Sunday, October 6, 2013

A i lejohet një të riu selefi i cili nuk është ulur për të marrë dituri direkt nga dijetarët që të komentojë (nga vetja e tij)A i lejohet një të riu selefi i cili nuk është ulur për të marrë dituri direkt nga dijetarët që të komentojë (nga vetja e tij) Mutuunet e akides (librat bazë në akide)?
Shejkh: Muham-med ibn Hadij el-Medkhalij
Pyetja:
A i lejohet një të riut selefij i cili nuk është ulur tek dijetarët (për të marrë dituri) dhe nuk ka mësuar direkt  prej tyre; që të komentojë (nga vetja e tij) el- Mutuun, Mutuunet e akides, si p.sh.: Tre Parimet dhe Katër Rregullat?

Përgjigja:
Nëse ai nuk ka studiuar nuk i lejohet atij që të komentojë (libra) dhe të mësojë të tjerët. Patjetër që ai duhet të  studiojë (marrë dituri) për vete pastaj ti mësojë të tjerët.

Shejkh: Muham-med ibn Hadij el-Medkhalij Hafidhehullah.


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf) Shkoder 1 Dhul-Hixh-xhe 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.