Friday, June 14, 2013

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Prej të metave që mund të ketë një nxënës Dije në ...

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Prej të metave që mund të ketë një nxënës Dije në ...: Imam Ibn Hazm e l-Andalusi  rahimehUllah, në El-Akhlak ue’l-Sijar (Morali dhe Sjellja) ka thënë, Prej të metave që mund të ketë një n...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.