Friday, November 23, 2012

A janë të barabartë Burrat dhe Gratë përsa i përket namazit


 Burrat dhe gratë janë të barabartë sa i përket namazit

Pyetje:
A ka ndonjë dallim mes burrave dhe grave lidhur me veprimet në namaz (Falje), si tekbiri fillestar me ngritjen e duarve tek veshët dhe vendosja e tyre mbi gjoks?

Përgjigje:
 Mendimi i saktë pohon se mënyra e faljes së namazit nga gratë është e njëjtë si ajo e burrave, se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Faluni ashtu sikurse me keni parë mua duke u faluar”

 dhe ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk bëri asnjë përjashtim për gratë. Pra, burrat dhe gratë janë (trajtohen) të barabartë në veprimet e përshkruara në namaz siç janë ngritja e duarve, vendosja e tyre mbi gjoks, vendosja e tyre mbi gjunjë kur bie në ruku dhe vendosja (pushimi) i tyre në tokë përballë supeve ose veshëve në Sexhde . Në mënyrë të barabartë, të dy ata duhet të recitojë El-Fatihah (Hapjen e Kur'anit) dhe pastaj disa Ajete nga Kurani si në rekat të parë dhe të dytë,  Dhuhur (drekës), Asr (ikendisë), Magrib (Akshamit), Isha (Jacisë) dhe Fexhrit (Sabahut). Dhe në rekat të tretë në Magrib reciton vetëm Fatihan, dhe po kështu në rekat të tretë dhe të katërt të Dhuhurit, Asrit dhe Ishas. Pra lidhur me çeshtjen e Namazit (Se a ka ndonjë dallim mes burrave dhe grave lidhur me veprimet në namaz) themi  se; femrat dhe meshkujt janë me kushte të barabarta.

Fetvatë e Nur `Ala Al-Darb> Vëllimi 9> Libri i namazit > Plotësimi i kapitullit mbi përshkrimin e namazit> Dëshmija se burrat dhe gratë janë të barabartë në lidhje me namazin.

Burimi: alifta.com


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 9 Muharrem 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.