet Allahut Azze ue Xhel, dhe ai duhet të thotë duanë që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) që ka thënë:

O All-llah! Unë kërkoj strehim tek Ti nga të bërit shirk me vetëdije (dhe dituri) dhe të kërkoj Ty falje për atë që nuk e di.”(1)

Vërtetë, që me Vullnetin e Allahut, kjo do të largojë atë që është në zemrën e tij prej dobësisë apo syfaqësisë, me Fuqinë e All-llahut Azze ue Xhel.


(1):trs: Ahmedi 4/403 dhe te tjerë, Sahi el-Xhami 3/233 dhe Albani ne Sahih Et-Tergib ue Et-Terhib 1/19

Burimi: El-‘Ikd El-Munadil El-Xhedid (1/28)

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Janar, 2012.

What is Salafiyyah? Imām Muhammad Nāsir ud-Deen Al-Albānī


Thursday, June 21, 2012

"Xhin-nët a kanë fuqi për ti rrëmbyer njerëzit ?""Xhin-nët a kanë fuqi për ti rrëmbyer njerëzit ?"

El´Allâmeh Mukbil bin Hâdî el-Wâdi´î
RahmetUllahi Teala Alejhi

 Pyetje:
A e kanë Xhin-nët fuqinë për ti rrëmbyer njerëzit ? dhe a mund të na ofroni një dëshmi; Allahu të shpërbleftë.

Përgjigje:
Po; kjo ka ndodhur në kohën e Umerit Radija_Allahu anhu- dhe po ashtu ka ndodhur në kohë tjera. Ata Xhin-nët mund ti rrëmbejnë njerëzit, dhe se ai (njeriu) qëndron tek ata për sa kohë që Allahu, dëshiron, dhe pastaj të kthehet. Allahu Mustean (Allahu është Ai, që i kërkohet ndihmë)
Nuk ka ndonjë pengesë për këtë. Ata (Xhin-nët) kanë fuqi për ta bërë këtë. Allahu Mustean (Allahu është Ai, që i kërkohet ndihmë)

Në kohën e Umerit Radija_Allahu anhu, një burrë është rrëmbyer nga Xhin-nët dhe ai qëndroi me ta për katër vjet, më pas kur ai u kthye, u tregoi njerëzve se disa Xhin mushrik e kishin rrëmbyer atë, dhe ai qëndroi tek ata si i burgosur, pastaj disa Xhin Musliman nisën një fushatë (betejë) kundër tyre dhe i mposhtën ata, dhe kështu që e sollën atë përsëri në familjen e tij.

Kjo ngjarje përmëndet në Menaar el-Sebil; etj.

Menaar el-Sebil, 2/88. Historia e njeriut të rrëmbyer është transmetuar nga Bejhakiu ( 7/445-446) dhe zinxhiri i tij është klasifikuar Sahih nga Shejlh Albani rahmetUllahi Teala alejhi, në Irva, 6/150, nr.1709


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)

Shkodër: Qeshor 21, 2012.

Wednesday, June 20, 2012

" Ne jemi duke i kthyer çështjet tona tek Komisioni i Përhershëm"Shejkh: Ahmed ibn Umer Bazmul (hafidhahUllahu teala)
Pyetje & Përgjigje (pjesa 1 rë)
Përshtati 
në Shqip: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 20, 2012
Albania


Pyetja e tretë:

Ne e njohim virtytin e Komisionit të Përhershëm të Dijetarëve në Arabinë Saudite dhe se ata janë ato që posedojnë dije dhe virtyt të lartë, dhe që janë kthyer në ato Nauazil (dmth në çështje madhore për Ummetin ). Por megjithatë nëse disa individë, refuzuhen nga disa prej njerëzve të dijes, si: Shejh Rabia ose Shejh Ubejd hafidhahUllah, ata thonë se:

" Ne jemi duke i kthyer çështjet tona tek Komisioni i Përhershëm, "

Kështu që, cili është gjykimi juaj në lidhje me këtë?

Përgjigje:

Komisioni i Përhershëm ka Ulemah (Dijetarë). Dhe se ata janë Dijetarë mëse të njohur mirë, sikurse; Shejkh Abdul-Aziz Ali-Shejkh hafidhahUllah, e si Shejkh Salih el Feuzan hafidhahUllah. Por megjithatë, ky pyetës i cili thotë se: " Ne jemi duke i kthyer çështjet tona tek Komisioni i Përhershëm," i themi se nuk ka asgjë të keqe me kthimin e çështjeve tek Ulemat (Dijetarët), dhe se nuk ka asgjë të keqe duke e bërë një pyetje në më shumë se një Dijetarë. Por megjithatë, ne i themi këtij pyetësit, ti e le fetvan e Shejkh Rabis dhe pastaj shkon tek Komisioni i Përhershëm që ti pyesësh ata, nuk ka asgjë të keqe me këtë. Por sidoqoftë, është detyrë (obligim) që ju t’ua jepni të plotë përshkrimin e pyetjes, ashtu siç e di dhe Shejkh Rabija përshkrimin e plotë të saj dhe çështjen në detaje.

Çfarë do të thotë kjo?

Kjo do të thotë se, mbase Shejkh Rabija mund të thotë në lidhje me një çeshtje, se kjo është bidat dhe devijim, dhe kjo (është) prej asaj që ai e di, dhe prej asaj se ai i njeh trillimet dhe planet e kurdisura që ndodhin dhe mund të ndodhin prej njerëzve të dëshirave, të cilët përpiqen duke përfituar nga situata. Kështu që Komisionit të Përhershëm të Dijetarëve ndoshta mund t'i kërkohet një fetava në lidhje me një çështje e cila nga pamja e jashtme duket se është e mirë, dhe në ç'rast ata thonë se nuk ka asnjë problem me këtë. Kjo është për shkak se ju nuk u përmendet dhe përshkruat atyre në detaje dëmin (e situatës) dhe se ju nuk i keni përmendur disa prej këndvështrimeve, ku të cilat në qoftë se do të ishin përmendur, do të kishin një ndikim në gjykim [dmth që ju fshehët (prej pyetjes tuaj) tek grupi i dytë i dijetarëve, atë që nuk ishte e fshehur tek grupi i parë i dijetarëve!].

Kështu që për shembull, në qoftë se Shejkhu (dmth Rabija) thotë për një çështje, "Kjo çështje është bidat" dhe më pas Komisioni i Përhershëm dhe disa të tjerë prej njerëzve të dijes si Shejkh [Abdul-Muhsin el-Abbad] thonë se, "Kjo çështje nuk është një bidat"këtu unë them; se të dyja këto janë të sakta, dhe nuk ka asnjë kontradiktë mes dy prej tyre.

E vetmja kontradiktë këtu, është në pyetjePra, të dyja këto janë të sakta sepse Shejkh Rabia hafidhahumUllah, gjykoj mbi këtë çështje, ashtu si dhe Komisioni i Përhershëm ose Shejkh Abdul-Muhsin el-Abbad apo Shejkh Salih Suhejmi hafidhahumUllah, nëse ata thonë se, "Kjo çështje është e saktë dhe nuk ka asgjë të keqe me të," ato vetëm që kanë gjukuar duke u bazuar në pyetjen që erdhi për ta, ku në të cilën aspektet negative të pyetjes nuk u përmendën në detaje.

Le të japim një shembull në lidhje me këtë. Për shembull Shejkh Rabia deklaron se Ebul Hasen el Ma’ribi është bidatçi dhe dijetarë të tjerë të cilët janë të njohur të jenë me Sunnetin, nuk e deklarojnë atë bidatçiA ka ndonjë kontradiktë ndërmjet tyre? Ne themi: Jo. Se Shejkh Rabia e njifte dhe e dinte mirë gjendjen e Ebul Hasen el-Ma’ribiut para se ta deklaronte atë bidatçi, dhe të tjerët nuk dinin prej tij (dmth Shejkh Rabisë) kushtet, përse ai e deklaron atë bidatçi. Ndoshta ata vetëm që kanë dëgjuar disa thashetheme apo disa gjëra duke u përhapur për rreth (por jo të vërtetën). Dhe mbas kësaj vetë Ebul Ha’sen do të shkojë tek ta, dhe do ta bëjë të dukshme (veten e tij) për ta se ai është në Sunnet, dhe kështu që ata do ta gjykojnë atë, prej asaj çfarë ai e bëri të dukshme (qartë) tek to.

Dijetarët nuk e din të fshehtën, ata janë vetëm qenie njerëzore dhe ata bëjnë gjykime në përputhje me atë që ata shohin dhe dëgjojnë. Pra, për shkak të kësaj, ne i themi këtij pyetësit:  

Frikesoju Allahut, në vetvete, dhe frikësoju Allahut, në lidhje me Dijetarët, dhe frikësoju Allahut, në lidhje me Fenë tënde dhe vëllezërit tuaj që ti po përpiqesh ti humbasësh ato, me të tilla çështje sikurse kjo!

Dhe kjo është ajo çfarë kuptohet prej deklaratave të disa prej dijetarëve,

"Kushdo që prej dëshirës së kotë sillet përreth për të blerë dhe gjetur mendime të ndryshme tek Dijetarët bie në herezi".

Kuptimi; kushdo që bën të tilla veprimeve prej këtyre, ai përngjan në veprimet e fasikut (dmth gjynahqarit të pabindur). Pra, ju e pyesni Shejkh Rabinë për diçka dhe ju e merrni fetvanë e tij mbi këtë çështje, dhe pastaj shkoni tek një tjetër dijetar duke kërkuar një tjetër fetva për shkak të disa dëshira të kota brenda vetes, e jo prej frikës së Allahut Azze ue Xhel. Sepse nëse ju e doni të vërtetën dhe çfarë është e saktë, ju e dini atë se fjala e Shejkh Rabisë - në të shumtën e rasteve - me argumentin dhendershmërinë e tij, (gjykimi i tij) është pranuar në mesin e dijetarëve. Kështu që, përse ju po kërkoni aty këtu për fatava , a sepse ju doni të shkoni (dilni) në përputhje me dëshirën dhe  justifikimet tuaja dhe të atyre që pajtohen me ju.

O vëllai im, ti e din se Shejkh Rabia e ka deklaruar filanin dhe filanin të jenë bidatçi për shkak të devijimeve të tyre, dhe ti e din këtë. Pastaj ti shkon tek një tjetër dijetar i cili nuk e deklaron atë një bidatçi, por ai lavdëron atë,  prandaj dije atë që ti je duke bërë gjynah në shumë aspekte.

Së pariTi ke fshehur disa të vërteta (në pyetjen tëndë) prej këtij dijetari.

Së dytiJu do ta mbani peshën e të gjithë atyre që vihen në sprovë prej kësaj pyetjeje që ju [në mënyrë mashtruese] e pyetet atë dijetar.

Së treti: Ti je duke luajtur me Fenë e Allahut Azze ue Xhel,

Së katërtiMe këtë mënyrën tënde, ti i ke hapur një derë të keqes për gjithë njerëzit e afërt (të komunitetit tënd), dhe i ke devijuar ata.
Pastaj gjithashtu e dimë se Shejkh el-Abbad, apo për shembull, Shejkh Suhejmi ose të tjerë përveç tyre të cilët mund ti kenë lavdëruar [ata], dhe në anën tjetër Dijetarë të tjerë të cilët e kanë deklaruar (shpallur haptazi) devijimin dhe humbjen e tyre nga rruga e drejtë, ata janë të falur, sepse ata nuk i dinë çështjet e tyre të detajuara dhe se ata nuk e dinë të fshehtën.
   
Gjithashtu ai që di është dëshmi (argument) kundër atij që nuk di, dhe ai që kritikon ka argument (fakte) shtesë, kun ë ç’rast ai që vlerëson nuk i posedon (apo i ka) për personin që ai po lavdëron, pra në këtë rast ai i cili lavdëron apo vlerson lirohet prej përgjithsisë (dmth ka justifikim). Dhe për këtë arsye, Ulematë përmendin se nëse një dijetar  jep një fetva dhe gabon, ai në kët rast ka një shpërblim dhe në qoftë se ai jep fetva dhe është i saktë (dmth ia qëllon), atëherë ai ka dy shpërblime, ashtu siç vjen në Hadith.

Gjithashtu ai që ndjekë verbërisht (dmth. person i zakonshëm (i thjeshtë) që nuk e ka aftësinë që t'i hulumtojë argumentet) dhe e di se ky dijetari ka gabuar por ai gjithsesi e ndjek atë, atëherë ky ndjekës i verbër po mëkaton dhe në këtë rast, ju jeni njësoj si ky.

Prandaj, - Pasha Allahun - bëni kujdes në Fenë tuaj, dhe bëni kujdes me njerëzit, dhe bëni kujdes me Dijetarët tanë. Le të mos e fillojmë ne këtë fatkeqësi dhe këtë konfuzion, të gjitha për shkak të disa përfitimeve personale apo monetare.

Me të vërtetë Feja e All-llahut, është me vlerë dhe është e ruajtur - me lejen e All-llahut - dhe në fund të ditës ju vetëm dëmtoni veten tuaj.

FUND.


Në linkum e më poshtëm është një ligjëratë e mbajtur nga / 
Shejh: Ahmed ibn Umer Bazmul (hafidhahUllahu teala)
http://ebujusuf.blogspot.com/2012/05/principles-every-salafi-should-know.html

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 20, 2012

I lus vëllezërit që ta lexojnë më shumë se një herë, në mënyrë që të jetë sa më e lehtë për tu kuptuar.
Dhe se as unë nuk jam përfekt, unë gaboj, dhe për këtë i kërkoj falje Allahut Azze ue Xhel.
Lus Allahun, t'më gjykojë dhe t'më shpërblej për çfarë kam pasur për qëllim.

Monday, June 18, 2012

Marrëdhëniet me Hizbit në çështjet e dunjasë


Marrëdhëniet me Hizbit në çështjet e dunjasë


 Shejkh Al'llaameh Ubejd El-Xhabirij hafidhahullaah

Pyetje:
Allahu ju shpërbleftë me të mira. Një tjetër pyetës i shton rëndësi pyetjes se mëparshme dhe thotë:
A është e lejuar për të pasur marrëveshje me Hizbit në çështjet e kësaj dunjaje, të tilla si tregti? Disa prej të rinjve që e bëjnë këtë, thonë se: Ne nuk kemi marrëveshje tjetër me to, përveç në çështjet e kësaj dunjaje!

Përgjigje:

Unë them: Nëse ju jeni në gjendje të qëndroni shumë larg prej bidatçive, në mënyrë që ju të mos ndani (dmth të mos keni marrëdhënie të përbashkët / si psh / aksioner etj) me ta në asnjë aktivitet, Fetar apo të kësaj dunjaje, atëherë bëni  / veproni kështu.

Përsa i përket aktiviteteve Fetare, ata njihen dhe referohen si aktivitete Dauetit, mos i përkrahni dhe mos i mbështetni ata dhe po ashtu mos u ndihmoni atyre në ndërtimin e Xhamive në të cilat thirret dhe përhapet bidati, dhe as shkollat përmes të cilave mësohet dhe përhapet bidati, e as në shtypjen dhe printimin e librave më anë të cilave bidati përhapet; Kurrën e kurrës asnjëherë. Sepse, ai që i përkrah dhe i ndihmon ata, përderisa ai e di dhe e njeh gjendjen e tyre, atëherë ai është si ata / prej tyre, qoftë kjo me qëllim apo pa qëllim.

Përsa i përket çështjeve të kësaj dunjaje: Kur ju të jeni në nevojë të saj dhe njëri prej jush nga mesi juaj është fuqimisht i përforcuar në akide të saktë, në Sunet dhe në paralajmërim kundër bidatit, dhe ai është në nevojë që të ketë një marrdhënie me këta njerëz (hizbit), atëherë nuk ka asgjë për ta parandaluar këtë, për aq kohë, sa kjo është e barabartë dhe është në përputhje me gradën e nevojës së tij, dhe le të kini kujdes nga përzierja me ta.

Nga Ebu Hurejra (radija-Allahu anhu) përcillet  se i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), ka thënë:

’’Personi është në fenë e shokut të tij. Kështu që le të shikojë secili prej jush atë të cilin ai e mban si mik” [1]

Kështu që kjo është një çështje e rrezikshme. Sa e sa njerëz rrëshqitën sepse u përfshinë në marrëdhënie me to në çështjet e kësaj Dunjaje, derisa ato u shkëputën dhe u bënë armiq të Sunetit dhe njerëzve të sajë, ose u bënë njërëz që kishin ndjenja të vdekura rreth xhelozisë Fetare, duke mos pasur Uela uel Bera (Dashuri dhe Urrejtje) për hir të Allahut Azze ue Xhel.

Nëse ju doni që të merreni me një bidatçi në mënyrë që ta punësoni atë, dhe ti je njëriu (personi) përgjegjës dhe po ashtu ti je mbikëqyrës përmbi kryet e tij, nuk ka dyshim se kjo është më e sigurtë. Dhe nëse ke nevojë për të punuar me të, atëherë ruaju prej tij dhe le të jetë  marrëdhënja juaj me të vetëm një marrëdhënie e kësaj Dunjaje. "Merrni një Dinar dhe jepni një Dinar;" vetëm kaq, ose; "Çmimi i kësaj është kaq dhe kaq, dhe çmimi i kësaj tjetrës është kaq dhe kaq." Dhe mos e merrni qetësisht marrdhënien apo pa u trazuar apo të rehatshme dhe të hyni me to deri në atë pikë, saqë ai apo ato të tërheqin ty për marrëdhënie në Fe, ose në marrëdhëniet e Dauetit.

Nëse ju mund të mjaftoheni pa ato (hizbit), dhe të bashkëpunoni me njëri tjetrin (Selefit), ose me një grup Selefish, atëherë kjo është më e mirë dhe më e sigurtë për Fenë tuaj dhe nderin tuaj.

Kjo është ajo që në të cilën ne ju inkurajojmë dhe ju thërrasim në të. Dhe ajo që është më e dashur për ne është që ju të bëni (të mjaftoheni) pa pasur nevojën e Hizbive, dhe njerëzve të bidatit dhe revolucionarëve.

Marrë nga: El-Hadd El- Feesil Bejna Mu'aamelaat Ehlus-Suneh ue Ahlil-Baatil (Pyetja nr,3)

________________________________________
[1] Transmetojnë Hadithin
Ahmedi (2/439)Ebu Daudi (nr.4812)Tirmidhiu (nr.2484)Dhe është saktesuar nga shejh El-Albani RahmetUllahi Teala Alejhi (v.1420H), në es-Silsilah es-Saheha (nr. 927)

Përshtati: Ebu Jusuf el-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër June 18, 2012