Tuesday, May 28, 2013

A United Word From Ahlus-Sunnah in Britain Regarding Yahyaa al-Hajooree

 A United Word From Ahlus-Sunnah in Britain Regarding Yahyaa al-Hajooree



A United Word From Ahlus-Sunnah Of Britain 
In Warning From The Fitnah Of 
YAHYAA AL-HAJOOREE & HIS FOLLOWERS

اجتماع كلمة أهل السنة ببريطانيا
على التحذير من فتنة يحيى الحجوري وأتباعه
Indeed all praise is due to Allaah, we praise Him, we seek His aid and His forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls and from our evil deeds. Whosoever He guides, there is none to misguide and whosoever He leaves to stray, there is none to guide. I bear witness that there is none that has the right to be worshipped except Allaah, alone and without partners - and I bear witness that Muhammad (salallaahu 'alaihi wassallam) is His slave and Messenger.

Introductory quote:

This is a brief document outlining the unity of the Salafi Mosques and Islamic Centres in the United Kingdom regarding their position towards the fitnah of Yahyaa al-Hajooree (may Allaah guide him and rectify his affair). After reading much of what has been written concerning the disagreement between Yahyaa al-Hajooree and the Salafi scholars, as well as his clear and numerous violations of the Salafi Manhaj, we have taken the position of the Scholars such as `Allaamah Rabee` al-Madkhalee, `Allaamah `Ubaid al-Jaabiree, Shaikh Muhammad bin Haadee and Shaikh `Abdullaah al-Bukhaaree, that he is not to be referred to in affairs of Religion - and one should not travel to Dammaaj (in Yemen) to study with him whilst he is still teaching at that centre [since he has opposed the path of `Allaamah Muqbil bin Haadee al-Waadi`ee]. Furthermore, Yahyah al-Hajooree himself is not considered from the well-grounded scholars. They hold that he is to be warned against, and we take that position also based upon details proofs and evidences. We also hold that one should not study with or enter into disputation with those youth who carry his false methodology to other countries. Upon Yahyaa al-Hajooree and those who traverse upon his methodology from his students and ardent supporters is to fear Allaah, repent to Him, rectify their affair and make clear their return to the truth [from all of their errors] with the same vigor that they made falsehood manifest.
Those who agreed to this document:

Agreed and approved: 

المكتبة السلفية والمسجد السلفي، برمنجهام، بريطانيا.
Salafi Publications, The Salafi Masjid and Islamic Centre, Birmingham.
مسجد السنة، برادفورد، بريطانيا.
Masjid as-Sunnah, Bradford, West Yorkshire.
المركز السلفي، منشستر، بريطانيا.
Al-Markaz as-Salafi, Manchester.
مسجد الفرقان، ستوك، بريطانيا.
Masjid al-Furqaan, Stoke-on-Trent, Staffordshire
مسجد السنة، كرانفورد، لندن، بريطانيا.
Masjid as-Sunnah, Cranford, West London.
مسجد دار السنة، شيبردز بوش، لندن، بريطانيا.
Masjid Daar as-Sunnah, Sherpherds Bush, London.
المكتبة الأثرية، شرق لندن، بريطانيا.
Al-Maktabah Al-Athariyyah, East London
مركز دار التوحيد، ووليش، جنوب لندد، بريطانيا.
Markaz Dar at-Tawheed, Woolwich, South London
الدعوة السلفية، كردف، ويلز، بريطانيا.
The Salafi Da`wah, Cardiff, Wales.
مركز معاذ بن جبل، سلو، بريطانيا.
Markaz Mu’aadh bin Jabal, Slough, England.
مسجد الهدى، بولتن، بريطانيا.
Masjid al-Huda, Bolton, Lancashire.
المركز السلفي، لفبورة وليستر، بريطانيا.
Al-Markaz as-Salafi, Loughborough & Leicester
المركز السلفي، ريدنج، بريطانيا.
Al-Markaz as-Salafi, Reading, Berkshire
نور الإسلام، توتنهام، بريطانيا.
Light of Islaam, Tottenham, London
مركز دار التوحيد، أكسفورد، بريطانيا.
Markaz Dar at-Tawheed, Oxford
Please read the attached PDFs documents for fuller details:

 http://www.salafitalk.com/threads/1617-A-United-Word-From-Ahlus-Sunnah-in-Britain-Regarding-Yahyaa-al-Hajooree?p=2743#post2743

Read in English and Arabic (updated) - attachments below.

And all praise is due to Allaah, Lord of the worlds, and may the peace, blessings and salutations be the Prophet, his family, his Companions and those who follow them precisely till the Hour is established.
 Attached Images

Konferenca ne Qendren e Bergamos ne Itali



http://www.youtube.com/watch?v=8sxC5P89xz4

Tuesday, May 21, 2013

A duhet patjeter te kesh Tezkije per ti Mesuar Njerezit?







A eshte kusht qe te kesh Tezkije per te lexuar dhe perkthyer tek njerezit? Shejh Zejd el-Medkhali Hafidhehullah.


Nuk është kusht (për nxënësin e dijes) që të sjellë Tezkije – Shejkh Zejd el-Medkhalij

NUK ËSHTË KUSHT (PËR NXËNËSIN E DIJES) QË TË SJELLË TEZKIJE
-Shejkh Zejd ibn Hadi el-Medkhalij-
bismillah
Pyetësi: Ju e njihni realitetin e muslimanëve në vendet e kufrit, ku shumica e të rinjëve d.m.th. janë  jo arabë, nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Në fshatin tonë p.sh. është një vëlla i cili ka përkthyer mendimet e dijetarëve nga librat e tyre me vëllezërit e tij, libra të thjeshtë (në të kuptuar) si psh: komentimin e tre bazave të shejkh el-Uthejmin dhe disa libra të tjerë; por është kundërshtuar dhe i është thënë se duhet të kesh Tezkije të veçantë nga një dijetar i madh nga Saudia p.sh.; d.m.th. nga një dijetar selefij. Cili është mendimi i juaj për këtë gjë?
Shejkh Zejdi: Mendimi im në lidhje me këtë (gjë për të cilën pyet) është se ai që mëson diçka prej shkencave të Fesë Islame dhe Legjislacionit Islam dhe e zotëron mirë atë (që ka mësuar), nuk ka ndonjë problem për të (që t’i mësojë të tjerët), bile ai ka shpërblim nëse u mëson me këtë (dituri që ka mësuar) dhe nuk është kusht që të sjellë Tezkije, por shikohet se me çfarë i mëson njerëzit:
-          Nëse i mëson ata me (dituri) të saktë, me dispozitat fetare (së bashku) me argumentat e tyre (përkatëse); kjo është ajo që kërkohet dhe nuk është kusht që të ketë Tezkije nga ndonjë shejkh.
-          E nëse gabon -dhe patjetër duhet të gjindet dikush që e kritikon gabimin- nëse bën gabim atëherë nuk lejohet që t’i mësojë njerëzit me diçka që nuk është e saktë.
Kjo pra është mes’eleja, sikurse ka thënë Pejgamberi –sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem-:
“بلغوا عني ولو آية”
“Transmetoni nga unë qoftë edhe një ajet”
D.m.th. (ky hadith) është argument se ai që mbart pak nga dituria dhe njerëzit kanë nevojë për diturinë e tij, atëherë është obligim për të që t’iu transmetojë atyre (diturinë) dhe nuk i lejohet askujt që ta pengojë atë.
Përveçse nëse e sheh duke humbur (devijuar) njerëzit: flet përAll-llahun dhe për Fenë e All-llahut pa dituri, jep fetva pa dituri dhe vendos rregulla pa dituri; së pari kjo nuk i lejohet atij dhe nuk lejohet heshtja ndaj tij, por ai këshillohet që të mësojë derisa të marrë (përfitojë) një hise (pjesë) prej diturisë dhe (pastaj) t’i mësojë njerëzit.
Ai nuk ndalohet (që të mësojë njerëzit) kur ia qëllon (kur i’u mëson dituri të saktë) dhe nuk aprovohet nëse është gabim.
Pyetësi: Nëse ai mjaftohet me përkthimin e mendimeve të dijetarëve, nuk shton e as nuk mangëson?
Shejkhu: Nëse transmetohen mendimet e dijetarëve me besnikëri akademike atëherë nuk ka problem.
Pyetësi: ..Dhe nuk mangëson.
Shejkhu: Kjo është rruga (metodologjia) e nxënësve të diturisë, ata transmetojnë nga dijetarët e tyre dhe nga ata që u kanë paraprirë atyre me shumë vite, të cilët shkruajtën librat dhe mblodhën hadithet në librat e Sunnetit, ai (nxënësi i diturisë) transmeton nga ata, por me besnikëri akademike.
Dhe më mirë për të është që të kuptojë atë që ai transmeton ku nëse pyetet ka mundësi që të japë sqarim me të gjitha detajet në gjykimin fetar, në mes’elen fetare  në mënyrë që mos të bie në gabim.
Pra transmetimin -gjithashtu- patjetër që duhet ta shoqërojë kuptimi i asaj që njeriu transmeton. Njeriu mund të flasë ose diçka të shtrembëruar, ose gabim dhe për këtë shkak kalon dëmi tek dëgjuesi. Pra patjetër duhet që kuptimi – gjithashtu- të jetë (së bashku) me transmetimin (pra ajo që transmetohet të kuptohet nga transmetuesi).

Shejkh: Zejd el-Medkhalij
(Nga kaseta e parë- Sherhu es-Sunneh i Imam Ahmed)
Përktheu: Astrit Hoxha




Questions on the Issue of Having Tazkiyaah to Educate the People



Author: Shaykh Zayd ibn Muhammed al-Madkhalee

Excerpt
Questioner:
O Shaykh – We live in the non-Islamic lands, and there are some brothers who have established lessons but they have not directly sought knowledge from the scholars except by way of tapes and books. So it is a condition upon those brothers to have a tazkiyaah, testifying to their knowledge or is there no need for this? And Alhamdulilah, they are Salafis.
Shaykh Zayd ibn Muhammed al-Madkhalee:
In reality, whomsoever knowledge has reached, by any means – and understands it, then knowledge is taken from him, and it is studied from him. These means (of seeking knowledge) is a mercy in this era for example to a people who cannot reach the scholars like for instance those who reside in the distant non-Islamic lands. So if they read the books of the people of knowledge and listen to their tapes and their publications, they benefit from it. And there is no problem upon them to call the people of knowledge to clarify what they find problematic (in understanding some texts). So knowledge is taken from them from the good that has reached them whether by reading or listening and there is not sin upon them. Click here to read.

Quick Clarifications:
{youtube}0gxGgj4ib7I?rel=0{/youtube}
{youtube}k3fVxKea1nU?rel=0{/youtube}



http://dusunnah.com/s41-knowledge/c119-essential-principles-for-the-student-of-knowledge/questions-on-the-issue-of-having-tazkiyaah-to-educated-the-people/

Arbrit Kraja - Ebu Jusuf
Londer


Salafi Conference

Selamu alejkum ue rahmetullah ue berekatuhu.

I lajmeroj gjithe vellezerit selefi te londres dhe te qyteteve tjera te UK se kete te diel qe vjen ne Qendren Selefije te Birminghamit (Salafi Publications) kemi konference insha-Allah.
Le te perfitojme gjithe se bashku prej miresive dhe dobive te fjaleve dhe keshillave te dijetareve tane Selefi Allahu I ruajt dhe I Meshirofte te gjithe.
E lus Allahun e Lartesuar, qe tua mundesoj qe te merrni pjese. Allaahu ju shperblefte me Xhennet Firdeus.

Vellai juaj Selefi Arbrit Kraja- Ebu jusuf
Londer

Sunday, May 19, 2013

“Vërtet, Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij.” - Imam Albani



“Vërtet, Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij”
-Shejkh Muhammed Nasirud-din el-Albani-
 
Pyetësi: Kam një pyetje në lidhje me një hadith që transmetohet se Resuli –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem- ka thënë: “Vërtet, Allahu e krijoi njeriun në imazhin e të Gjithëmëshirshmit (er-Rrahman).”
Shejkh Albani: (Këtë hadith që përmende është) Baatil (nuk është i saktë, është i pavërtetë).
Pyetësi: Baatil, eh?
Shejkh Albani: Po.
Pyetësi: Allahu ta shpërbleftë me të mira, dhe i mëshiroftë prindërit e tu!
Shejkh Albani: Allahu të ruajtë!
Pyetësi: Po ata që e konsiderojnë këtë (hadith) të saktë?
Shejkh Albani: Ata që e saktësojnë këtë  (hadith) nuk e dinë saktësimin (si saktësohen hadithet).
Pyetësi: Allahu ta shpërbleftë me të mira!
Shejkh Albani: Allahu të ruajtë! Hadithi i saktë është me tekstin: “Vërtet Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij (Ademit)” , jo (nuk është):“……në imazhin e të Gjithëmëshirëshmit.”
Pyetësi: “….në imazhin e tij”, është për qëllim Ademi?
Shejkh Albani: Dëgjo! Ky është teksti (i hadithit) i mirënjohur në të dy Sahihat (Bukhariu dhe Muslimi), dhe në një transmetim që gjindet tek Bukhariu, e sqaron transmetimin e parë (që përmendëm), (që është) “Allahu e krijoi Ademin në imazhin e tij, gjatësia e tij ishte gjashtëdhjetë dhira’a (krahë)”, kështu që bëhet fjalë për Ademin (imazhin e Ademit).
Pyetësi: Po, po. Allahu ta shpërbleftë me të mira!
Shejkh Albani: Allahu të ruajtë!
Pyetësi: Mos na harroni në lutjet (du’atë) tuaja, o Shejkh, Allahu ta shpërbleftë me të mira!
Shejkh Albani: Po ashtu edhe ju, mos na harroni në lutjet tuaja të mira.
Pyetësi: Fij emenil-lah! (Qofsh) në mbrojten e Allahut!
Shejkh Albani: Ues-Selamu ‘alejkum!
Përktheu nga anglishjta: Emin shkodrani
3 Rexhep 1434 (13/05/2013)
Kontrolloi nga arabishtja: Astrit Hoxha
www.esselefussalih.com 
Burimi në anglisht: http://shaikhalbaani.wordpress.com/2012/08/15/indeed-allaah-created-the-son-of-aadam-in-the-image-of-the-most-merciful-ar-rahmaan/

Wednesday, May 15, 2013

A ka dallim midis thënies: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit? – Shejkh ‘Abdul-’Aziz ibn Baz

 


A ka dallim midis asaj që themi: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit?
-Shejkh ‘Abdul-’Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baz-

Një pyetës thotë: A ka dallim midis asaj që themi: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit?

Përgjigja: Kuptimi është i njëjtë. Selefët janë Ehli Sunneti dhe ata janë Sahabët -Allahu qoftë i kënaqur me ta- dhe ndjekësit e tyre me mirësi. Atyre u thuhet: Es-Selefus-Salih (Selefët e mirë), dhe Ehlu Sunneti dhe Xhemati, nëse dëshiron atë (shprehje) nuk ka asgjë. Shprehja është një: Ehlu Sunneti dhe Xhemati, Es-Selefus-Salih. Ehlu Sunneti ka për qëllim me këtë (këto dy shprehje): shokët e Pejgamberit sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem dhe atë që i ndjek ata me mirësi, në akideh, në fjalë dhe në vepra.

Përktheu dhe përshtati: Astrit Hoxha
Burimi në arabisht: http://www.sahab.net/home/?p=291

Friday, May 3, 2013

Ndaloni ashpërsinë shkatërruese që po shkatërron Davetin Selefij - Shejkh Rabi' el-Medkhalij




Ndaloni ashpërsinë shkatërruese që po shkatërron Davetin Selefij!

-Shejkh Rabi’ ibn Hadi el-Medkhalij-

Në këto ditë shohim se Daveti Selefij po ecën prapa dhe po tkurret.
Allahu ju begatoftë!
Sepse ai (Daveti) e ka humbur urtësinë e tyre (që merren me këtë Da’vet).
Para së gjithash (ky Da’vet) ka humbur urtësinë e të Dërguarit صلى الله عليه و سلم , durimin dhe tolerancën e tij, mëshirën e tij, moralin e tij dhe butësinë e tij.
Pasha Allahun, ‘Aishja رضي الله عنها shau një çifut dhe i Dërguari i Allahut i tha asaj:
 “O ‘Aishe! Allahu e don butësinë në çdo gjë.” (Hadith Muttfekun ‘alejhi)
 Këtë hadith, nëse një dijetar ia përmend rinisë, në mënyrë që t’i orientojë ata në pasimin e Menhexhit të saktë gjatë thirrjes për në Fenë e Allahut, ata do të thonë se kjo është Temji’ (personi që nuk lufton haptas për të vërtetën, dhe që në të vërtetë nuk është me Selefijtë).
Po ashtu, edhe nëse përmend: urtësinë, butësinë, tolerancën dhe durimin; gjëra të cilat janë të domosdoshme në thirrjen për në Fenë e Allahut تبرك و تعالى , dhe janë prej faktorëve që tërheqin  njerëzit për tek Da’veti i saktë, (në mënyrë) që të hyjnë njerëzit në Fenë e Allahut grupe-grupe.........vazhdo me leximin>>>>>>