Wednesday, September 26, 2012

Një praktikë e pistë


Një praktikë e pistë e ndaluar prej të Dërguarit të Allahut.

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Mallkuar qoftë ai që i afrohet gruas së tij në pjesën e pasme (1)."
[Hadithi transmetohet nga Imam Ahmedi 2/479. Në sahih el Xhami nr:5865]


Gjithashtu i Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

"Vërtet Allahu, nuk është i turpshëm për të vërtetën. Mos bëni marrëdhënie me gratë në rektumin (2) e tyre "
[Hadithi i transmetuar ngaImam Nesai, Ibn Maxheh dhe të tjerët. I saktësuar nga Shejkh el-Albani në Sahih el Xhami nr: 933, 934, 1852, 7711]

Shejhul Islam Ibn Tejmije (rahimehUllah) ka thënë:

"Në qoftë se ai (burri) kryen marrëdhënie me të në rektum dhe ajo ja lejon atij për të bërë këtë, ata të dy duhet ndëshkuar (nga ana e autoritetit islam). Dhe nëse ata nuk ndalojnë nga kjo praktikë e pistë, atëherë ata duhet ndarë nga njëri-tjetri. "
[Mexhmu ul Fetaua 32:266-268]

Shënime:
(1)   Pasme: në zorrën e trashë - anus - anal.
(2)   Rektumin : anale - anus- zorrë e trashë.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 10 Dhul Ka’ida 1433. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.