Saturday, September 19, 2015

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës...

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës...:A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës?

Pyetje:

1- A konsiderohen Khavarixhët prej njerëzve të Kiblës?

2- A mund të falemi ne mbrapa tyre? 

3- Dhe cili është rregulli i përgjithshëm për ata që mund të falen pas tyre, prej njerëzve të Kiblës?

Përgjigje:

1- Ulemat kanë mendime të ndryshme se a janë ata -Khauarixhët- Mosbesimtarë apo vetëm të devijuar dhe mëkatarë. Dhe mendimi se ata janë Mosbesimtarë është më afër të vërtetës pasi dhe argumentet tregojnë se ata janë Mosbesimtarë.

2- Sa për tu falur pas tyre, kjo nuk lejohet, përveç kur ata kanë pushtet mbi një popull, ashtu siç është përmendur nga Ulemat -Dijetarët-.

3- Në këtë rast, Muslimani duhet të falet prapa tyre dhe nuk e braktisë namazin me Xhemat.


Shejkh: Salih el-Feuzan  hafidhahullaah

El-Ixhabat el-Muhimmah  fi  Meshaakil  il-Mudlahimmeh, përgatitur  nga Muhammed ibn Fehad el-Husein

http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=4
Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

Shkodër 8 Prill 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.