Tuesday, June 25, 2013

Advice from our Scholars regarding Yahya al-Hajoori - part 1


Këshilla nga Dijetarët tanë Selefi në lidhje me Jahja el-Haxhurin  

-pjesa e parë-


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.