Wednesday, February 12, 2014

The Truth is Not Known By The Men

Ash-Shaikh -A'llamah- Al-Muhaddith Abu 'Abdir-Rahmaan Muham-mad Naasir-ud-Deen Al-Albane rahimahullah, said:

The Truth is Not Known By The Men.

He, may Allaah have mercy on him, said, “So aspire, O Muslim, to know your Islaam from your Lord’s Book and your Prophet’s Sunnah.

And don’t say, ‘So and so said.’

For verily, the Truth is not known by the men–nay, know the Truth, you will recognise the men.’

As-Saheehah, 5/350.E Vërteta nuk njihet me Burra.

Ai, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë: "Pra synoni, o Musliman, ta mësoni Fenë tuaj prej Librit Zotit tuaj dhe Sunnetit të Dërguarit tuaj.

Dhe mos thoni: " Ka thënë filani dhe halani."


Se vërtet, e Vërteta nuk është njohur përmes burrave-Jo, mësojeni të Vërtetën, e ju do ti njihni burrat.'

Përshtati: Abu Yusuf Al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër, 11th of Rabi' al-Thaany, 1435 A.H.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.