Monday, September 29, 2014

Jini të kujdesshëm prej forumeve Islamike

Jini të kujdesshëm prej forumeve Islamike


All-llahu ju ruajtë 

(1)              Subhan'All-llah, sa e sa Muslimanë shpifën kundër Dijetarëve duke rënë pre të këtyre forumeve. P.sh, ka të tillë njerëz të cilët janë shfaqur kohët e fundit që pohojnë se ndjekin menhexhin e Selefëve, por akoma e përdorin termin 'Medkhali' në përpjekje për të shpifur kundër Dijetarëve të njohur. Po të njëjtit njerëz, nëse ju do ti pyesni: më jepni kuptimin gjuhësor dhe gjykimin e fjalës "Pastrim", ata do të mbesin të shtangur. Për më tepër, El-Allameh El-Fawzan hafidhehUllaah, thekson se daveti është bashkangjitur vetëm në emër të personit, nëse daveti i personit është në kundërshtim me menhexhin e Selefëve. Ai po ashtu thotë se këta njerëz vetëm që e dëmtojnë vetveten me këto gjëra. Pra, terma të tilla si Uahabit Xhami, Medkhali, etj uAllaahi janë përdorur vetëm nga ata të cilët janë përçmuar në nivelin e dijes së tyre, ata All-llahu i udhëzoftë.

Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 30 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.