Sunday, December 2, 2012

Shaykh Muhammad bin Ramzaan Al-Haajiree: Know Your Enemy

Shaykh Muhammad bin Ramzaan Al-Haajiree: 

Know Your Enemy


Shaykh Ahmad an-Najmi -Rahimhullah Rahmatin Waseeyah- said about Shaykh Muhammad bin Ramzaan Al-Haajiree:

"He is from the heads of Ahl AlSunnah."

Similarly in the report of Naif Al-Mutairi - one of the Shaykh's students- mentioned:

I narrate to you a conversation of one our brothers who telephoned Sheikh Ubaid Al-Jaabiree -may Allaah protect him- seeking a fatwa about an issue. And the Sheikh (Al-Jabiree) was busy, so he asked our brother, "Where are you from?" He said, "From Al-Jubail." So the Shaykh (Al-Jabiree) said, "With you is Muhammad Ibn Ramzan, so call him and ask him."

Additionally when Sheikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhalee -may Allaah protect him- visited us in Al-Jubail, I was with the Sheikh in the same car traveling to Dammam in which he praised our Sheikh (Muhammad Ibn Ramzan) and his efforts of da"wah in the Province.

Translated by Abu Hakeem Bilal Davis -Hafidhahullah-

http://ahlussunnahaudio.com/en/manhaj.htmlShejkh Ahmed En-Nexhmi -Rahimehullah,
ka thënë për Shejkh Muhammed bin Ramzaan Al-Haajiree hafidhehUllah:

Shejkh Muhammed bin Ramzan El-Haxhiri

"Ai është prej krerëve të Ehli Sunnetit"

Në mënyrë të ngjashme në raportin e Naif El-Mutairi - një nga studentët e Shejkhut na përmend:

Unë po ju tregoj ju një bisedë të njërit prej vëllezërve tanë që telefonoi Shejkh Ubeid El-Xhabiri-All-llahu e ruajtë, për t’i kërkuar atij një fetva lidhur me një çështje. Dhe ndërkohë që Shejkhu (El-Xhabiri) ishte i zënë, ai e pyeti vëllanë tonë, "Prej nga jeni ju?" Ai tha, "Nga El-Xhubeil". Kështu Shejkhu (El-Xhabiri) i tha: "Me ju atje është Muham-med Ibn Ramzan el-Haxhiri, kështu që telefonojeni dhe pyeteni atë."

Përveç kësaj, kur Shejkh Muham-med Ibn Hadi el-Medkhali-All-llahu e ruajtë atë, na vizitoi ne në El-Xhubeil, unë isha me Shejkhun në të njëjtën makinë duke udhëtuar për në Dammam në të cilën ai e lavdëroi Shejkhun tonë (Muham-med Ibn Ramzan) dhe përpjekjet e tij për dauet në këtë krahinë.

Përkthyer nga Ebu Hakim - Bilal Davis-HafidhahUllah-
Dhe
Arbrit Kraja – Abu Yusuf Al-Albani
Shkodër 18 Muharrem 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.