Friday, May 3, 2013

Ndaloni ashpërsinë shkatërruese që po shkatërron Davetin Selefij - Shejkh Rabi' el-Medkhalij
Ndaloni ashpërsinë shkatërruese që po shkatërron Davetin Selefij!

-Shejkh Rabi’ ibn Hadi el-Medkhalij-

Në këto ditë shohim se Daveti Selefij po ecën prapa dhe po tkurret.
Allahu ju begatoftë!
Sepse ai (Daveti) e ka humbur urtësinë e tyre (që merren me këtë Da’vet).
Para së gjithash (ky Da’vet) ka humbur urtësinë e të Dërguarit صلى الله عليه و سلم , durimin dhe tolerancën e tij, mëshirën e tij, moralin e tij dhe butësinë e tij.
Pasha Allahun, ‘Aishja رضي الله عنها shau një çifut dhe i Dërguari i Allahut i tha asaj:
 “O ‘Aishe! Allahu e don butësinë në çdo gjë.” (Hadith Muttfekun ‘alejhi)
 Këtë hadith, nëse një dijetar ia përmend rinisë, në mënyrë që t’i orientojë ata në pasimin e Menhexhit të saktë gjatë thirrjes për në Fenë e Allahut, ata do të thonë se kjo është Temji’ (personi që nuk lufton haptas për të vërtetën, dhe që në të vërtetë nuk është me Selefijtë).
Po ashtu, edhe nëse përmend: urtësinë, butësinë, tolerancën dhe durimin; gjëra të cilat janë të domosdoshme në thirrjen për në Fenë e Allahut تبرك و تعالى , dhe janë prej faktorëve që tërheqin  njerëzit për tek Da’veti i saktë, (në mënyrë) që të hyjnë njerëzit në Fenë e Allahut grupe-grupe.........vazhdo me leximin>>>>>>


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.