Tuesday, April 16, 2013

Rëndësia e Namazit – Shejkh Muhammed ibn Salih el-’Uthejmin

Rëndësia e namazit
-Shejkh Muham-med ibn Salih el-Uthejmin-


Namazi është shtylla e dytë prej shtyllave të Fesë Islame dhe është shtylla më e fortë e saj pas dy Dëshmive.
Namazi është lidhje midis robit dhe Zotit të Tij. Ka tënë Pejgamberi –sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem-:

“إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه”
“Me të vërtetë kur falet ndonjëri prej jush komunikon në fshehtësi me  Zotin e tij” Transm. Bukhariu. ..............vazhdo me leximin >>>>>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.