Sunday, July 27, 2014

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Në Shqipëri Bajram të enjten apo të Xhumanë

 Në Shqipëri Bajram të enjten apo të Xhumanë:  Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salat...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.