Saturday, September 19, 2015

Unë nuk e përkrahi kryengritjen - Shejkh Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani

Unë nuk e përkrahi kryengritjen

Imam, Muhadith Shejkh Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani rahmetUllahi alejhi
Ne nuk duhet të mendojmë rreth asaj se si ne duhet ti përzëmë Jehuditë jashtë nga Palestina.
Jo
Ne duhet të mendojnë se si ne të vendosim shtetin Islamik në zemrat –gjokset- tona.
Kurë do të jeni në gjendje ju, për të shpallur një shtet Islamik në shtëpitë tuaja ?

Shumica e atyre që bërtasin (thërrasin & ulërasin) për ligjin Islamik në botë, (ata vetë së pari) nuk e kanë ligjin Islamik në vetet e tyre në shtëpitë e tyre, djemtë e tyre, apo në vajzat dhe gratë e tyre. 

Dikush që nuk ka asgjë, nuk mund të japë asgjë.

Dhe unë mendoj se tashmë e kam sqaruar (bërë të qartë) atë që ju keni të paqartë. Dhe se unë nuk e përkrahi (mbështes) kryengritjen pasi ajo nuk është e bazuar në ajetin


"Nëse ju ndihmoni All-llahun (në ceshtjet e Tij), Ai do t'ju ndihmojë juve dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja"  (Muhamed: 47:7)


Burimi: Silsilat-ul-Huda ue-Nur (352)

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-

Shkodër 5.2.2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.