Wednesday, September 19, 2012

"Ne i kemi parë Melaiket në Siri!"

"Ne i kemi parë Melaiket në Siri"
Shejkh, Doktor Felāh bin Ismā'īl Mundikār hafidhehUllaahDhe çfarë është më shumë se kjo, ata thonë:

"Ne kemi par
ë se kanë zbritur Melaiket në vendet e Shamit dhe Damaskës, në Siri,"
Ata thanë:

"Ne i pamë ata!" Si ashtu? "Ata than
ë: afrohu, betohemi në Allaahun i kemi parë, i kishin fytyrat e bardha! Trupat e bardhë! Kuajt e bardhë! Shpatat e bardha!"

Gjëja e vetme që kishte mbetur për tu thënë nga ta ishte se edhe 'fytyrat dhe urina e kuajve të tyre ishte e bardh
ë.'

O njerëz, ku janë provat e faktet? Ku është besimi? Ku jan
ë bazat? Ku është Akideja? Ku janë?

Kan
ë humbur, të gjitha kanë humbur.

Kjo është Fitne.

Nuk kemi baza.

Betohem n
ë Allaahun o vëllezër, Akidja jonë pohon se sikur të zbresin Melaiket, ti nuk i sheh dot.
Melaiket kanë dy gjendje; ose zbresin në formën e tyre të padukshme.

Dhe në këtë rast, as ti dhe as babai yt apo gjyshi yt nuk mund t'i shohin ata.
P
ërse?
Për shkak se ato janë botë e fshehtë.

Kemi bot
ë të padukshme dhe kemi botë të dukshme. Zoti ynë (Xhel’le ue Ala) është Gjithëdijshmi i botës së padukshme dhe botës së dukshme, Krijuesi i botës së padukshme dhe botës së dukshme. E padukshme dhe e dukshme.

E padukshmja kurrë nuk mund të bëhet e dukshme. E pamundur!
Me përjashtim të Profetit, a je ti Profet? Atëherë ju kurrë nuk do ta shihni të fshehtën.

I Gjithëdijshmi i të padukshmes dhe të dukshmes.

"Përveç ndonjë të Dërguari q
ë e ka zgjedhur." el-Xhin, 27
"Vetëm Ai e di të padukshmen dhe nuk ia zbulon atë askujt." el-Xhin, 26

Ky është një ajet në Kur'an! Ti si i paske par
ë Melaiket?

Pra, gjendja e parë është e gjendja e padukshme (forma e engjëjve është e padukshme). Betohem n
ë Allahun, nuk do mund ti shihni ata.

Ky është Xhibrili i cili erdhi tek Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), në xhamin
ë e Profetit.

Kur ai (Xhibrili) i tha: "O Muhammed thuaj 'Amin,"ai tha: "Amin ".. Xhibrili ishte duke e bërë du'a dhe Muhammedi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thoshte: "Amin."

A pan
ë Sahabët ndonjë gjë? Kurrsesi!

Përveç nëse ju jeni më të mirë se Sahabët. Askush nuk mund ta shohin atë, përveç Muhammedit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), Muhammedi e shikonte të fshehtën (nga ajo që Allaahu, ja ka lejuar atij).

Por nëse engj
ëjt zbresin dhe marrin një formë tjetër.
Melaiket mund të marrin një formë tjetër, nëse marrin formën e ndonjë forme që mund të shikohet, nuk mund që as ti e as babai jot e as gjyshi jot të pohoj se ky është prej melekëve. Betohem në Allaahun, nuk mundesh.

Unë u thashë atyre që prej ditës së parë kur ata mi sollën këta tranmetime;

Ata than
ë: "Betohemi në Allaahun, Melaiket kanë zbritur në Sham, në Damask!"

Çfarë është kjo?
(Ata thanë) "atëherë le të shkojmë bashkë me ta."
Melaiket kanë
zbritur! Si ashtu!?

Ata thanë se ka fotografi.

O xhemat, kini frikë Allaahun.


Ne kemi dy gjendje, n
ë gjendjen e padukshme, betohem në Allahun, nuk mund të shihen. Dhe gjendja e dukshme, nëse vijmë me atë gjendje të dukshme, çdo kush që i sheh, nuk mund t'i dalloj ato asnjëherë.

Xhibrili ka hyrë tek Sahabet, ka th
ënë Umeri dhe të tjerët:

"Hyri tek ne një njeri..."

Dhe kush ishte ai që kishte hyr
ë? Ai ishte Xhibrili.

Ai (Xhibrili) kishte marr
ë një formë tjetër. Atë ditë që kishte marr formë tjetër, ata (Sahabët) e panë atë në formën që ai mori.

"Një njeri ... me rroba shumë të bardha ...flokë t
ë shumë zeza ... askush prej nesh nuk e njihte atë ... nuk shiheshin tek ai gjurmë të udhëtimit ... "
Pra, të gjitha këto gjëra të çuditshme gjendeshin tek ai, por prapëseprapë ata nuk mund të vinin në përfundim se ai është Melaike.

Ai erdhi m
ë një pamje të çuditshme dhe u ul përballë të Dërguarit të Allaahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), dhe i vendosi duart e tij mbi kofshët. Të gjitha këta gjëra janë për t'u çuditur, megjithatë ata nuk mund të pohonin se ai është... (Melaike).

 Umeri! Vet
ë Umeri nuk mund të pohonte se ai ky është prej engjëjve.

Kush na qenke ti q
ë po pohon se këta që kanë zbritur janë Melaiket?
Natyrisht,  sipas transmetimit që ata e tregojnë se ata kanë zbritur me pamjen e tyre, bardh....bardh, gjithçka e bardhë. Ata mendojnë se çdo gjë e bardhë është Melaike.

Mund të jetë shejtan.

Kjo
çështje o vëllezër është çështje e bazave dhe unë i thërras njerëzit në të.

Çështja e dytë, betohem në Allaahun sikur të zbrisnin Melaiket dhe Allaahu t'i urdhëroj Melaiket të zbresin në Damask, sot nuk do gjendej as Beshari e as babai e tij dhe asnjë tjetër.


Sepse nëse zbresin Melaike
t, do të thotë se ajo çështje ka marr fund! Melaiket zbritën në (luftën) e Bedrit dhe beteja morri fund (fituan Muslimanët).
Melaiket zbresin ndërsa Beshari deri tani është i gjallë,  me muaj të tërë po bën gjithë ato vrasje!

O ju njerëz, nuk kan
ë themele, nuk kanë logjikë!

Të gjitha këto imagjinata q
ë i sjellin, ndërsa bazat (e Akides) që i kemi, kanë humbur fare.

Kur do të zgjohemi o vëllezërit e mi?

Përshtai; vëllai juaj Selefij:

Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
A'Shkodera 5 Dhul Kaida 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.