Sunday, December 22, 2013

Përgjigja e Shejkh Ubejd el-Xhabirij për vëllezërit Selefij të Shkodrës

Përgjigja e Shejkh Ubejd el-Xhabirij hafidhehUllah për vëllezërit Selefij të Shkodrës

bismillah
I kam bërë vizitë1 (zijaret) shejkh Ubejd el-Xhabirij ditën e dielë – 12/ 2/1435 Hixhri, pas  namazit të Akshamit, në prezencë të: shejkh, Dr. Muham-med ibn Galib, shejkh Arafat ibn Hasen dhe dy vëllezërve nga Bahrejni, në këtë kohë shejkh Arafati lexoi një pyetje që i drejtohej shejkh Ubejdit nga vëllezërit që merren me Davet (thirrje Islame) në qytetin e Shkodrës – Shqipëri.
Shejkh Arafat ibn Hasen:
Pyetja: Shejkh i nderuar: -All-llahu ju ruajt- ne jemi një grup prej selefive shqiptarë nga qyteti i Shkodres, shpresojmë nga ju që ti përgjigjeni pyetjes së mëposhtme:
Një vëlla i yni selefi ka dhuruar vakëf një (copë) tokë për ndërtimin e një xhamie dhe për shërbime të tjera edukimi që të jenë në shërbim të Da’wetit Selefi tani dhe në të ardhmen -insha-Allah.
Por ne nëse duam të ndërtojmë një xhami në vendin tonë, duhet që patjetër të marrim miratimin e Komunitetit Musliman (el-Meshjekhah el-Islamijeh) për këtë gjë.
Dhe nuk merret miratimi prej tyre vetëm pasi të ketë kaluar pronësia e tokës (vakëf) tek ata; dhe pas kësaj ata zotërojnë autoritetin e shfrytëzimit të tokës dhe të asaj që ndërtohet mbi të, qoftë kjo xhami apo diçka tjetër. Sikurse ata zotërojnë autoritetin e zgjedhjes së imamit të xhamisë.
Ju bëjmë me dije se kjo Meshjekhah (Komunitet) i lufton Selefitë dhe Selefizmin dhe e shtrembëron imazhin e tyre. Kjo Meshjekhah (Komunitet) i ndalon të diplomuarit në Universitete Islamike që i përkasin Menhexhit Selefij nga Imamlleku dhe mësimdhënia në xhamija. Ata që e drejtojnë këtë Mues-seseh (shoqatë, organizatë; pra Komunitetin Musliman) ju përkasin grupimeve të devijuara prej sufistave dhe hizbive.
Për ndërtimin e një xhamije ne posedojmë dy mënyra (rrugë):
E para: Nga ana e Meshjekhas (Komunitetit) , (pra nëpermjet tyre), dhe parapriu më sipër sqarimi i gjëndjes së tyre dhe urrejtja e tyre për Selefitë dhe Selefizmin. Nëse ne biem dakord me ata që të ndërtojmë një xhami duhet patjetër që t’iu dhurojmë atyre tokën, pas kësaj nuk kemi besim tek ata dhe së fundmi ne iu kemi dhuruar atyre tokën bashkë me xhaminë; sepse marrëveshja me ata është vetëm gojore.
E dyta: është: që një grup vëllezërish të themelojnë një mues-seseh (shoqatë, organizatë) fetare – kulturore me liçensë nga Gjykata dhe kjo tokë (vakëf) të qëndrojë në pronësinë e atij që ka dhuruar tokën vakëf, pastaj të ndërtojmë në këtë tokë një ndërtesë dhe ta përdorim atë në emër të mues-seseh (shoqatës, organizatës) si xhami apo qendër Selefije.
Pyetja është: Cili është orientimi i juaj për ne? Si të veprojmë për këtë gjë dhe cilën rrugë të ndjekim për ndërtimin e xhamisë?
Shejkh Ubejdi është përgjigjur:
Unë jam dakord me të dytën (pra me mënyrën e dytë), të shkëputen nga kjo Meshjekhah (Komuniteti); ajo nuk është Meshjekha e vërtetë. Themeloni një mues-seseh (shoqatë, organizatë) që ti bashkojë (mbledhë) selefitë.
Pastaj një nga të pranishmit tha se disa thonë: se kjo është shoqatë hizbije.
Atëherë shejkhu tha: (atë që thonë këta njerëz se kjo mues-seseh është hizbizëm) nuk i dëmton. O bijtë e mij: hizbizmi bazohet në wela dhe bera, ndërsa kjo mues-seseh jo, nuk është hizbije, kjo është xhem’ije (shoqatë) khajrije (bamirëse), ajo nuk bazohet në wela dhe në bera.
Hizbizmi është se nëse nuk falesh në xhaminë e tyre ata të urrejnë ty, e nëse nuk iu merr leje atyre ata të urrejnë ty; por kjo (mënyra e dytë) nuk është në asnjë mënyrë hizbizëm.
Transmetoju atyre selamin tim dhe transmetoju atyre se unë u jap atyre fetwa për këtë (për mënyrën e dytë).
Shejkh Arafat ibn Hasen: Ata kanë edhe një pyetje tjetër:
Ne kemi edhe një pyetje tjetër që ka lidhje me dhënien mësim vëllezërve Selefij qoftë kjo në xhami apo në Merkez (qendër):
A i lejohet një prej vëllezërve tanë Selefij – i cili është diplomuar në Fakultetin e Thirrjes Islame për Gjuhë Arabe dhe Studime Islame në Libi, dhe më pas është diplomuar për Magjister në Fik’h – për të dhënë mësim vëllezërve vetëm nëpërmjet përkthimit të komentimeve të librave të dijetarëve Selefi; sepse disa njerëz i kanë vënë kusht që të ketë tezkije prej ndonjë dijetari ose të ketë studiuar tek dijetarët?
Shejkh Ubejdi përgjigjet:
Përderisa ju zotëroni diplomë nga Universiteti, kjo ju mjafton.
Pasha All-llahu o bijtë e mi unë nuk jam përpjekur për tezkijeh nga askush. Ta besoni se kush ka për qëllim Sunnetin, iu jep mësim të tjerëve për Sunnetin, shkruan libra për të ndihmuar Sunnetin, All-llahu do ta ndihmojë atë dhe atij do t’i vijë tezkija. Të paktë janë ata që marrin tezkije.
Kjo mues-seseh (shoqatë, organizatë) kur të përfundohet, – All-llahu ju dhashtë bereqet- dhe të zgjedhni librat që të jepni mësim, pastaj ai që është i pastër në akideh,  në ikhlas për All-llahun dhe në pasimin e të Dërguarit –sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem- i japin tezkije veprat e tij. Ai që e ka frikë All-llahun, All-llahu i jep atij rrugëdalje.
E shkruajti përgjigjen në arabisht: Alben Aliu el-Albani
E kontrolloi: Shejkh Arafat ibn Hasen el-Muham-medij
El-Medineh eN-Nebewij-jeh 17/ 2/ 1435
Përktheu pyetjen dhe përgjigjen: Astrit Hoxha
Shkodër 18/ 2/ 1435 H. (21/ 12/ 2013)
1. Shënim:
Pyetja i është dërguar e formuluar në arabisht nga Shkodra shejkh Arafat ibn Hasen el- Muham-medij nëpërmjet studentit Alben Aliu për t’ia drejtuar shejkhut të nderuar Ubejd el-Xhabirij.
Përgjigja e dhënë nga shejkh Ubejdi është shkruajtur nga studenti Alben Aliu dhe nuk është dërguar vetëm pasi është kontrolluar dhe ka marrë aprovimin e shejkh Arafat el-Muham-medij.

www.EsSelefusSalih.com
Shkoder

Saturday, October 26, 2013

Takimi i shqiptarëve me Shejh Muhammed ibën Hadi elMedkhalij


Takimi i shqiptarëve me Shejh Muhammed ibën Hadi elMedkhaliun, All-llahu e ruajttë

بسم الله الرحمن الرحيم


Lavdia i qoftë All-llahut, Zotit të botëve! Salavatet dhe selamet qofshin me Profetin tonë Muhammedin, familjen dhe të gjithë shokët e tij!

Dje mbrëmë, më datën 21. 10. 2013G, pas namazit të jacisë, në xhaminë ku falet Shejh Muhammed ibën Hadi elMedkhali, në Lagjen Bi’r Uthman, kishim një takim me Shejhun e nderuar, All-llahu e ruajttë! Të pranishmit ishin të shumtë dhe nga të gjitha vendet dhe kombësitë, por Shejhu ua dha mundësinë për takim vëllezërve selefij nga Shqipëria, të cilët kanë ardhur për haxhxh. Pasi u ulëm Shejhu u lejoi të parashtronin pyetje.

Njëri nga vëllezërit, që kanë ardhur për haxhxh, parashtroi një pyetje me këtë kuptim: “O shejh! Atje në Shqipëri po dëgjojmë disa akuza për vëllezërit tanë thirrës selefij, të cilët akuzohen për gënjeshtër dhe me akuza të tjera të ngjashme. Këto akuza kanë filluar para takimit që ju keni pasur me ta, por kanë vazhduar edhe pas takimit dhe ato përhapen nëpër xhematin e thjeshtë selefij. Çfarë na këshilloni në lidhje me këtë?”

Shejhu, All-llahu e ruajttë dhe ia zgjattë jetën, na dha shumë këshilla madhështore dhe të vlefshme, të cilat duhet të shkruhen me ujë ari. Fillimisht na këshilloi që t’ia kemi fikën All-llahut, pastaj të kemi kujdes për ruajtjen e vëllazërisë. Të mos i zmadhojmë gabimet në të cilat mund të bjerë dikush, ngase çdokush bie në gabime. Na udhëzoi që, kur të shohim një gabim te vëllai ynë, ta këshillojmë atë me mençuri dhe butësi, t’ia pranojmë justifikimin, të mundohemi të biem dakord me të. Në rast se vëllai ynë nuk e pranon këshillën prej nesh, atëherë këshillën t’ia drejtojmë përmes dikujt që është më i madh në moshë, në eksperiencë, në dije ose në da’ue, me shpresë se prej tij mund ta pranojë këshillën dhe kështu të bëhet përmirësimi. Assesi me biseda të fshehta prapa krahëve, apo me qëllime të fshehta.

Por, nëse dikush pas të gjitha këtyre këmbëngul me inat në gabimin dhe devijimin e tij, atëherë ta ngremë çështjen e tij tek dijetarët, duke i përmendur pikat e sakta dhe të vërtetuara ku ai ka rënë në gabim.

Mes tjerash na këshilloi që të kemi kujdes dhe të mos bartim llafe mes vëllezërve, e kështu të shkaktojmë përçarje dhe trazira.

Gjatë fjalimit Shejhu e përmendi vëllain Abdussamed nga Tirana dhe tha se e njeh atë për akide dhe menhexh të saktë, se është në rrugë të drejtë dhe se nuk di për të asgjë përveçse hajr. Pastaj, e përmendi vëllain Xhemal nga Maqedonia dhe tha se nuk di për të asgjë përveçse hajr.

Takimin nuk e kemi incizuar me audio, për shkak parimit mirë të njohur të Shejhut në moslejimin e incizimit, por duke e njohur rëndësinë dhe vlerën e këtyre këshillave të arta të Shejhut tonë, All-llahu e ruajttë, kisha dëshirë që t’ua përcjell vëllezërve të mi një pjesë të asaj që na udhëzoi dhe na këshilloi ai. Përndryshe, Shejhu vetë ua përsëriti vëllezërve që kanë ardhur për haxhxh që t’ua përcjellin këto porosi vëllezërve selefij shqiptarë, bashkë me selamet e tij për ta.

I lus vëllezërit që kan qenë prezent në këtë takim, të tregojn edhe ata cka kan mbajtur mend prej këshillave të Shejhut ,përshkak se kjo ishte ajo që mbaj mend un dhe kam kuptuar.
Allahu e din më së miri.

“Dhe mos u ndihmoni në mëkate dhe armiqësi!” (el-Maide, 2)

Postnga Bujamin Samakova » E Mërkurë Tetor 23, 2013 12:12 pm

Sunday, October 6, 2013

Agjërimi i ditës së Arafatit por ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani         Shejkh Abdul-Aziz Bin Baz rahimehUllah, është pyetur për agjërimin e ditës së Arafatit ndërkohë që personi ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani.

Shejkhu rahimehUllah u përgjigj: Personi mund të agjëroj ditën e Arafatit me njetin për të plotësuar një ditë të humbur të Ramazanit.
          Burimi: binbaz.org.sa/mat/662

          Ndërsa Shejkh Uthejmini rahimehUllah ka thënë, kurë dikush agjëron ditën e Arafatit ndërkohë që ka akoma për të plotësuar disa ditë nga Ramazani, në këtë rast agjërimi i tij është i saktë. Por nëse ai agjëron Arafatin me njetin për të plotësuar një ditë të humbur nga Ramazani, atëherë ky ka dy shpërblime! Shpërblimin e Arafatit  dhe shpërblimin e plotësimit të Agjërimit të tij.
        Mexhmu Fetawa Ibn Uthejmin 20/438.Përshtati: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani) Shkodër 2 Dhul-Hixh-xhe 1434.

A i lejohet një të riu selefi i cili nuk është ulur për të marrë dituri direkt nga dijetarët që të komentojë (nga vetja e tij)A i lejohet një të riu selefi i cili nuk është ulur për të marrë dituri direkt nga dijetarët që të komentojë (nga vetja e tij) Mutuunet e akides (librat bazë në akide)?
Shejkh: Muham-med ibn Hadij el-Medkhalij
Pyetja:
A i lejohet një të riut selefij i cili nuk është ulur tek dijetarët (për të marrë dituri) dhe nuk ka mësuar direkt  prej tyre; që të komentojë (nga vetja e tij) el- Mutuun, Mutuunet e akides, si p.sh.: Tre Parimet dhe Katër Rregullat?

Përgjigja:
Nëse ai nuk ka studiuar nuk i lejohet atij që të komentojë (libra) dhe të mësojë të tjerët. Patjetër që ai duhet të  studiojë (marrë dituri) për vete pastaj ti mësojë të tjerët.

Shejkh: Muham-med ibn Hadij el-Medkhalij Hafidhehullah.


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf) Shkoder 1 Dhul-Hixh-xhe 1434

11 Fetva | A eshte kusht te kesh Tezkije per me dhan Mesim?

Permbledhje Fetvash:

Ketu ne keto fetva o vellezer Selefi ka drite dhe sqarim per ata qe jane te sinqerte dhe e duan te verteten dhe mesim e edukim per ata qe po perhapin dyshime per te arritur qellimet e tyre personale te liga nen pretendimin se nuk merret dija vetem se nga ato qe kane Tezkije, duke i ndare, publikuar dhe komentuar fetvate e dijetareve vetem sipas epsheve dhe qellimeve te tyre, duke mos u konsultuar me pare me ato qe dine me shume se ata, por duke i vendosur fetvate e dijetareve selefi kunder nje tjeter dijetari selefi, duke i turbulluar vellezerit dhe duke vene ne dyshime fjalet e Ulemave te medhenje.
Pasha Allahun vellezerit e Salafi Publications per te cilet flet Shejh Rabia, Shejh Ubejd, Shejh Muhamed b Hadi, Shejh Abdullah Buhari e shume tjere, i rekomandojne gjithe Selefite e vendeve perendimore qe ti mbledhin dhe ti lexojne te gjitha fetvate se bashku e jo vetem nje, e duke i vecuar te tjerat, por kane keshilluar qe te lexohen te gjitha se bashku, keshtu qe te dalim me nje konkluzion sic eshte realiteti dhe e verteta.

Vellai juaj Selefi, Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkoder. 

A eshte e nevojshme Tezkija apo Diploma para se me dhan Mesim dhe Dau'et? Sh Feuzan

Is Tazkiyah (or Graduation) Required Before One Teaches and Gives Da'wah? Part 11: Shaykh Saalih al-Fawzaan
Filed under: Da'wah
Sunday, October 06 2013 - by Abu.Iyaad 
Key topics: Tazkiyah 

Shaykh Salih al-Fawzan answers a question regarding tazkiyaat (commendations) and shahaadaat (certificates) with respect to knowledge and teaching (mp3):
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل يكفي لمن أراد تعليم الناس أمور دينهم , هل يكفي أن يحمل شهادة جامعية , أم لا بد له من تزكيات العلماء

He says, esteemed Shaykh, may Allaah grant you success: Is it sufficient for a person who wishes to teach the people the affairs of their religion, is it sufficient that he holds a university certificate, or must he have commendations (tazkiyaat) from the Scholars?

لا بد من العلم ...ما كل من حمل شهادة يصير عالم ، لا بد من العلم والفقه في دين الله ... والشهادة ما تدل على العلم ! قد يحملها وهو أجهل الناس ! وقد لا يكون عنده شهادة وهو من أعلم الناس ... هل الشيخ ابن باز معه شهادة؟!! هل الشيخ ابن إبراهيم؟! هل الشيخ ابن حميد ! هل هم معهم شهادات ! ومع هذا هم أئمة هذا الوقت فالكلام على وجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان ... لا على شهاداته ولا على تزكياته ما يعتبر هذا ! ... والواقع يكشف الشخص : إذا جاءت قضية أو حدثت ملمة تبين العالم من المتعالم والجاهل. نعم

It is necessary to have knowledge... Not everyone who holds a certificate becomes a scholar (by way of that), (but) knowledge is vital, and understanding (fiqh) of the deen of Allaah! A certificate does not indicate knowledge. A person could hold (a certificate) yet he is the most ignorant of people... and he may not have a certificate yet he is the most knowledgeable of people. Did Shaykh Ibn Baz have a certificate with him? Did Shaykh Ibn Humayd? Did they have certificates? Yet alongside this, they were the leading Imaams of this time. Hence, the speech (revolves) around the presence of knowledge in a person, and (the presence) of understanding in a person! Not about his certificates and commendations (tazkiyaat), that is not given consideration. And the reality will uncover a person, when an issue comes along, or a calamity arises, then the (true) scholar will become clear from the pseudo-scholar and the ignoramus. Yes.


Is Tazkiyah (or Graduation) Required Before One Teaches and Gives Da'wah? Part 9: Shaykh Ibn al-Uthaymeen


Filed under: Da'wah
Saturday, October 05 2013 - by Abu.Iyaad 
Key topics: Tazlyah 


Shaykh Muhammmad bin Saalih al-Uthaymeen stated the following (Download File), and this answer relates to a land where there are no scholars and students of knowledge undertake the task of teaching the people:
و هذا يقول سائل : ذكرنا بالأمس ان من يعتمد على الكتب في تحصيل العلم يخطأ اكثر مما يصيب و كذا اليوم الدول الاسلامية لا يوجد فيها علماء يرجع الناس اليهم في امور دينهم فيتصدى لتوجيهم و تعليمهم مجموعة من الشباب الذين لم يتعلمون الا من الكتب فما الواجب على هؤلاء الشباب ؟ فضيلة الشيخ : الواجب عليهم انهم يتحرون الصواب للضرورة ، و ليس معنى ذلك انه ما يمكن ان يكون الانسان عالما مجتهدا الا بالمشائخ ، فيه علماء وصلوا الى غاية من العلم و هم لم يدرسوا على مشائخ ، لكن هذا قليل

And this (questioner) says: We mentioned yesterday that whoever depends upon books in acquisition of knowledge then he will err more than he will be correct. And thus, likewise today in (many of) the Islamic countries there are not to be found scholars to whom the people rturn in the affairs of their religion. As a result, a group of youth who have not studied except from books have undertaken to direct them and teach them. So what is obligatory upon these youth?[Esteemed Shaykh]: It is obligatory upon them to pursue and investigate the truth out of necessity. And the meaning of that is not that a person cannot be a scholar, mujtahid except through mashaayikh (shaykhs). For there are scholars who reached a great amount of knowledge yet they did not study with mashaayikh. However, this (occurs) little./quote]
Note: The Shaykh makes tafseel (detail) on the issue of books (refer to this article), wherein he says (in his Kitaab al-Ilm):

There is no doubt that knowledge is acquired through seeking it from the Scholars and seeking it from books because the book of the scholar is the scholar himself, for he is speaking to you through his book. So when seeking (knowledge) is not possible from the people of knowledge, then he seeks knowledge from books. However, acquiring knowledge through the route of the scholars is closer to its acquisition than through the route of books because the one who seeks it through books will toil (struggle) more and requires a great deal of striving. And alongside this some affairs might be hidden from him such as Sharee'ah principles and rules that the people of knowledge have laid down. So it is necessary that he has a reference point from the people of knowledge (to return back to) in accordance with ability. As for his saying, "Whosoever's guide is his book then his error(s) will be more than what he is correct in" then this is not correct unrestrictedly and nor corrupt unrestrictedly. As for the person who takes knowledge from any book he sees, then no doubt he will err abundantly. And as for the one who in his learning depends upon the books of men known for trustworthiness, reliability and knowledge then this person's errors will not be many and he will be correct in the majority of what he says.

Is Tazkiyah (or Graduation) Required Before One Teaches and Gives Da'wah? Part 8: Shaykh Rabee bin HaadeeFiled under: Da'wah
Friday, October 04 2013 - by Abu.Iyaad 
Key topics: Tazkiyah 

Bookmark and Share


Shaykh Rabee' bin Haadee was asked the following question as occurs in the 2nd cassette in the series (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي), starting from 9m:15s onwards:
متى يحق لطالب العلم أن يقول هذا ما ترجح لي أو هذا ما أعتقده ومتى يستحق ان يستقل بحلقة تدريس فكثير من الشباب يتسرعون الى تصدر المجالس فما نصيحتكم؟

When is it right for a student of knowledge to say, "This is what appears most correct to me" or "This is what I believe" and when does he deserve to give circles of teaching independently, for many youth hasten to put themselves forward in gatherings (to teach), so what is your advice?
The Shaykh responded:

نصيحتي للشباب السلفي ان يشمروا على ساعد الجد في تحصيل العلم و يتعلموا و لكن اذا كان في بلد جهلاء و ليس فيها علماء و فيهم طالب علم يحتاجون إلى ما عنده من علمه القليل فأنا أرى أن يبذل ما عنده من علم و لا نعقد الأمور على الشباب الذي يرى الدنيا مظلمة بالخرافات و الجهل و الشرك فنقول له لا تتصدر لتعليم الناس إلا إذا بلغت درجة بن تيمية و أحمد بن حنبل قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]. الضرورة تبيح المحظور كما يقال في القاعدة الشرعية

My advice to the Salafi youth is that they prepare themselves to strive (hard) in acquiring knowledge and that they learn. However, when they are in a land where there are ignorant people and there are no scholars (present), but there is a student of knowledge and (those people) are in need of the little knowledge he possesses, then I hold that he should offer what he has of knowledge. And we do not make binding the affairs upon the youth who sees the world darkened with deviations, ignorance and shirk such that we say to him, "Do not put yourself forward to teach the people until you have reached the level of Ibn Taymiyyah and Ahmad bin Hanbal." Allaah, the Exalted, said, "Allaah has made clear what He has made unlawful to you, except that which you are forced by way of compulsion" (6:119). Necessity makes permissible what is otherwise prohibited as is said in the legislative principle.
The Shaykh continues:

يعني اذا كان في بادية يرى البدع و يرى ترك الصلاة وهو يعلم ماهي البدع وماهي السنن وماهي كذا يعلم بعض الشباب شيئا من العلم :يعلمهم شيء من القرآن يعلمهم شيء من التجويد يدرسهم الكتب التي درسها الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، فأنا لا أشجع طالب العلم أن ينصب نفسه عالما. لا وانما إذا ألجأ ولا يوجد عالما غيره وعنده شيء من العلم فليبذل ما عنده من علم و لا يتكلم في دين الله بجهل أبدا حتى العالم لا يجوز له أن يقول على الله إلا الحق قالَ تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف:33). فالقول على الله بغير علم حرام و أكبر الكبائر بل أكبر من الكفر بالله عز و جل لأن الكفر و الضلال و البدع تنشأ من القول على الله بغير علم فهو أخبث الخبائث و أكبر الكبائر سواء صدر من عالم أو جاهل

Meaning, when he is amongst the peasantry (in desert regions) observating the innovations (that are present), the abandonment of prayer and he knows what are innovations and what are the sunnah affairs, likewise, some of you know something of knowledge, then he teaches something from the Qur'an, something of tajweed, he teaches them the books which he has studied, al-Usool al-Thalaathah (the three principles), Kitab al-Tawhid. Now, I am not encouraging a student of knowledge to position himself as a scholar, not, (but I am saying that) when he is forced, and there is not a scholar other than him, and he has something of knowledge, then let him offer what he has of knowledge and (at the same time) to never speak in the deen of Allaah with ignorance. It is not permissible for him except to ascribe to Allaah except the truth, He, the Exalted said, "Say: "(But) the things that my Lord has indeed forbidden are great evil (lustful) sins, whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteousoppression, joining partners (in worship) with Allaah for which He has given no authority, and saying things about Allaah of which you have no knowledge." (7:33). So saying things about Allaah without knowledge is unlawful and is from the greatest of major sins. Rather, it is greater than disbelief in Allaah because disbelief in Allaah, misguidance and innovations all arise from speaking about Allaah without knowledge. Hence, it is the vilest of things, and greatest of major sins, irrespective of whether it appears from a scholar or an ignorant person.
The Shaykh continues:

فاذا رأى الناس مضطرين إلى ما عنده من العلم القليل فليتكلم فقط في حدود ما يعلم ولا يتجاوز حده فاذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم يقول لا أدري فقد كان كبراء الكبراء و أئمة الأئمة يقول لا أدري بحيث أن أحد كبار تلاميذ مالك يقول لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت وكلكم يعلم انه سئل عن اربعين مسألة فأجاب عن أربعة وقال في الباقي لا أدري و كان الرجل في ذلك الوقت اذا أكثرمن قول لا أدري عظم في أعين الناس و أما اليوم اذا قال في مسألة و مسألتين لا أدري قالوا جاهل يجب على هذه المقاييس ان تعدل و ان لا يدفع الناس أنصاف و أرباع العلماء إلى القول على الله بغير علم و على كل حال ينبغي على العالم ان يربي تلاميذه على قول لا أدري فهي نصف العلم

Hence, when he sees the people (in need) compelled towards the little knowledge he possesses, then let him speak only within the limits of what he knows and not to transgress his limit. So when he is asked about what he does not know, he says, "Allaah knows best", he says, "I do not know", for (indeed) the greatest of the greatest of the scholars and the leading Imaams amongst the Imaams say, "I do not know", where one of the major students of (Imaam) Maalik says, "If I wished to fill my slate (tablet) with the saying of Maalik, 'I don't know', I would have done so." And all of you know that he was asked about forty matters, he responded to four of them and said "I don't know" about the rest. And in that time, when a man repeated the saying "I don't know" often, he became great in the eyes of the people. But as for today, if he says "I don't know" in just one or two matters, they say, "Jaahil (ignoramus)". Upon these scales (of measure) it is necessary that one abstains and that (even) half or a quarter of the scholars are not led to speak about Allaah without knowledge on account of the people. But in any case, it is desirable for a scholar to cultivate his students to say "I don't know" for it is one half of knowledge (to not speak without knowledge).

Is Tazkiyah (or Graduation) Required Before One Teaches and Gives Da'wah? Part 10: Shaykh Ahmad Bazmul


Filed under: Da'wah
Saturday, October 05 2013 - by Abu.Iyaad
Key topics: Tazkiyah 

Bookmark and Share

Mail to a Friend • Printer friendly Shaykh Ahmad Bazmul, in his lecture entitled (نصائح و توجيهات للمتصدرين للدعوة), gave the following piece of advice about acquiring knowledge:
خطأ! يحرم عليك اِنْتبه ! يحرم عليك شرعًا أن تتلقّى العلم ممن لا تعلم حاله و ممن ليس مُزكًا و مقبول القول ! يحرم عليك ، لأنَّ هذا العلم دين فأنت تتعبّد الله بهذا الدِّين ، هل تتعبد الله بدينٍ من رجل سوء ؟ ولاّ من رجل حق ؟ من رجل حق ... أمَّا بعض السلفيين فلا أبدًا ، أبدًا ، يجيهم واحد يتصدّر يلتفوا حوله يدرسهم تفسير يدرسهم أحاديث أحكام يدرسهم علوم آلة يدرسهم لغة عربية ، نحو أصول فقه ، يلتفون حوله ؛ و هم لا يدرون حاله ثمَّ بعد ذلك يـُـؤصل فيهم الأصول الباطلة و يـُـؤصل فيهم أصول ضد السَّلفية ، و يأتي على الأصول السَّلفية و يُميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ فيضرب الشَّباب ! لا والله ! أنا ما أجلس إليه حتَّى أعلم من هو و أسأل عنه . والله لئن تجلس في بيتك بما تعلمه من صلاة و زكاة و صيام خيرٌ لك من أن تجلس عند رجل يضلك ، لأنّك إن ضللت لا تدري أ مع أصحاب الجنة أم مع أصحاب النار !

An error! It is unlawful upon you, beware! It is unlawful for you legislatively that you acquire knowledge from one whose condition you do not know and from one who has not been commended and (not from those) whose speech is accepted! It is unlawful upon you because this knowledge comprises deen (religion), and you worship Allaah through this deen. Will you worship Allaah through (the deen) by way of an evil man? Or from a man of truth? From a man of truth ... As for some of the Salafis, then no (they should not do this), ever. One of them comes to them, he puts himself forward, then they gather around him, he teaches them tafseer, he teaches them the ahaadeeth of the rulings, he teaches them supportive (instrumental) sciences, he teaches them the Arabic language, grammar, principles of jurisprudence, and they all gather around him. And they do not know his condition. Then after that he starts laying down baatil (false) principles, and he lays down for them principles against Salafiyyah, and he comes and waters down the principles of Salafiyyah or he presents them with an incorrect understanding, and thus strikes at the youth (in this way)! No! By Allaah! I wil not sit with him until I know who he is and I ask about him. By Allaah that you sit in your own house (sufficing) with what you already know of the prayer, zakaah, and fasting is better for you than that you sit with a man who will misguide you. Because if you go astray, you will not know as to whether you will be with the people of Paradise or with the people of Hellfire!

قيل للإمام أحمد: الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت ومعه معاصي هل هو رجل سوء أو حفرته حفرة نار قال : اسكت فإن الرجل إن مات على السنة فقبره روضة من رياض الجنة . قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد يعني هل له مكانة قال : اسكت فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران ، هلاك !! هلاك !!!..

It was said to Imaam Ahmad: A man from Ahl al-Sunnah and he is from Ahl al-Sunnah, he dies and he has sins, is he an evil man or is his cavity (in the grave) a cavity to the Fire? He said, "Be silent, for if a man dies upon the Sunnah, then his grave is a garden from the gardens of Paradise." It was said to him: A man from Ahl al-Bid'ah is a mujtahid, a worshipper" meaning, does he have status? He said, "Be silent, for a man from Ahl al-Bid'ah, his cavity (in the grave) is a cavity from the cavities of the Fire." Destruction! Destruction!!"

ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلفيًا أن لا تجلس لمن تصدّر حتَّى تعلم حاله. كيف أعلم حاله؟ بتزكية العلماء بالسُّؤال عنه . يا أخي ! روح له وقل له مَنْ أنت ؟ عند مَنْ درست ؟ مَنْ مشايخك ؟ إذا ما عرفت توصل له ، قال لك والله درست عند الشيخ السحيمي ، الشيخ اللحيدان ، الشيخ ربيع ... اتّصل لأنّ بعضهم قد يحضر عند الشيخ ربيع ، أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني ، وهو حزبي ! اسْأل ! أو يكون سلفي ثمَّ تغير ! اسْأل لا تجلس مباشرةً !

For this reason it is desirable that you know, if you are a Salafi (in truth), that you do not sit with anyone who comes out (to teach) until you know his condition. How do you know his condition? By the commendation of the Scholars. By asking about him. O brother, go to him, ask him, who are you? Who did you study with? Who are you Shaykhs? If you do not know, connect with him. He will say to you, "By Allaah, I studied with Shaykh al-Suhaymee, Shaykh al-Luhaydaan, Shaykh Rabee..." connect (and find out) because some of them they attend (lessons) with Shaykh Rabee or Shaykh al-Suhaymee or with Shaykh so and so, yet he (himself) is a hizbee. Ask! Or he could be a Salafi who has changed! Ask (first), do not sit straight away.

يا أخي ! أحضر أشرطة الشيخ ابن عثيمين ، الشيخ النجمي ، الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم ، الشيخ ربيع ، الشيخ الفوزان ، واسْمع ما هو لازم إلَّا تحضر عند هذا المجهول ! فهذا منهج و مسلك من مسالك السَّلف إن كنت سلفيًا

O brother! Bring the cassettes of Shaykh Ibn Uthaymeen, Shaykh al-Najmee, Shaykh Ibn Baaz, may Allaah have mercy upon them, Shaykh Rabee, Shaykh al-Fawzaan and listen (to them). It is not binding for you to attend (lessons) with this unknown. So this is the way and methodology from the ways of the Salaf (to follow), if you are indeed a Salafi (in truth).
Note

May Allaah reward our brother Abu Hafsah Kashiff Khan for his recent lecture at Masjid Ahl al-Qur'an wal-Hadeeth - very relevant to the issue raised here by Shaykh Ahmad Bazmul - in which our brother (hafidhahullaah) points out that the likes of Tahir Wyatt, when in Madeenah, would invite Yasir Qadhi to his house whereupon Yasir Qadhi would give da'wah to newcomers and offer to teach them tajweed and the likes. This is at a time when the Salafis had been warning against Yasir Qadhi for years due to his clear leanings towards the Surooriyyah, Turaathiyyah - and one can see the pitiful state Yasir Qadhi has reached today. At the same time Tahir Wyatt would speak against Salafis. You should not be deceived by these types of people, even if they are graduates, boast that they have sat with the scholars, have tazkiyaat, sit in the Haram and teach, and even if they walk on water and fly in the air on top of all of that! As Shaykh Rabee said in very apt words when speaking about tazkiyaat (commendations) and shahaadaat (certificates), (إنما يزكي الرجل عمله), "That which givestazkiyah to a man is his action." You can listen to Abu Hafsah's lecture here.