Wednesday, May 15, 2013

A ka dallim midis thënies: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit? – Shejkh ‘Abdul-’Aziz ibn Baz

 


A ka dallim midis asaj që themi: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit?
-Shejkh ‘Abdul-’Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baz-

Një pyetës thotë: A ka dallim midis asaj që themi: ky është mendimi i Selefëve … apo ky është mendimi i Ehli Sunnetit?

Përgjigja: Kuptimi është i njëjtë. Selefët janë Ehli Sunneti dhe ata janë Sahabët -Allahu qoftë i kënaqur me ta- dhe ndjekësit e tyre me mirësi. Atyre u thuhet: Es-Selefus-Salih (Selefët e mirë), dhe Ehlu Sunneti dhe Xhemati, nëse dëshiron atë (shprehje) nuk ka asgjë. Shprehja është një: Ehlu Sunneti dhe Xhemati, Es-Selefus-Salih. Ehlu Sunneti ka për qëllim me këtë (këto dy shprehje): shokët e Pejgamberit sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem dhe atë që i ndjek ata me mirësi, në akideh, në fjalë dhe në vepra.

Përktheu dhe përshtati: Astrit Hoxha
Burimi në arabisht: http://www.sahab.net/home/?p=291

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.