Monday, September 24, 2012

Shejkh Rabi: "Kokëfortësitë e tyre nuk na dëmtojnë ne"


Shejkh Rabi: "Kokëfortësitë e tyre nuk na dëmtojnë ne"
Dobi:
Ja një fragment i bukur nga Shejh Rabia në broshurën "Dijetarët e el-Xherh uel-T'adiil janë mbrojtësit e Fesë nga komplotet e Devijimit Mulhideen, nga bidatçij dhe atyre që mbledhin tregime të gënjeshtarëve." Mund të gjendet në vargun e librave të tij, broshura dhe Fetaua, v.9/ fq.13-14.

Ai thekson se,  edhe pse njerëzit tregojnë kokëfortësinë, një Musliman duhet të qëndrojë i patundur - palëkundur në sqarimin e gënjeshtrës. Allahu i bekoftë Dijetarët e Sunetit, nxënësit e tyre, dhe ata të cilët ndihmuan në bazë të nivelit (kapacitetit) të tyre për mbrojtjen e tyre dhe të kuptuarit e drejtë të Islamit.

Shejkh, Dr ' Rabi Ibn Hadi el-Medkhali hafidhehUllah, ka thënë:

Nëse ... lexuesit janë të bindur nga ajo që unë thashë dhe përmenda prej provave dhe dëshmive, atëherë kjo është një gjë e mirë (mirësi), e nëse jo, ne jemi mësuar, me dhimbje (keqardhje) me njerëz që shfaqin kokëfortësira, dhe duke pasur dyshime personale, dhe që hedhin dyshime mbi të tjerët për gjërat që janë të pasigurita.

Edhe pse ky është rasti, ne themi, dhe besojmë që sjelljet e tyre nuk na dëmtojnë neve. Kjo nuk do na dëmtojë ne, sepse qëllimi ynë kryesor është që ta zhdukin të keqen dhe të hedhin poshtë pavërtetësitë e njerëzve të cilët shkaktojnë Fitne (fatkeqësira). Qëllimi ynë është edhe për të sqaruar kotësinë dhe gabimet e parimeve të tyre të prishura (Shpifura).

Pas kësaj, [ajo që ne duam] është për të mbrojtur Metodologjinë – Menhexhin e njerëzve të Sunetit dhe parimet e jashtëzakonshme (madhështore) që ata (të parët tanë – Selefus Salih) kanë parashtruar - vendosur, këto parime që pa të cilat Islami nuk është i përsosur dhe i qëndrueshëm, përveç me anë të kuptuarit të tyre.

Ne gjithashtu duan ta bëjmë të njohur statusin e lartë të Dijetarëve të Hadithit dhe el-Xherh uel-T'adiil, ata që me të cilët, All-llahu, e ka mbrojtur Fenë me anë të tyre.

Ne besojmë se kjo është obligim për ne, dhe se Allahu, na ka dhënë neve sukses që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë. Dhe për këtë përpjekje, unë shpresoj një shpërblim të mirë tek Allahu Azze ue Xhel.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
 Shkodër, 8 Dhul Ka’ida 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.