Tuesday, October 21, 2014

A eliminojnë Selefitë çdo ditë një thirrës? Shejkh Ahmed el-Nexhmi

Po ashtu, ky është një tjetër përkujtim prej Ulemave se ata nuk "eliminojnë" askënd; por në fakt  është vete personi ai, që zgjedh të largohet nga Sunneti për në bidat, dhe për këtë mënyrë ‘Ulematë e refuzojnë atë, për arsye të mbrojtjes së Umetit.

Eshtë pyetur Esh-Shejkh Al'llameh Ahmed en-Nexhmi  (rahimehUllaah) 

Pyetje: Disa Hizbijunë thonë se Selefitë çdo ditë eliminojnë një thirrës. Si mund ta hedhim poshtë këtë pretendim?

Shejkh Ahmed el-Nexhmi  (rahimehUllaah) u përgjigj:

 Ata (Selefitë) nuk eliminojnë askënd. Por është vetë personi, -Ai- që eliminon veten e tij, kur ai zgjedh për të ndjekur bidatin dhe bidatçitë. Na'am!


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A’Shkodera …February 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.