Thursday, May 31, 2012

“Kuptimi saktë i Islamit, është zgjidhja për sprovat e jetës”Burimi : Marrë nga libri:
“Understanding Islam, the solution for the trials of life”
“Të kuptuarit e Islamit, zgjidhja për sprovat e jetës”

Me autor: Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhehUllah.

Zgjidhja për sprovat e jetës

Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhehUllah thotë:
Ka dhe ekzistojnë shumë pengesa në jetë të cilat i ndodhin një personi, të cilat edhe mund ta largojnë atë jashtë prej Islamit, nëse ai është një Musliman ose ta dobësojnë besimin (Imamin) e tij. Nëse ai nuk është Musliman, këto pengesa mund edhe të shërbejnë për ta penguar atë prej hyrjes së tij në Islam.

Kështu që ka shumë sprova të mëdha në këtë jëtë, që me të cilat një person do të ballafaqohet dhe përballet, kështu që është obligim për të, që të ketë njohuri (dije) për ta në mënyrë që ai të jetë në gjendje për të qëndruar i qartë (i palëkundur / i qëndrueshëm) dhe për ti kapërcyer ato nëse ai është duke sprovuar.

Ishte nga ky këndvështrim që ky Sahabi i nderuar Hudhejfe ibn Jeman radija_Allahu anhu, tha:

“Njerëzit e pyesnin të Dërguarin për hajrin (atë që është e mirë) kurse unë e pyesja për sherrin (atë që është e keqe) nga frika se mos përfundoja në të.”

Trs Buhari (nr.3606) dhe Muslimi (nr.1847).


Pra njeriu, së pari duhet të ketë dije dhe njohuri (të kuptuarit) për Islamin, për rregullat dhe gjykimet e saj. Pra njëriu duhet ti dinë këto gjëra të cilat e largojnë prej Islamit dhe pengesat të cilat e pengojnë atë (shërbëtorin e Allahut) prej adhurimit të Tij. 

Njëriu duhet ti dinë këto gjëra që ndikojnë në besimin e tij, të tilla si mëkatet, në mënyrë për të qëndruar larg prej dëmit të tyre dhe prej kësaj të mbledhin (korrin) shpërblime (duke qenë i qëndrueshëm ndaj tyre). 

Nëse njeriu nuk i njeh këto gjëra (çështje) që mund ta dëmtojnë dhe devijojnë atë, ata mund ta shkatërrojnë atë. 

Allahu, na urdhëron ne për të qenë të qëndrueshëm dhe për tu mbajtur fort në fenë e Tij derisa të vdesim.

Allahu i Lartësuar thotë:

 "Dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë  Muslimanë" 
(Al-Imran:102)

 Fund.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
(Arbrit Kraja)
Shkodër Albania May 31, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.