Friday, February 7, 2014

Masjid As-Salafi of A'Shkodera - Xhamia Selefijeh Shkoder

Masjid As-Salafi of A'Shkodera / Albania


The answer of Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahUllaah for Salafi brothers of A’Shkodera, Albania.

I have visited 1 (Ziyaret) Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahUllaah on Sunday - 12 / 2 / 1435 AH, after the Maghrib prayer in the presence of: Shaykh, Dr. Muham-mad ibn Galib, Shaikh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad and two other brothers from Bahrain, at this time Shaykh Arafat read a question addressed to Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree from the brothers who deal with Salafi Da’wah (Islamic call) in the city of A’Shkodera - Albania.

Shaykh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullah:

Question: Noble Shaykh: -may Allaah preserve you - we are a group of Salafis from A’Shkodera Albania, we hope from you to reply to the following question:

A Salafi brother of ours has donated (Waqf) a piece of land to build a Salafi Masjid and other educational services to be in service of Salafi Da'wah now and in the future inshaa-Allaah.
But if we want to build a Masjid in our country, we should definitely get the approval of the Islamic Community (al-Masihkhah al-Islamiyah) for this thing.

And the approval cannot be gated from them only until after passing the ownership of the donated land (Waqf) to them, and after that they possess the authority to use the land and what it is build on it, whether it is a Masjid or something else. Also they possess the authority of choosing the Imam’s of the Masjid’s.

We point out that this Masihkhah (Community) fights the Salafis and the Salafiyyah and distort their image.

This Masihkhah (Community) prohibits students belonging to the Salafi Manhaj graduated in Islamic Universities to Imamate and teaching in Masjids.

Those who guide (leaders) this Muas-sasah (association, organization, namely the Muslim Community) belong to deviated groups from Sufis and Hizbiyyah.

For building the Salafi Masjid we possess a two way (route):

First: By the way of Masihkhah (Community), (i.e. through them), and preceded the above clarification of their status and their hatred for the Salafis and Salafiyyah.
If we agree with them to build a Masjid we definitely should donate the land to them, and after that we do not trust them and recently we have given them the land together with the Masjid, because the deal with them is only verbal.

Secondly: is: that a group of brothers to establish a muas-sasah (association, organization) religious-cultural chartered by the Court and this land (Waqf) to stay in the ownership of the brother who donated, and then on this land to build a building to use it on behalf of muas-sasah (association, organization) as Salafi Masjid or center.

The question is: What is your orientation –guidance- for us? What to do about this and which path to follow to build a Salafi Masjid?

Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahUllaah, answers:

I agree with the second (i.e. the second way), separated from it Masihkhah (Community); this Masihkhah it is not true. Establish a muas-sasah (association, organization) to bring together (Unite) the Salafis.

Then one of the participants said that some (people) say that this association is Hizbiyyah.

Then the Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahullaah said (what they say (i.e. those people) that this muas-sasah is hizbiyyah) not impairs (i.e. hurt them)

O my sons: Hizbi’yyah is ​​based on ‘Al-WalaWa'l-Bara', but this muas-sasah ‘No’, is ‘Not’ Hizbi’yyah, this is jam'iyyah (association) khayriyyah (charity), it is not based on ‘Al-WalaWa'l-Bara'.

Hizbi’yyah is that if you do not pray at their Masjid they hate you and if you do not take their permission then they hate you, but (this second way) it is not in any way Hizbi’yyah.

Send (conway) to them my Assalam and tell them that, I (Ubayd Ibn Abdilah Al-Jaabiree) give them a Fatawa for this (the second way).

Shaykh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahUllaah:

They also have another question:

We also have another question related to teaching the Salafi brothers either in masjid or in Markaz (center):

Do allowed one of our Salafi brothers - who graduated from the Faculty of Islamic Call for Arabic Language and Islamic Studies ​​in Libya, and later graduated for Magister (degree) in Fiqh - to teach the brothers only through translation of commentary Salafi scholars books, because some people have conditioned for him to have tazkiyah from any scholar or to have studied with scholars?

Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahUllaah answers:

While you possess a degree from the University, this it is sufficient for you.

By Allaah, O my sons yet I'm not trying to get tazkiyah from no one.

Believe that he who intends the Sunnah, he teaches others the Sunnah, write books to help the Sunnah, Allaah will help him, and to him will come tazkiyah.

Few are those who take tazkiyah.

This muas-sasah (association, organization) when completed, - may Allaah bless you (this center) - and you choose the books to teach, then he who is pure in Akidah, in Ikhlaas for Allaah and in following the Messenger sallallaahu 'alayhi wa sallam, his work and actions will give a tazkiyah for him.

He who fears Allaah, Allaah gives him a way out.

The answer is wroten in Arabic from our brother: Alben Aliu al-Albani may Allah preserve him.
Approved with the researching of: Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullaah.
Al-Madinah Al-Nabawiyah 17 / 2/ 1435 H

Translated the question and answer in Albanian language from brother, Astrit Hoxha (Abu Adam) hafidhahullaah.

And in English brother, Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

A’Shkodera Albania. 18 / 2/ 1435 H. (21/ 12/2013)

1. Note:
The question was sent formulated in Arabic from A’Shkodera to Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad, through the student Alben Aliu to draw his Honorable Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahullaah.

The answer given from Shaykh Ubayd Ibn Abdullah Al-Jaabiree hafidhahullaah, is wroten by student Alben Aliu and was send only after being searched and received approval from our noble brother and beloved Shaykh: Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullaah.

www.EsSelefusSalih.com
A’Shkodera.

[In the Name of Allaah, the All-Merciful, may His Salaah and Salaam be upon His final Messenger to all mankind, and upon his companions and family members, and all those who follow his path until the Day of Judgement, to proceed: ]


For all Salafi brothers in Great Britain who would like to help and love to give for the sake of Allaah (Subhanahu Wa Ta'ala), for the construction of  the first MASJID As-SALAFI in A'SHKODERA - Albania.The city were was born; Ash-Shaikh Al-Muhaddith Abu 'Abdir-Rahmaan Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albane rahimahullah. They can donate on this account:

Bank: Barclays
Name: F Kraja
Sort code: 20-47-34
Account No: 03910156

Or by
PayPal
QendraEdukimi@gmail.com

For more detailed information about our project; we are going to publish the speech of our Father and Noble Shaikh 'Ubayd bin 'Abdillaah bin Sulaymaan al-Hamdaanee al-Jaabiree hafidhahullah.


May Allaah (Subhanahu Wa Ta'ala) Bless all of you and the Da’wah Salafiyyah in Uk and all those brothers who call to this bleesed Manhaj.
 Allahumma Ameen

For those brothers who want to contact me Abu Yusuf al-Albani, (Arbrit Kraja) can contact me on my mobile nr: Uk 07455929135
email: Arbritkraja@hotmail.com

Xhamia Selefijeh Shkoder / Shqipëri

[Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Paqja dhe Bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit për mbarë njerëzimin, mbi familjen dhe gjithë shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit, në vazhdim:]

Për gjithë Vëllezërit Selefi në Angli që dëshirojnë të kontribuojnë për hirë të All-llahut (Subhanehu Ue Te'ala) për ndërtimin e XHAMISË së parë SELEFIJEH në SHKODËR, mund të kontribuojnë në këtë llogari:

Bank: Barclays
Name: F Kraja
Sort code: 20-47-34
Account nr: 03910156

Ose në
PayPal
QendraEdukimi@gmail.comPër informacion më të detajuar mund të më kontaktoni mua Ebu jusuf në këtë nr tel: 00355672546176 & emeil: Arbritkraja@hotmail.com

Përgjigja e Shejkh Ubejd el-Xhabirij hafidhehUllah për vëllezërit Selefij të Shkodrës

bismillah
I kam bërë vizitë1 (zijaret) shejkh Ubejd el-Xhabirij ditën e dielë – 12/ 2/1435 Hixhri, pas  namazit të Akshamit, në prezencë të: shejkh, Dr. Muham-med ibn Galib, shejkh Arafat ibn Hasen dhe dy vëllezërve nga Bahrejni, në këtë kohë shejkh Arafati lexoi një pyetje që i drejtohej shejkh Ubejdit nga vëllezërit që merren me Davet (thirrje Islame) në qytetin e Shkodrës – Shqipëri.
Shejkh Arafat ibn Hasen:
Pyetja: Shejkh i nderuar: -All-llahu ju ruajt- ne jemi një grup prej selefive shqiptarë nga qyteti i Shkodres, shpresojmë nga ju që ti përgjigjeni pyetjes së mëposhtme:
Një vëlla i yni selefi ka dhuruar vakëf një (copë) tokë për ndërtimin e një xhamie dhe për shërbime të tjera edukimi që të jenë në shërbim të Da’wetit Selefi tani dhe në të ardhmen -insha-Allah.
Por ne nëse duam të ndërtojmë një xhami në vendin tonë, duhet që patjetër të marrim miratimin e Komunitetit Musliman (el-Meshjekhah el-Islamijeh) për këtë gjë.
Dhe nuk merret miratimi prej tyre vetëm pasi të ketë kaluar pronësia e tokës (vakëf) tek ata; dhe pas kësaj ata zotërojnë autoritetin e shfrytëzimit të tokës dhe të asaj që ndërtohet mbi të, qoftë kjo xhami apo diçka tjetër. Sikurse ata zotërojnë autoritetin e zgjedhjes së imamit të xhamisë.
Ju bëjmë me dije se kjo Meshjekhah (Komunitet) i lufton Selefitë dhe Selefizmin dhe e shtrembëron imazhin e tyre. Kjo Meshjekhah (Komunitet) i ndalon të diplomuarit në Universitete Islamike që i përkasin Menhexhit Selefij nga Imamlleku dhe mësimdhënia në xhamija. Ata që e drejtojnë këtë Mues-seseh (shoqatë, organizatë; pra Komunitetin Musliman) ju përkasin grupimeve të devijuara prej sufistave dhe hizbive.
Për ndërtimin e një xhamije ne posedojmë dy mënyra (rrugë):
E para: Nga ana e Meshjekhas (Komunitetit) , (pra nëpermjet tyre), dhe parapriu më sipër sqarimi i gjëndjes së tyre dhe urrejtja e tyre për Selefitë dhe Selefizmin. Nëse ne biem dakord me ata që të ndërtojmë një xhami duhet patjetër që t’iu dhurojmë atyre tokën, pas kësaj nuk kemi besim tek ata dhe së fundmi ne iu kemi dhuruar atyre tokën bashkë me xhaminë; sepse marrëveshja me ata është vetëm gojore.
E dyta: është: që një grup vëllezërish të themelojnë një mues-seseh (shoqatë, organizatë) fetare – kulturore me liçensë nga Gjykata dhe kjo tokë (vakëf) të qëndrojë në pronësinë e atij që ka dhuruar tokën vakëf, pastaj të ndërtojmë në këtë tokë një ndërtesë dhe ta përdorim atë në emër të mues-seseh (shoqatës, organizatës) si xhami apo qendër Selefije.
Pyetja është: Cili është orientimi i juaj për ne? Si të veprojmë për këtë gjë dhe cilën rrugë të ndjekim për ndërtimin e xhamisë?
Shejkh Ubejdi është përgjigjur:
Unë jam dakord me të dytën (pra me mënyrën e dytë), të shkëputen nga kjo Meshjekhah (Komuniteti); ajo nuk është Meshjekha e vërtetë. Themeloni një mues-seseh (shoqatë, organizatë) që ti bashkojë (mbledhë) selefitë.
Pastaj një nga të pranishmit tha se disa thonë: se kjo është shoqatë hizbije.
Atëherë shejkhu tha: (atë që thonë këta njerëz se kjo mues-seseh është hizbizëm) nuk i dëmton. O bijtë e mij: hizbizmi bazohet në wela dhe bera, ndërsa kjo mues-seseh jo, nuk është hizbije, kjo është xhem’ije (shoqatë) khajrije (bamirëse), ajo nuk bazohet në wela dhe në bera.
Hizbizmi është se nëse nuk falesh në xhaminë e tyre ata të urrejnë ty, e nëse nuk iu merr leje atyre ata të urrejnë ty; por kjo (mënyra e dytë) nuk është në asnjë mënyrë hizbizëm.
Transmetoju atyre selamin tim dhe transmetoju atyre se unë u jap atyre fetwa për këtë (për mënyrën e dytë).
Shejkh Arafat ibn Hasen: Ata kanë edhe një pyetje tjetër:
Ne kemi edhe një pyetje tjetër që ka lidhje me dhënien mësim vëllezërve Selefij qoftë kjo në xhami apo në Merkez (qendër):
A i lejohet një prej vëllezërve tanë Selefij – i cili është diplomuar në Fakultetin e Thirrjes Islame për Gjuhë Arabe dhe Studime Islame në Libi, dhe më pas është diplomuar për Magjister në Fik’h – për të dhënë mësim vëllezërve vetëm nëpërmjet përkthimit të komentimeve të librave të dijetarëve Selefi; sepse disa njerëz i kanë vënë kusht që të ketë tezkije prej ndonjë dijetari ose të ketë studiuar tek dijetarët?
Shejkh Ubejdi përgjigjet:
Përderisa ju zotëroni diplomë nga Universiteti, kjo ju mjafton.
Pasha All-llahu o bijtë e mi unë nuk jam përpjekur për tezkijeh nga askush. Ta besoni se kush ka për qëllim Sunnetin, iu jep mësim të tjerëve për Sunnetin, shkruan libra për të ndihmuar Sunnetin, All-llahu do ta ndihmojë atë dhe atij do t’i vijë tezkija. Të paktë janë ata që marrin tezkije.
Kjo mues-seseh (shoqatë, organizatë) kur të përfundohet, – All-llahu ju dhashtë bereqet- dhe të zgjedhni librat që të jepni mësim, pastaj ai që është i pastër në akideh,  në ikhlas për All-llahun dhe në pasimin e të Dërguarit –sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem- i japin tezkije veprat e tij. Ai që e ka frikë All-llahun, All-llahu i jep atij rrugëdalje.
E shkruajti përgjigjen në arabisht: Alben Aliu el-Albani
E kontrolloi: Shejkh Arafat ibn Hasen el-Muham-medij
El-Medineh eN-Nebewij-jeh 17/ 2/ 1435
Përktheu pyetjen dhe përgjigjen: Astrit Hoxha
Shkodër 18/ 2/ 1435 H. (21/ 12/ 2013)
1. Shënim:
Pyetja i është dërguar e formuluar në arabisht nga Shkodra shejkh Arafat ibn Hasen el- Muham-medij nëpërmjet studentit Alben Aliu për t’ia drejtuar shejkhut të nderuar Ubejd el-Xhabirij.
Përgjigja e dhënë nga shejkh Ubejdi është shkruajtur nga studenti Alben Aliu dhe nuk është dërguar vetëm pasi është kontrolluar dhe ka marrë aprovimin e shejkh Arafat el-Muham-medij.

www.EsSelefusSalih.com
Shkoder

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.