Tuesday, April 30, 2013

Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit? - Shejkh Salih el-Feuzan Kush ka të drejtë të bëjë Tefsik dhe Tekfir mbi njerëzit?
-Shejkh Salih el-Feuzan-

Shejkh Feuzan:
 Kjo është e drejtë dhe kompetencë e dijetarëve,  e dijetarëve me mprehtësi,
të cilët e dinë se kush e meriton të emërtohet me kufër, fisk (mëkat) dhe bidat.
Kjo çështje është në kompetencën e dijetarëve.


Përktheu: Astrit Hoxha
Burimi: http://www.esselefussalih.com/2013/04/30/kush-ka-te-drejte-te-beje-tefsik-dhe-tekfir-mbi-njerezit/  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.