Saturday, February 1, 2014

Ata që Përçajnë Selefitë janë Tëpabesë në Pretendimin e tyre në Selefizëm

Ata që Përçajnë Selefitë janë Tëpabesë në Pretendimin e tyre në Selefizëm

Nga Bartësi i Flamurit të el-Xherh ue el-Ta'dil të kohës sonë, 
El-Shejkh Rebi’ ibn Hadi el-Mad’halij hafidhehullah.

Shejkh Rebi’ ibn Hadi el-Med’halij hafidhehullah, theksoi: 

"Ekzistojnë disa individë të cilët i nxisin shkaqet e përçarjes, ata nxisin Fitne (rrëmuja) dhe më këtë mënyrë (Ata) i përçajnë Selefitë, duke i shqyer ata (copë copë). Kjo nuk është prej metodologjisë së saktë, dhe as prej rrugës (mënyrës) Selefijeh dhe as prej metodologjisë të Sahabëve dhe Tabi'inëve.

Disa individë (Qëllimisht) kërkojnë për të gjetur mënyra të cilat përçajnë dhe shqyejnë copë copë. Të tillë individë nuk janë për t'u besuar në lidhje me Fenë e All-llahut Subhanehu ue Te’ala, dhe se ata nuk janë të sinqertë në pretendimin e tyre ndaj Selefizmit.

Është obligim që vëmendja të jetë e fokusuar mbi ta, (duke i pyetur ata), 

"Pse ju po i sillni të gjitha këto shkaqet e përçarjes?" 

"Pse ju po i përçani Selefitë? "Përcjellur nga vëllai ynë i Nderuar Selefij: Abul-Hasan Malik Adam –All-llahu e ruajtë-.

Përshtati vëllai juaj Selefij: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-
Shkodër, 1 Rabi' Al-Thani 1435.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.