Sunday, September 9, 2012

Shejh Salih El-Feuzan | Fjalë që meritojnë të jenë të shkruara në Arë


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

I Lartësuar me Madhështi qoftë Ai i Cili zbriti Kriterin e së Vërtetës (Kur’anin, Kriterin e qartësimit të së drejtës dhe të gabuarës) te robi i Tij (Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), që të jetë këshillues për gjithë Aleminim (për njerëzit dhe xhindet). [El-Furkan 25:1]

Fjalë që meritojnë të jenë të shkruara në Arë

Të gjitha Lavdërimet janë për Allahun, Zotin e të gjitha botëve (gjithsisë), I Cili na urdhëroi për ta ndjekur të Dërguarin e Tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe për të thirrur në rrugën e Tij, Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamed Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, për familjen e tij shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin ata në mirësi deri në Ditën e Ringjalljes!
E në vijim:

Imaam Abu Muhammed el Berbehari (v. 329 H rahimehUllah), ka thënë në Sherh us-Sunetit e tij:

Allahu pastë mëshirë mbi ju! Shqyrtojeni me kujdes fjalën e çdokujt që ju dëgjoni, e në veçanti atë të kohës tuaj. Mos nxitoni të veproni me të shpejtë dhe mos nxitoni të merrni pjesë (përziheni) në asgjë prej saj derisa ju të pyesni dhe të merrni vesh se: A ka folur ndonjë prej shokëve të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, për të, ose ndonjë prej dijetarëve? Atëherë, nëse ju gjeni një transmetim prej tyre në lidhje me të, kapuni për të, por mos shkoni përtej saj në asgjë dhe mos i jepni përparësi asgjëje mbi ta, se të tillët kështu bien në Zjarr.

Në shpjegimin e mësipërm Shejh Salih el-Feuzan (hafidhahUllah) përmend:

Mos nxito për ta pranuar si të saktë çdo gjë që ti mund të dëgjosh prej njerëzve, e veçanërisht këto të kohës së vonshme (sotme). Se tashmë ka shumë prej atyre që flasin lidhur me shumë çështje të ndryshme, nxjerrin vendime Fetare dhe e përshkruajnë veten e tyre me të dyja, i ditur dhe fjalë drejtë. Kjo është për rastin e kohës tonë e veçanërisht pas shfaqjes së mediave dhe përhapjes së teknologjive të reja moderne në kohën tonë. Të tilla sa tashmë gjithkush mund të flasin lirshëm dhe ta nxjerrin atë që është e vërtetë të pavlefshme; nga kjo kuptojmë se këto janë fjalë pa vlerë të vërtetë - të folurit për çfarëdo që ata dëshirojnë në emër të dijes dhe në emër të Fesë Islame.

Kjo tashmë ka arritur deri në atë pikë saqë ju i gjeni njerëzit e devijimit dhe anëtarët e grupeve të ndryshme të devijuara dhe të humbura nga Feja Islame, të flasin gjithashtu për Islamin.
Tashmë të tillë individë janë bërë ata të cilët flasin në emër të Fesë Islame nëpërmjet mjeteve të teknologjive të reja moderne dhe nëpër mediat e kohës tonë të tilla si radijo dhe kanale të ndryshme televizive e satelitore. Prandaj (ju O Musliman) duhet të jeni shumë të kujdesshëm ndaj këtyre rreziqeve!

Ajo që është mbi ju O Musliman, dhe mbi ju O nxënës dije (individualisht), për ti verifikuar çështjet dhe për të mos nxituar për të përqafuar çdo gjë dhe gjithçka që ju dëgjoni.
Ajo që është mbi ju, është për ta verifikuar të vërtetën (saktësinë) e asaj që ju dëgjoni, duke e kërkuar se: "Kush tjetër e pretendon apo e bën (thotë) të njëjtën deklaratë me këtë? ',' Këto mendime dhe koncepte prej nga ku (dhe kush) vijnë apo nga e kanë origjinën ? ',' Ku dhe kush është referenca e saj opo autorizusi i burimit? '

Pyetni se ku (çfarë - apo nga kush i kanë) janë dëshmitë (argumentet) që e mbështesin atë (që e thonë) nga Kurani dhe Suneti? Dhe të jeni vigjilent (kureshtar për Fenë dhe Dijen tuaj) përpara se ta merrni atë (dmth; Dijen tuaj prej çdokujt) duke kërkuar dhe pyetur, se ku dhe nga kush ky individ i cili po e prezanton (shfaqë) veten e tij dhe po e vëndosë atë (veten e tij përpara) në radhët e të diturve) ku ka studiuar ky dhe nga kush i ka marrë njohuritë e tij Fetare për (Dijen e Fesë Islame)? Sepse është me shumë rëndësi (obligim) e sidoemos në kohën tonë të dihet se ku - nga – dhe tek kush e mori Dijen që i studijoj njohuritë e Fesë Ilsmame çdo person që flet për Fenë e Allahut Azze ue Xhel ?.

Secila nga këto çështje kërkon kujdes dhe verifikim përmes kërkimit dhe të pyeturit, sidomos në kohët e sotme. Se nuk është e drejtë (e saktë - normale) që çdokush që flet duhet të konsiderohet si i ditur apo burim dije, edhe nëse ai është i shprehur apo gojëtar (dmth; që flet bukur – orator etj), ai mund ti manipulojnë fjalët për ti joshur (kënaqur dhe tërhequr) dëgjuesit e tij dhe të tjerët përrreth.

Mos merrni dhe pranoni prej askujt derisa ju të jeni të vetëdijshëm për qëllimin dhe nivelin e asaj që ai posedon prej njohurive (dijes Fetare) dhe të kuptuarit të saj (dmth; a e ka kuptuar ai këtë dije Fetare sipas të kuptuarit e të parëve (Selefëve) tanë të mirë Radija_Allahu anhum ue raduan). Se ndoshta fjalët e dikujt mund të jenë të pakta, por ama ata posedojnë kuptim të vërtetë (saktë - plotë), dhe në të kundërt e saj, një tjetër mund të ketë fjalë të bukura (dmth; flet bukur  është orator etj), por në fakt ai është injorant për atë shkallë (dmth; dije Fetare për të cilen flet) dhe aktualisht ai nuk zotëron asgjë nga të kuptuarit e vërtetë prej Fesë Islame.

Përkundrazi ai vetëm ka aftësinë për ti kënaqur njerëzit me fjalët dhe fjalimin e tij e kështu që njerëzit janë të mashtruar prej tij. Megjithatë përveç këtij, ka dhe të tillë prej atyre që e vendosin veten përpara me perceptimin se ai është i mençur – ditur  ose dijetar, dhe se ai është një prej atyre që e kupton të vërtetën dhe mendon se ai është një mendimtar i aftë etj… e kështu me radhë. Pra nëpërmjet këtyre mënyrave si dhe mjeteve të tilla moderne, ai është në gjendje ti mashtrojë dhe ti gënjejnë njerëzit, duke i marrë ata me vete (në humbje) prej rrugës së vërtetë.

Prandaj vërtetë që ajo çfarë meriton që t'i jepet konsideratë është, se nuk është sasia e fjalëve të rrallitura bukur e me radhë, opo që dikush mund të diskutojë (debatojë) gjerësisht një temë. Përkundrazi kriteri që është për t'u konsideruar është se çfarë përmban fjalimi brenda tij nga dija e vërtetë, dhe çfarë përmban nga parimet e përcaktuara dhe të transmetuara të Islamit.
Se ndoshta një fjalë apo fjalim i shkurtër që lidhet me - ose ka një bazë në parimet e përcaktuara në të ka dobi më të madha sesa në një shumicë e madhe fjalësh që thjesht shëtisin (pa kuptim), dhe faktikisht me anë të dëgjimit ju nuk mund të merrni shumë përfitim prej tyre.

Ky pra!  është realiteti që është i pranishëm në kohën tonë, një person dëgjon një sasi të madhe fjalësh të cilat brenda tyre posedojnë shumë pak prej dijes së vërtetë. Dhe ne shohim praninë e shumë folësve (që flasin dhe thërrasin) dhe akoma ka shumë pak njerëz (prej atyre që flasin) të posedojnë kuptim të vërtetë Fetar ".

Shkëputur nga: "Një dhuratë me vlerë për lexuesin, prej komentimit mbi Librin Sherh Us-Suneh", fq 102-103 | nga Shejh Salih Ibn Feuzan el-Feuzan (hafidhahUllah)

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 23 Sheuual 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.