Tuesday, October 21, 2014

Paralajmërim Kundër Grupeve Terroriste ISIS & AL-KAIDA Dhe Qëndrimi i Saktë i Islamit Në Lidhje Me Ta


PARALAJMËRIM
KUNDËR
GRUPEVE TERRORISTE

ISIS
& EL-KAIDA

DHE QËNDRIMI
I SAKTË I ISLAMIT
(Sipas Kuptimit Të Selefëve)
NË LIDHJE ME TA

“Terroristët e ISIS
Dhe
Al-Kaida janë Armiqtë Nr 1 të Islamit”
-Myftiu I Arabise Saudite, Shejkh ‘Abd Al-Aziz Aal-Shejkh-
20/08/2014
Të gjitha falenderimet i takojnë Allahut, Zotit të Gjithësisë, Zoti i Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait (Jezusit) dhe Muhammedit. Paqja dhe bekimet e Allahut qoftë mbi të gjithë ata. Në vijim:
Profeti Muhammed –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem- ka njoftuar për shfaqjen e afërme dhe periodike (do vazhdojnë të rishfaqen) - pas vdekjes së tij - e një grupi të njohur si Khauarixhë (renegatë ekstremista). Ai tha se ata do ta braktisin shoqërinë Muslimane, do të largohen nga Islami, do t’i nxjerrin nga feja Muslimanët në llogari të disa gjynaheve të tyre dhe do të luftojnë kundër tyre. Dhe me të vërtetë, ata u shfaqën ashtu siç paralajmëroi Profeti –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem-, në më pak se 30 vjet pas vdekjes së tij dhe ata janë paraardhësit ideologjik të terroristave të El-Ka’ides dhe ISIS.


1: KHAUARIXHËT DHE PËRSHKRIMI I TYRE1

Nga thëniet e mirënjohura dhe autentike të Profetit –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem- në lidhje me këtë grup, është edhe thënia e tij: “Ata largohen nga Feja (Islame) sikurse shigjeta kalon përmes gjahut” dhe “Besimi i tyre nuk i tejkalon grykat e fytit të tyre” dhe “Ata e lexojnë Kur’anin por ai nuk i tejkalon gërmazet e tyre,” duke treguar injorancën (e tyre) dhe pretendimin e kotë për dituri. Ai po ashtu ka thënë: “Ata flasin me fjalimin më të mirë nga krijesat,” do të thotë bukur, mënyrë tërheqëse (joshëse) e të shprehurit dhe “Namazi dhe agjërimi juaj (d.m.th Shokëve të Profetit) është asgjë në krahasim me të tyrin (Khauarixhëve),” d.m.th ata nga pamja e jashtme shfaqin devotshmëri dhe “(Ata janë) të rinj në moshë, budallenj në intelekt” dhe “Të shprehurit e tyre është e bukur, tërheqëse, megjithatë veprat e tyre janë të këqija” dhe “Ata janë më të këqijtë ndër krijesat” dhe “Ata thërrasin për tek Libri i All-llahut, ama ata nuk kanë asgjë të bëjnë me të.” Profeti –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem- vazhdoi më tej dhe gjithashtu tha “Ata janë më të këqijtë e të gjithë të vrarëve nën kupën e qiellit” dhe “Nëse do t’i arrija, do t’i vrisja sikur të vrarit e ‘Adit [popull i hershëm i shkatërruar (nga Allahu)]” që do të thotë, (do t’i vrisja) secilin prej tyre derisa mos të mbesë as edhe një prej tyre, siç e ka shpjeguar dijetari i hershëm, Ibën Haxher. Ai (Profeti –sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem-) po ashtu ka thënë për ta, “Ata janë qenjtë e Xhehennemit.”


2: PRIJËSIT MUSLIMANË KANË URDHËRUAR QË TË LUFTOHEN KHAUARIXHËT

Profeti -sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem- i ka nxitur prijësit Muslimanë që t’i luftojnë ata sa herë që të shfaqen me trazirat dhe gjakderdhjen e tyre. Ai ka thënë: “Kudo që t’i hasni, vritini ata, sepse ka shpërblim në Ditën e Gjykimit për atë që i vret ata.”2 Për këtë arsye, prijësit Muslimanë që nga koha e Khalifes së katërt të drejtë ‘Ali ibn Ebi ‘Talib –Allahu qoftë i kënaqur me të-, kurrë nuk kanë ndaluar prej të luftuarit kundër Khauarixhëve sa herë që ata shfaqeshin dhe trazonin Muslimanët. Ky funksion zbatohet nën drejtimin e prijësve dhe nuk është detyrë që ndërmerret nga nënshtetasit. Sidoqoftë, nëse sulmohen nga Khauarixhët, individët nënshtetas mund të luftojnë për të mbrojtur jetën, pronën dhe pasurinë e vet.
1Këto transmetime gjinden në koleksionet e haditheve të el-Bukharit,   Muslimit, Ebu Davudit, Ibn Maxhah dhe të tjerë.
2Transmetuar nga Ibn Maxhah (nr. 176)


3: DEXH-XHALI (ANTI-KRISHTI) DO TË SHFAQET NË MESIN E USHTRIVE TË TYRE

Profeti Muhammed –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem- gjithashtu ka thënë: “Ata nuk do pushojnë së shfaquri, duke u bllokuar sa herë që të dalin, deri atëherë kur në mesin e ushtrive të tyre të shfaqet Dexh-xhali (Anti-Krishti).” Kjo tregon se Khauarixhët do të luftojnë përkrah Dexh-xhalit kundër prijësve Muslimanë dhe nënshtetasve të tyre, të cilët do të pasojnë Isain (Jezusin) –alejhis-selam- kur ai të kthehet për ta përfunduar misionin e vet.


4: DOKTRINA DHE VEPRAT E KHAUARIXHËVE NUK I PËRKASIN ISLAMIT

Është mëse e qartë nga këto tekste profetike se Khauarixhët, mësimet dhe veprat e tyre janë vlerësuar të jenë absolutisht të kundërta (reciprokisht të papajtueshme) me Islamin. Në fakt, mendimi i disa dijetarëve muslimanë -të hershëm dhe të sotëm- është se Khauarixhët janë femohues, jobesimtarë, të cilët nuk i përkasin Islamit. Kjo ngaqë Profeti Muhammed –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem- ka thënë se ata dalin nga Islami sikurse shigjeta përshkon përmes gjahut. Sahabiu (shok i Profetit –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem-) Ebu-Umemeh el-Bahili –Allahu qoftë i kënaqur me të- ka thënë: “Qenjtë e Xhehennemit, ata dikur ishin Muslimanë por u kthyen në mosbesimtarë.”3 Gjithashtu, ngaqë ata e bënë të lejuar atë që është e ndaluar sipas Sheriatit Islamik, e cila është vrasja e njeriut pa të drejtë. Ata e shpallën këtë krim si të lejuar dhe ia mveshën Islamit, gjë e cila konsiderohet si Kufr i madh (mosbesim që të nxjerr nga Islami).


5: DIJETARËT E ISLAMIT PËR KHAUARIXHËT

Imam el-‘Axhurri (vd. 360 Hixhrij) thotë në librin e tij të titulluar esh-Sheri’ah (Sheriati): “Nuk i lejohet atij që e shikon kryengritjen e një Kharixhiu që është revoltuar kundër prijësit, qoftë ky (prijës) i drejtë apo shtypës, kështu që ky person është revoltuar dhe ka mbledhur një grup pas vetes, ka nxjerrë shpatën dhe e ka bërë të lejuar vrasjen e Muslimanëve, nuk është e përshtatshme për atë që e sheh këtë, që të mashtrohet nga recitimi i Kur’anit të këtij personi (kharixhij), apo zgjatja e qëndrimit të tij në namaz, as agjërimi i tij i vazhdueshëm, as fjalët e tij të mira dhe të mrekullueshme në dituri, kur t’i qartësohet atij se metodologjia dhe rruga e këtij personi është ajo e Khauarixhëve.”4  Ibn Hazëm el-Endelusi (vd. 456 Hixhrij) ka thënë: “Ata nuk pushojnë në përpjekjen për ta përmbysur gjendjen normale të Muslimanëve (duke e shndërruar në kaos) dhe të përçajnë fjalën e besimtarëve. Ata e drejtojnë shpatën kundër njerëzve të fesë dhe përkushtohen nëpër tokë si njerëz të prishur. Përsa i përket Khauarixhëve dhe Shi’ave (fraksion tjetër i devijuar, sh.p), çështja e tyre në këtë aspekt është aq shumë e mirënjohur saqë personi do të rëndohej në përmendjen e saj.”5

 

3Transmetuar nga Ibn Maxhah (nr. 176)
4 Esh-Sheri’ah (fq.28)
El-Fasl fil-Milal el-Ehua uel-Nihal (5/98)


Shejkhul-Islam Ibn Tejmijeh (vd. 728 Hixhrij) ka thënë: “Dhe zakoni i Muslimanëve kurrë nuk ka pushuar të jetë në këtë (metodologji) [në luftimin kundër Khauarixhëve], ... në hadithin e Ebu Umames, përmbledhur nga Tirmidhiu dhe të tjerët se ata (khauarixhët) janë “Ata janë më të këqinjtë prej të vrarëve nën këtë qiell dhe sa i shkëlqyer është ai që vritet nga dora e tyre.” Që do të thotë se ata janë më të dëmshëm për Muslimanët se çdokush tjetër, ngaqë nuk gjinden më të dëmshëm për Muslimanët sesa ata, as Çifutët e as të Krishterët. Për shkak se ata u përkushtonin (përpiqeshin) të vrasin çdo Musliman që nuk pajtohej me mendimet e tyre, duke e konsideruar gjakun e Muslimanëve, pasurinë e tyre, dhe vrasjen e fëmijëve të tyre si të lejueshme, ndërsa bënin tekfir mbi to (i quanin mosbesimtarë). Dhe ata e konsideronin të gjithë këtë të jetë adhurim, për shkak të injorancës së tyre dhe shpikjeve të tyre që i shkaktoi ata të devijojnë ...”6
Ibn Tejmijeh gjithashtu ka thënë: “Ehlis-Sunneti (Muslimanët Sunni që pasojnë Islamin e origjinës) janë të një mendimi se ata (khauarixhët) janë bidatçinj të devijuar, të cilët është obligim t’i luftosh ata, duke u bazuar në tekstet autentike (hadithet e sakta profetike) dhe në atë se nga veprat më të virtytshme të Prijësit të Muslimanëve, Aliut –Allahu qoftë i kënaqur me të- ishte luftimi i tij kundër Khauarixhëve, po ashtu Sahabët (shokët e Profetit –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem-) u pajtuan me të, që të luftojnë kundër tyre.”7


6: DIJETARËT E SOTËM SELEFIJ8 PËR KHAUARIXHËT

Nipërit e Dijetarit të Islamit Muhammed ibn ‘Abdul-Uehhab (vd. 1205 Hixhrij) i refuzuan fraksionet e Khauarixhëve që u shfaqën me doktrina ekstremiste në kohën e tyre. Dijetarët e atyre vendeve nuk kanë pushuar duke folur dhe duke shkruajtur kundër Khauarixhëve që prej 200 viteve të fundit, derisa arritëm epokën bashkëkohore të Dijetarëve Selefij si psh Shejkh Ibën Baz, Shejkh el-Albani, Shejkh Ibën el-‘Uthejmin, Shejkh Rab’i bin Hadi, Shejkh Mukbil bin Hadi, Shejkh Ahmed en-Nexhmij, Shejkh Zejd el-Medkhalij, Shejkh ‘Abdul-Mu’hsin el-‘Abbad, Shejkh ‘Abdullah el-Gudejan, Shejkh Salih el-Feuzan, Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij, Shejkh Muhammed bin Hadi dhe të tjerë.
Askush nga Muslimanët nuk ka folur me koherencë (lidhje logjike) dhe fuqishëm kundër ekstremistave Khauarixhë dhe doktrinave të tyre në mënyrë të qëndrueshme dhe të pandërprerë ashtu siç kanë folur Dijetarët Selefij, Institutet Selefije, xhamitë, qendrat dhe Selefijtë në përgjthësi. T’i bashkëngjitësh këto Khauarixhë me Islamin, lëre pastaj me Selefizmin është një krim dhe padrejtësi e madhe.


 

6Minhaxh es-Sunnah (5/248)
7Minhaxh es-Sunnah (6/116)
8Selefij: Shqip do të thotë “Pasues të të parëve”. Janë Muslimanët Sunnij që pasojnë Islamin e origjinës (Kur’anin dhe Sunnetin Profetik) sipas metodologjisë dhe të kuptuarit të Shokëve të Profetit Muhammed –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem- dhe të gjithë atyre që i pasuan ata më përpikshmëri. (shënim i përkthyesit)


7: ORIGJINA E KHAUARIXHËVE BASHKËKOHORË

Khauarixhët që u shfaqën në tokat e ndryshme Muslimane gjatë fundit të shekullit të 20, burojnë nga shkrimet dhe doktrinat e Sejjid Kutub, një Egjiptian ku në ditët e tij para-Islame ishte i ndikuar nga filozofitë materialiste europiane (marksizëm, komunizëm) për pesëmbëdhjetë vite të jetës së tij siç, thuhet nga vetë biografi i tij Salah el-Khalidi në librin Sejjid Kutub Min el-Milad ila el-Istishhad. Ai gjithashtu për një kohë ishte i përfshirë edhe me partinë laike Uafd.

Në fillim të viteve 1940, ai gjithashtu ishte redaktor për Kurorën Egjiptiane, një gazetë zëdhënëse për Freemasonic Grand Lodge (Institucion Masonik) në Egjipt, në të cilin ai tregonte mbështetje të fortë për forcat Amerikane dhe Britanike kundër Hitlerit. Kur ai filloi të shkruante për Islamin nga fundi i 1940, Sejjid Kutubi ndërthuri të kaluarën e tij komuniste e socialiste me atë pak njohuri Islame, dhe duke u bazuar mbi vlerësimet e tij të deformuara mbi historinë Islame, ai përgënjeshtroi Islamin e disa prej shokëve të Profetit –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem-. Pasi u bë anëtar i Vëllazërisë Muslimane në vitin 1953, ai filloi t’i zhvillonte më të plota doktrinat e tij ekstremiste dhe zemërimi i stilolapsit të tij arriti të bie përtej dinastisë së parë Islame në pushtet, Khalifati i Fisit Umejjeh, dhe mbi të gjitha shoqëritë e sotme Muslimane. Ai duke u shprehur qartë i shpalli të gjitha shoqëritë Islame të jenë shoqëri femohuese, në të cilat asgjë nga Islami nuk gjindej në to. Ai pohoi se ata ishin rikthyer në injorancën e tyre para-Islamike (Xhahilijeh). Duke u bazuar në këtë gjykim të turpshëm dhe tiranik, ai hartoi shkrime të stilit Leninist, që bënin thirrje për revolucione mbarëbotërore në të gjitha tokat Muslimane pa dallim. Duke përmbajtur urrejtje kundrejt shoqërisë Muslimane, mbi këto shkrime lindën grupet ekstremiste të tekfirit (që i nxjerrin njerëzit nga Islami), të cilët u përhapën nëpër vende të ndryshme Muslimane gjatë dekadave të ardhshme.

Ata shtrembëruan konceptin e Xhihadit -një luftë e drejtë konvencionale për të parandaluar apo larguar shtypjen- dhe aspektet e tjera të Islamit për të justifikuar këto doktrina ekstremiste. Pastaj ata filluan të nxisin për kryengritje dhe rebelime nëpër vendet Muslimane. Bazuar në parimet e kësaj ideologjie anti-Islamike, Khauarixhët janë përfshirë në atentate, vendosje bombash dhe vrasjen e burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm në tokat Muslimane gjatë viteve 70, 80 dhe 90 përpara se ata ta eksportojnë terrorizmin në Perëndim. Në të vërtetë, Khauarixhët kanë kryer terrorizëm kundër shoqërive Muslimane pothuajse për 1400 vjet.


8: El-KAIDA DHE ISIS

Udhëheqësit e El-Kaidës dhe ISIS janë pasues të doktrinave të Sejjid Kutub. Kohëve të fundit, fraksione të Khauarixhëve prej vendeve të tjera hynë në Siri atëherë kur tashmë ishte nxitur revolucioni kundër udhëheqësit Nusajri, Beshar el-Asad. Këtyre ekstremistëve u është dhënë përkrahje taktike nga fuqitë Perëndimore ngaqë përmbysja e Beshar el-Asad  është një objektiv strategjik rajonal. Në ‘Irak, pjesërisht për shkak të mungesës së presionit të krijuar nga një ushtri e dobët, e pamotivuar dhe e demoralizuar, ata që njëkohë ishin të lidhur me el-Kaidën morën kontroll mbi pjesët e tij veriore dhe shpallën atë që pretendojnë "Shtetin Islamik." Sikurse i përshkroi Profeti Muhammed –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem-, ata që i bashkohen të pretenduarit "Khalifati Islamik" dhe “Khalifit” mashtrues Ebu Bekr el-Bagdadi, janë të rinj, injorantë dhe budallenjë, që udhëhiqen nga epshet, emocionet dhe mungesa e dijes së Sheriatit Islam. Është gabim pretendimi që gjoja qeveritë Muslimane mbështesin ISIS, e veçanërisht ato të Gadishullit Arabik sepse Khauarixhët e ISIS i konsiderojnë qeveritarët e atyre vendeve dhe nënshtetasit e tyre që tregojnë besnikëri për qeveritarët e vet, të jenë tradhëtarë, femohues, të cilët konsiderohen më të këqinj se Jomuslimanët dhe më të denjë për t’u vrarë. Nuk ka kuptim që qeveritë Muslimane t’i mbështesin këta njerëz.


9: VEPRAT BARBARE TË ISIS

Sa i përket akteve barbare të kryera nga këta njerëz, të tilla si lavdërimi i prerjes së kokave përmes mediave, për më tepër Imam Ibn Shihab ez-Zuhri (V. 124 Hixhrij) -Allahu e Mëshiroftë- ka thënë: “Kurrë nuk është sjellur ndonjë kokë e prerë tek Pejgamberi –sal-Allahu ‘alejhi ue sel-lem-, madje as në Ditën e (Betejës së) Bedrit. Një kokë e prerë është sjellur tek Ebu Bekri –Allahu qoftë i kënaqur me të-, dhe ai e ndaloi këtë (veprim) .”9 Prerja e kokave të armikut në luftë nuk është një praktikë e sjellur nga Islami dhe as nuk ka qenë një praktikë e Profetit ose shokëve të tij. ISIS, el-Nusrah dhe fraksione të tjera, tani janë duke luftuar njëri-tjetrin në disa pjesë të Sirisë dhe Irakut, kjo një tregues për devijimin e tyre të rëndë. Kjo në realitet dëshmon se ata nuk janë të motivuar nga Islami, por nga pasuria, pushteti dhe dëshira për udhëheqje. Ata rekrutojnë të dobëtit dhe të rinjtë vetëm për të ndihmuar në përmbushjen e objektivave të tyre personale dhe përdorën Islamin si mjet për arritjen e këtij qëllimi.

Ne u bëjmë thirrje të gjithë analistëve, personaliteteve të medias, shkrimtarë, gazetarë, autorë dhe akademikë të shfaqin drejtësi dhe ta shfajësojnë Islamin dhe Muslimanët nga këta Khauarixhë të këqinj, ideologjia e të cilëve është totalisht e papajtueshme me Islamin, siç parapriu më lart.

Për më shumë informacion në anglisht vizitoni: Takfiris.Com, IslamAgainstExtremism.Com & Shariah.Ws
Përmbledhur nga Abu Iyaad -Allahu e ruajtë-
(Salafi Publications. 26/08 / 2014CE). v4.0

Përktheu në shqip: Emin Shkodrani & Abu-Yusuf al-Albani (Arbrit  Kraja)
www.esselefussalih.com
 

9. El-Sunen el-Kubra të el-Bejhakiut, (9/132).

Ky material u printua dhe u shpërnda nga vëllezërit e Mesxhid 'UTHMAN IBN AF-FAN' radijAll-llahu anhu Shkodër. Nuk lejohet botimi apo printimi i këtij materiali pa lejen paraprake të përkthyesave. Kontakt: QendraEdukumi@gmail.com
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.