Saturday, March 24, 2012

Shejh: Feuzan dhe Shejh: Rabia për ata që i sulmojnë dijetarët


Shejh: Feuzan dhe Shejh: Rabia, për ata që i sulmojnë dijetarët

Shaikh: Rabee' stated: 
Whoever attacks Shaikh Ubaid al-Jaabiree follows the path of the Devils and this is from the ways of the Hizbees!
Shejh: Rabia  theksoi: 
Kushdo që sulmon Shejh Ubejd el-Xhabirin ndjek rrugën e Shejtanit dhe kjo është nga rrugët e Hizbive!

Shaikh: al-Fawzaan on those who attack the scholars: 
Either a munaafiq, or a faasiq, or a hizbee!
Shejh: el-Feuzan për ata që i sulmojnë dijetarët: 
Ose është një munafik, ose një fasik, ose një hizbi.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër 2011
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.