Monday, December 31, 2012

Dënimi i KibritKapitulli i 72 të
Dënimi i Kibrit
(krenarisë – mendjemadhësisë - vetëkënaqësisë)

612. `Abdullah bin Mas`ud (All-llahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se: I Dërguari i All-llahut (sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"S'do të hyjë në Xhennet ai që në zemrën e tij ka Kiber sa pesha e një milingone (apo një thërmie).

Dikush tha:

"Personi dëshiron që rroba e tij dhe ajo që mbath në këmbë të jenë të bukura . A është kjo prej Kibrit?''  

I Dërguari i All-llahut (sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem) tha:

"Jo, sepse All-llahu është i Bukur dhe Ai e do të bukurën; El Kibru është mohimi dhe refuzimi i të vërtetës dhe përçmimi dhe nënçmimi injerëzve''. [Muslimi].

Komentimi:

Hadithi thotë se një njeri që ka qoftë edhe një thërrmijë Kibri (mburrjeje-mendjemadhësie) në zemrën e tij, do të ndalohet nga hyrja ne Xhennet. Fjala e përdorur në hadith për sasinë më të vogël, në arabisht do të thotë, ose milingona më e vogël, ose thërrmija që rrezaton nga rrezet e diellit dhe shikohet përmes një plasaritje të murit. Kuptohet qartë se kjo thërrmije ka pothuasje një masë jo-ekzistuese, por edhe kaq pak është e papranueshme nga Allahu. Kjo mburrje e shtyn personin të mohoj ekzistencën e All-llahut dhe Shpalljen e Tij, (kështu që) ai sigurohet të hidhet në Xhehennem. Ai (personi) gjithashtu përballet me pakënaqësinë Hyjnore dhe rrezikun e Zjarrit nëse thjesht rëndësia për pasuri, bukuri fizike, ngritje sociale dhe intelektuale dhe statusi familjar, e bën krenar dhe mendjemadh dhe i përçmon të tjërët, ose ngulmon në mohimin e të vërtetës. Së pari ai do dënohet dhe vetëm pastaj do futet ne Xhennet. Megjithatë, një veshje e mirë nuk llogaritet si shenjë Kibri (mburrjeje-mendjemadhësie).

Përshtati dhe përktheu:
Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani) Shkodër
dhe
Emin shkodrani (Ebu ‘Abdullah Duraj)
Montreal, Kanada.

18 Sefer 1434.

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A lejohet për të ngrënë mishin e Kufarëve?

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A lejohet për të ngrënë mishin e Kufarëve?:


Al’llameh: "Zejd Ibn Muham-med el-Madkhali hafidhehUllah 
Burimi: http://zsalafi.com/v2/zsalafi.php?s_men ... Fatwa=1470
Referimi: Darulhadith, Suedi


Pyetje: A lejohet për të ngrënë mishin e Kufarëve (mosbesimtarëve) edhe nëse ne nuk e dimë se si ishte therur - kafsha?

Shejkh Al’llameh: Zejd Ibn Muham-med el Medkhali Allahu e ruajtë 


Përgjigjet:


Po,është e lejuar për të ngrënë mishin që është therur nga çifutët dhe të krishterët. Nuk ka asnjë të keqe, dhe ne nuk duhet ti pyesim ata [se si është therur ajo-bagëtia].


I vetmi përjashtim këtu është, vetëm nëse njerëzit e dinë se - për shembull- kafsha është mbytur me rrymë elektrike. Ky lloj i therjes është i ndaluar dhe kafsha konsiderohet të ketë vdekur në mënyrë natyrale ("Mejtatah", lexoni Ajetin 2:173).


Edhe nëse ai është një Musliman, ai është përgjegjës për këtë (shp.mënyren e mbytjes së kafshës) dhe All-llahu e di më mirë.
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 2011

Friday, December 28, 2012

SalafiRadio.com Lesson Schedule on Salafi Masjid | Wright Street | Birmingham


SalafiRadio.com


Lesson Schedule
Monday: Abu Hakeem’s Tasfeer Class: 7.30pm
Tuesday: Abu Idrees’s Tawheed Class: 7.30pm
Wednesday: Abu Hakeem’s Fiqh Class: 7.30pm
Thursday: Abu Khadeejah’s Manhaj Class: 7.30pm
Friday: Khutbah Live Broadcast: 12pm
Friday: Abu Khadeejah’s Manhaj Class: 7.30pm
Sunday: Abu Hakeem’s family class: 12.45pm
Salafi Masjid | Wright Street | Birmingham

Arbrit Kraja 
Shkodër Albania
All lectures are broadcast via Salafi Radio

Trajtoje Gruan tënde ashtu siç dëshironi për vajzën tuaj të trajtohet.


Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd

Es-Selamu alejkum ue rahmetullahi ue barakatuh.

Përfitim:
Trajtoje Gruan tënde ashtu siç dëshironi për vajzën tuaj të trajtohet.
Shejkh Muham-med Ibn Salih el-'Uthejmin rahimehUllah, ka thënë?

"... Dijeni një gjë, se kur keni të bëni në bashkëveprim (marrëdhënje dhe sjellje) me gratë tuaja, është mirë që ju të mendoni një [skenar - të kundërt], ku një njeri tjetër është (në pozitën tënde, por) burri i vajzës suaj.

Si mund të ta trajtojë ai atë? (dmth - vajzën tënde)

Ti a do të ishe i kënaqur ndaj tij, nëse ai do ta trajtonte atë me rreptësi dhe ashpërsi (dhe pa disiplinë)?

 Përgjigja është se jo.

Prandaj për këtë arsye, mos u bëj i papërmbajtshëm ndaj trajtimit të (mirë) bijës se një personi tjetër, në të njëjtën mënyrë ashtu sikurse ju do të ishit të kënaqur për trajtimin e vajzës tuaj.

Ky parim duhet të jetë i njohur (dhe i zbatueshëm) nga të gjithë njerëzit."

In the Name of Allaah, Ar-Rahmaan, Ar-Raheem...  
Shaykh Ibn 'Uthaymeen (may Allaah have mercy upon him) said,
"...Know that when you deal and interact with your wife then it is mandatory that you think of a [scenario] where a man is the husband of your daughter. How does he treat her? Would you be pleased for him to treat her with harshness and sternness? The answer is no. Therefore, do not be content with treating the daughter of another person in a fashion that you would not be pleased for your daughter to be treated. This principle should be known by all people."

Ash-Sharh Al-Mumti' (vol. 12, p. 381)
Translated by Hassan Somali
Ash-Sharh Al-Mumti' (vol. 12, p. 381)
Translated in English by brother Hassan Somali hafidhehUllah
Dhe në shqip nga Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 15 Sefer 1434

Ue sal-lAllahu Ala Nebijina Muhammed

Wednesday, December 19, 2012

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Mbeta shtatzënë nga marrëdhëniet e paligjshme seks...


Mbeta shtatzënë nga marrëdhëniet e paligjshme seksuale

Pyetje drejtuar shejkh: Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah

Pyetja 19:
     Unë kam mbetur shtatzënë nga një marrëdhënie e paligjshme dhe unë jam duke vuajtur disa komplikime me këtë shtatzëni. A më lejohet mua që të marr vesh (dmth, të di) rreth fetusit sepse unë nuk jam akoma dyzet ditëshe shtatzënë?. Dhe nëse kjo nuk lejohet dhe All-llahu, ka caktur për mua që të mbetem shtatzënë dhe ta lindë këtë fëmijë.
   Atëherë kujë i atribuohet ky fëmijë në barkun tim? 

   A duhet që ai të marrë emrin e babait pavarësisht nga fakti se babai nuk dëshiron të martohet me mua? 

Nëse jo, kush?  

Dhe po nëse babai i fëmijës martohet me mua, atëherë a i atribuohet fëmija të atit?

Përgjigje.19:
Nëse fetusi është vetëm një mpiksje, gjë që krijimi nuk ka ardhur në atë ende, atëherë është e lejuar për ju që ta ndërprisni shtatzëninë, sepse në këtë veprim, për ty ekziston një përfitim (dobi) në Sheriat e cila është fshehja e gabimit (mëkatit) tënd. 

Por nëse fetusi është krijuar, atëherë nuk të lejohet ty që ta ndërpresësh këtë shtatzani, por ti duhet të qëndrosh me familjen (prindërit) tënde dhe ata duhet të kujdesen për ty, deri në lindjen e fëmijës dhe mos të dëmtojnë asnjërin nga ju (dmth, nënën dhe fëmijën). 

Por pas lindjes së fëmijës, është e lejueshme për ata (prindërit) që tu qortojnë ju përveç nëse ju jeni penduar, atëherë kjo nuk është e lejueshme për ata që të qortojnë ty.

Për sa i përket atribuonit të fëmijës, atëherë fëmija të  atribuohet ty, ai trashëgon nga ju dhe ju trashëgoni nga ai. 

I këshilloj vëllezërit që të martohen me ty se kjo do t'ju ndihmojë ju në devotshmërinë dhe mirësinë tuaj. 

All-llahu, e di më së miri.


Përshtati dhe përktheu:  Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër Albania Shkurt 2012.

Shënim i përkthyesit Arbrit Kraja. I këshilloj vëllezërit dhe motrat që të kthehen tek komentimi i hadithit të katërt - të 40 haditheve të Imam Neueuiut, me komentimin dhe shpjegimin të Imam- Al-Alame - esh-Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahmetUllahi-alejh.

http://www.learnaboutislam.co.uk/2011/04/22/explanation-of-imaam-an-nawawi%E2%80%99s-forty-hadeeth-complete-set/#.UNI1buTBG3E

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A do te ndodhe Dita e Gjykimit ne 2012


Shejkh: Al-lâmeh Sâlih bin Feuzân el-Feuzân hafidhehUllah
Burimi: http://alfawzan.ws/node/12876
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com
Pyetje:

Është përhapur në mesin e shumë njerëzve në botë që Dita e Gjykimit do të ndodhë në vitin 2012. Ata thonë se kjo është ajo çfarë studimet e bazuara biologjike tregojnë.


Shejkh Salih el-Feuzân hafidhehullah: 


Ata nuk kanë asgjë tjetër për të bërë. Ata nuk kanë asgjë tjetër për të bërë [përveçse këtyre spekulimeve]. Ata kanë lënë dijen e dobishme që u bën dobi atyre për hamendjet e tyre. 

Është e sigurt që nuk është e mundur të dihet kur do të ndodhë Dita e Gjykimit. Vetëm All-llahu (Aze ua Xhel) e di atë. Ai është I Vetmi që e di se kur do te ndodhë Dita e Gjykimit. Ai nuk ua ka sqaruar atë as engjëjve te Tij, të Dërguarve apo ndonjë krijese tjetër . Xhibrili e pyeti të Dërguarin e All-llahut (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) për ti treguar atij për kohën e Ditës se Gjykimit.

Ai i tha se:


"I pyeturi nuk posedon njohuri më shumë nga ai qe pyet."


Kjo do të thotë, se unë dhe ju nuk e dimë se kur do të ndodhë Dita e Gjykimit.
Ne nuk kemi asnjë përfitim duke e ditur se kur do të ndodhë Dita e Gjykimit.Vërtetë ajo çfarë ne na bën dobi dhe të përfitojmë janë veprat e mira dhe përgatitja për të. 
Kjo na bën dobi ne.Po.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)

Shkodër Shkurt 2012

Monday, December 17, 2012

Ruling On Tabdee Yahya al-Hajoori - Al´Allâmah Muḥummed Ibn 'Abd Al-Wahh...

Ruling On Tabdee Yahya al-Hajoori - Al´Allâmah Muummed Ibn 'Abd Al-Wahhâb al-Wasâbî hafidhahullahQuestion:
Is it true that you made Takfer upon Yahya al-Hajoori and what do have to say about Yahya al-Hajoori?

Answer:
This speech is false and it is not correct.

Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah does not make Takfeer upon the Muslims.

This matter is from the actions of the rawafid whom make Takfeer upon the Muslims. And from the creed of the khawarij, who make Takfeer upon a major sin. As for Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah  they do not make Takfeer upon a major sin. Al-Hajoori, we did not say, one of any days that he is a kaafir. 
The refuge Is With Allaah. 
But we said that he is an innovator. He has innovated into the Deen of Allah, which is not found (in the Deen). He has legislated legislatures for which Allah has sent down no authority.

"And whosoever starts in Islam an evil practice; he gets the evil of it, and the evil of all those that act on it until the day of resurrection, nothing will decrease from their burdens". (Sahih Muslim)

So, he has innovated into the Deen many innovations. And one of them, for example, if he differed with a person on a discretionary matter.

Just like the example of Shaykh Abd Al-Rahman al-Adeni. Is he a hizbi or not? He (al-Hajoori) says that he is a hizbi.
While the rest of the Shaykhs of Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah said, “but rather is a Sunni, he is not a hizbi”.

So look at what he (al-Hajoori) did to the rest of the Shaykhs …
He made Tabdee on them, declared them to be astray, made Tafseeq on them, boycotted, abandoned, and he ordered his students to abandon the Scholars, they necessitated many obligations, and they distributed a lot of audio recordings.
We say to him “Oh you, this is a discretionary matter, and it is not a textual matter”.
He doesn’t have the position to pass down a verdict upon the individual declaring him to be a hizbi. This is your discretion and the positive conjecture is upon you – if you indeed had said this according to your discretion.
And if it wasn’t said (upon discretion), then you have said it upon desires.

So in order to assume that this is your discretion and others beside you have made their discretions and they said, “He is not a hizbi”. It is not allowed to declare one astray based upon discretionary matters.
And making Tabdee – innovator
Tahzeeb – declaring one a hizbi
Tafseeq – dissolute
Tafjeer – libertine
And by stating that “they are dissolute”, and that “they are libertines”.
And that, “they are this”, “they are that”, “they are abominable”, “they are traitors”.

This is a discretionary matter. Have shame on yourself.
So he has legislated this filthy innovation.

Abandoning, boycotting, orchestrating, not greeting or talking to each other, and if it happens to be for many years. All of this because of a discretionary matter. Upon him is to repent to Allah Azza Wa  Jal, from this innovation, which it is an astray innovation, and it is considered to be from the major sins, because he has lead many astray. If the Scholars did this, if the righteous predecessors – Salaf us Salih - did this, if the four Imams did this, there would be no cordiality between the Muslims.

This person sees one thing. Another person sees the opposition of that, boycotting, abandoning... there would be no cordiality between two. Thus the reason we have declared it to be an innovation.
Likewise from the innovations he has perpetrated.
Necessitating others to make Takleed of him.
The one who doesn’t speak upon a matter with his speech then he is to be abandoned, he is expelled and he is sick. Fear Allah, it is not permissible to necessitate the people to make Taqleed of you.

You are not a Prophet, nor are you an infallible Angel, nor do revelations come down on you. You are a human being.
Necessitating the people to make Taqleed of you. And asking them “what is your position”? Meaning if you don’t speak with his speech then you are expelled, abandoned, and you are considered sick. This is unjustly necessitating the people to make Taqleed of you.

Upon you (ya Hajoori) is the position of Shaykh Muqbil rahmetUllahi alejhi, as he used to warn against making Taqleed. From making Taqleed of you.

And you necessitate the people to make Taqleed of you. So in order to necessitate the the Shaykhs – if they cease to speak with your speech.

This is the innovation in the Deen.

Necessitating the people to make Taqleed.

Also necessitating the people to abandon others due to discretions from many of his innovations.
This, what we said is from the door of “the Deen is an admonishment – (Nasiha)”.

Allah Azza Wa Jal states,


5:8


O you who have believed, be persistently standing firm for Allah , witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah ; indeed, Allah is Acquainted with what you do.”(Al-Ma’idah 5:8)

The Refuge Is With Allah

That we don’t rule upon desires. As what he did, rule upon desires.
But what we say, is what we see that brings us closer to Allah Azza Wa Jal.
And that it is from the Deen. And “the Deen is an admonishment – (Nasiha)”.
And because this astray innovation, the innovation of abandoning (hexher) one another upon discretionary matters. If his students act upon this, then they are upon a detrimental error. They are upon a detrimental error in this world and in the After - Ahira.“Or have they other deities who have ordained for them a religion to 
which Allah has not sent consented  ...” (Ash-Shuraa 42:21)

Likewise the innovation of necessitating the people to make Taqleed of him. This is an astray innovation for which  Allah has sent down no authority.

Allah Azza Wa Jal states:


7:3

“Follow, o mankind,what has been revealed to you from your Lord and do not follow other than Him any allies. Little do you remember”. (Al-A’raf 7:3)

Translated into Albanian very soon Insha-Allah
BaarakAllahu Feek

Arbrit Kraja (Abu Yusuf Al-Albani)
A'Shkodera Albania 
4 Safar 1434


Name: Abu Ibraheem Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ibn 'Ali ibn 
Muhammad al-Wassabi al-Abdali al-Yemeni 

Birthday: 12-Safar-1376 H 

Studies: 

He learnt basic reading, writing and Qur'an from his father. 
Studied at the Dar Al-Hadith in Madeenah from 1392 to 1396. Then he studied 
at Ma'had in Haram al-Makki from 1397 to 1398. And then he went back to 
Yemen to call to Tawheed and Sunnah and warn against Shirk and Bid'ah. 

After that in 1408H he went to seek knowledge from Shaykh Muqbil in Dammaj 
and remained with him till 1412H except during winter months when he used 
to go back to his Masjid in the city of Hadeedah. 

His Books: 

He has authored quite a few books. The most famous books is 
Al-Qawlul 
Mufeed fi Adilatu tawheed.
 

Shaykh Muqbil had introduced some of his books and praised him. 

His Teachers: 

Shaykh al-Wassabi hafidhahullah studied with some of the seniormost 
mashaykh of recent times like Ibn Baz, al-Albani, al-Uthaymeen, Muqbil, 
Hammad al-Ansari, Bakr bin Abdullah Abu Zayd and others. 

His Students: 

Shaykh Yahya ibn 'Ali al-Hajooree, Shaykh Muhammad ibn Salih as-Somali, 
Shaykh Muhammad bin Ali Maqbool al-Muhammadi, Shaykh Ali bin Muhammad 
Kulaisi and many others. 

Scholar's praise for him: 


Shaykh Muqbil
 referred to Shaykh Muhammad al- 
Wassabee as the 
Mufti of Yemen in some of his 
lessons. It is also reported that he referred to Shaykh Muhammad as 'my 
khaleefah.' [1] 

Shaykh Ahmed an-Najmi
 called him Al-Aalim al- 
Jaleel
(great Scholar) in the introduction of the book al-Qawlul 
Mufeed...
 
The brother Sameer al-Hudaydee 

mentioned
 that he went to 

Shaykh Rabee'
 and said: 
"The followers of Abul Hasan (al-Misree) say there are no 'Ulamaah in 
Yemen!", so ash-Shaykh Rabee responded by saying "Ash-Shaykh Muhammad (Ibn Abdulwahhab), what is he?!  And other then them from their fellow brothers!" 

Click 

here
 to read about a recent meeting of Sh. Wasabi 
& Sh. Rabee. 

Shaykh al-Wassabi is also well-known to 

Shaykh Ubayd al-Jabiri
 as can be found 

here
. 

Some of the other Scholars of Yemen like 

Shaykh Muhammad al-Imam
, Shaykh Abdur Rahman al- 
Adeni, 

Shaykh Abdullah al-Adeni
 and others continue to 
speak highly of Shaykh al-Wassabee 
hafidhahumullah. 

For full-biography refer 

p=736161 target=blank>Sahab.net
 

Footnotes: 
1. 
http://www.troid.ca/index.php/ibaadah/advice/to-the-muslims/625-means- 
of-sustenance


http://salafitalk.net/st/viewmessages.cfm?Forum=19&Topic=9802

Sunday, December 16, 2012

Shejkh Muhammed Naasiruddin el-Albaani Falja e burrit dhe gruas së bashku natën e dasmësShejkh Muhammed Naasiruddin el-Albaani rahimehUllah

Top of Form
Falja e burrit dhe gruas së bashku natën e dasmës


Është e pëlqyeshme që burri dhe gruaja të falin dy rekat së bashku në natën e tyre të dasmës. Kjo ka qenë transmetuar nga gjenerata e hershme e Muslimanëve, siç është në dy transmetimet e mëposhtme:

Hadithi i parë:

 autoritetin e Ebu Se'id Maula Ebu Asyad i cili ka thënë: 
"Unë u martova kur isha një skllav, dhe unë ftova në dasëm një numër të shokëve të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ku në mesin e tyre ishte edhe Ibn Mes'udi, Ebu Dherri dhe Hudheifja radija-Allahu anhum. kur u thirr namazi, Ebu Dherri filloi të ecë përpara (dmth, të dalë për të prirë në namaz), kur të tjerët i thanë atij: 'Jo' Ai tha: "A kështu është?" Dhe ata thanë: "Po." Pastaj eca unë përpara dhe i udhëhoqa në namaz edhe pse isha një skllav i poseduar. pastaj ata më mësuan mua, duke më thënë se:.. "Kur të vijnë gruaja jote tek ti, falni dy rekat, pastaj, lutju All-llahut, për të mirën e saj  ka sjellë për te ti ,dhe kërko strehim tek Ai, nga e keqja e saj.
Pastaj kjo varet nga ju , dhe nga gruaja jote.
"[Ibn Ebi Shaibah dhe 'Abdur-Rezak]

Top of Form
Hadithi i dytë:

 autoritetin e Shaqeeq i cili tha: "Një njeri me emrin Ebu Hareez erdhi dhe tha se:". Unë kam martuar një vajzë e re, dhe unë kam frikë se ajo do të më përçmojnë ''Abdullah ibn Mesudi i tha atij: "Vërtet, afërsia (afrimiteti) është nga All-llahu, dhe urrejtja është nga Shejtani, i cili dëshiron të bëjë të urryer atë që All-llahu e ka lejuar. Pra, kur gruaja jote vjen tek ti, thuaj asaj që të falë prapa jush dy rekat "" Në një tjetër version të së njëjtës ngjarje "," vazhdon Abdullahi duke thënë: "Dhe thuaj:" O All-llah, jepi bekimet Tuaja, për mua  gruan time,dhe të sajat tek unë. O All-llah na bashko së bashku për aq kohë sa Ti na bashkon ne  të mirë, dhe na ndaj ne ,nëse Ti, dëshiron për ne atë që është më e mirë '
"[Ibn Ebi Shaibah dhe et-Taberani dhe' Abdur-Rezak: Sahih]..

Shkëputur nga libri:
Edukata
 e martesës dhe Dasmës
Ne kapitullin nr 3
Falja e burrit dhe gruas së bashku
Nga :
Shejkh Muhammed Naasiruddin el-Albaani rahimehUllah


Po ashtu Esh-Shejkh Muhammed bin Salih el-Uthejmin rahimehUllah është pyetur me pyetjen e mëposhtne:

Cili është gjykimi mbi faljen e dy rekateve në natën e dasmës, kjo para se burri të ketë marrëdhënie me bashkëshorten e tij ?

Përgjigje:

Disa nga Sahabët radija_Allahu anhum, i falnin dy rekate para marrëdhënieve me gratë e tyre në natën e parë te marteses.Por unë nuk di asnjë transmetim autentik nga Synneti i të Dërguarit te All-llahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), në lidhje me këtë.

Sunneti është që të preket gruaja në ballë dhe ti lutemi All-llahut ,për mirësinë e saj dhe të mirën e asaj që ajo i sjell atij, dhe të kërkojë strehim tek All-llahu, nga e keqja e saj dhe e keqja e asaj që është urdhëruar për të. Dhe në qoftë se ai në këtë rast frikesohet se gruaja e tij do të menjanohet prej tij, ai duhet të prekë ballin e saj, sikur ai dëshiron që të afrohet pranë saj dhe ta puthë atë, pastaj t'i lutet All-llahut, me këtë lutje në fshehtësi, në mënyrë që ajo nuk do ta dëgjojë atë, për shkak se disa gra mund të imagjinojnë një diçka (të keqe) nëse e dëgjojne burrin e tyre duke thënë: 

"Unë kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e saj dhe e keqja e asaj që është caktuar për të, dhe themi:"  A ka të keqe brenda meje? "

Shejkh Muhammed bin Salih el-Uthejmin rahimehullah


Fetaua Islamijeh, Darussalem, vëllimi 5, fq 178

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Tetor 2011