Saturday, December 8, 2012

Shejkh Feuzan hafidhehUllah | Të Rinjtë dhe Martesa


Të Rinjtë dhe Martesa
Nga Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhehUllah.

Marrë nga libri: 
Zgjidhja e Islamit për problemet që has rinia e sotme. fq 42-44.

Shejkh Feuzan hafidhehUllah, thotë :

Nga problemet me të cilat ballafaqohen adoleshentët është se ata heqin dorë nga martesa. Kjo paraqet një problem të madh. Largimi apo privimi i rinisë prej martesës sjell pasoja të rënda dhe askush nuk e di përfundimin e tyre përveç All-llahut Subhane ue Te’ala. Ata si justifikim për privim prej martesës përdorin arsyet e mëposhtme.

•      Martesa në moshë të re na largon (ne të rinjve) nga studimet dhe përgatitja për të ardhmen.

•      Martesa në moshë të re, na ngarkon ne (të rinjve) me përgjegjësitë për sigurimin e furnizimit të gruas dhe fëmijëve.

•      Arsyeja më e rrezikshme për të rinjtë për privimin nga martesa janë pengesat që janë vendosur në rrugën drejt martesës të tilla si festimet (me shpenzime) të tepruara. Dhe në shumë raste (shumë) të rinjë nuk e kanë mundësinë ti përballojnë shpenzimet e këtyre festimeve (dasmave).

Për mendimit tim, këto janë arsyet më të mëdha pse këto adoleshentë (të rinjë) nuk martohen. Kurimi apo zgjidhja e këtyre problemeve është shumë e thjeshtë nëse ne i korrigjojmë qëllimet (njetet) tona.

Së pari, duhet që tu shpjegohet të rinjve ajo që epërsitë e të mirave dhe bekimeve që gjenden brenda martesës i tejkalojnë pengesat dhe vështirësitë që ne i përmend më parë-lartë. Nuk ekziston gjë në këtë Dunja përveç se është e përkohshme. Unë nuk jam duke thënë se martesa është e lehtë dhe se ajo nuk ka asnjë vështirësi apo mundime. Në martesë ka vështirësi dhe probleme, mirëpo të mirat dhe mirësitë që përfitohen prej martesës peshojnë më shumë se problemet dhe vështirësitë që ndodhin në të. Rrjedhimisht, këto virtyte të bëjnë që ti, ti harrosh këto mundime dhe vështirësi (që has gjatë jetëts). Mirësitë e martesës dhe gjërat që përfitohen prej saj, duhet shpjeguar tek të rinjtë derisa ata e dëshirojnë atë. Martesa ndihmon që njerëzit të mbrojnë organet e tyre private dhe të ulin shikimet e tyre.

Lidhur me këtë është thënia e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ku thotë:

“O ju të rinj! Kush ka mundësi të martohet, le të martohet, sepse ajo e ruan shikimin e tij dhe e mbron organin (nderin) e tij. E kush nuk ka mundësi, le të agjërojë, sepse kjo është mburojë për të”

(Buhari 1905-5065 dhe Muslimi 1400, nga Ibn Mes’udi radija_Allahu anhu)

I Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në mënyrë specifike i udhëzon të rinjtë që të martohen, për shkak se ata janë të përgatitur dhe e kanë aftësinë për këtë.
Është shumë më mirë për të rinjtë që të martohen në moshë të re, nëse ai ose ajo e ka aftësinë dhe dëshiron për ta bërë këtë (martohet). Falënderimi është për All-llahun Aze ue Xhel– dhe aktualisht është kryesisht ky rast. Nuk ka asnjë justifikim për të rinjtë për të mos u martuar. I Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i shpjegoj mirësitë e martesës në moshë të re. Martesa mbron organet private, sepse organet private janë shumë të rrezikshme nëse je i pakujdesshëm.

All-llahu Subhane ue Te'ala thotë:

"Dhe ata që ruajnë dëlirësinë (dmth organet e tyre private nga aktet e paligjshme si zinaja - marrëdhëniet imorale). Përveç nga bashkëshortet e tyre ose ato (gratë skllave) të cilat ua kap dora e djathtë, pasi për ato nuk janë për t’u fajësuar "
Surja El-Me'arixh: 29-30

Martesa mbron organet private. Kjo do të thotë se martesa e mbron një person nga një e keqe e madhe. Martesa mbron nderin dhe ul shikimin. Nëse i riu martohet, ai do të të kënaqet. Ai nuk do të shikojë  lart e poshtë-këtu apo atje për gratë apo në atë që All-llahu e ka ndaluar. Si rezultat, All-llahu e shpëton këtë person nga harami, duke i dhënë atij hallallin. Prej Dhuntive të All-llahut, ky i ri ka shpëtuar nga zinaja (tradhtia bashkëshortore) dhe imoraliteti.

Së dyti, Martesa e ndihmon një person që të arrijë qetësinë-rahatinë-prehjen dhe lehtësinë.

All-llahu Subhane ue Te'ala thotë:

"Dhe nga Treguesit (Argumentet) e Tij është se Ai krijoi për ju gra nga vetë ju, që ju të mund të gjeni prehje tek ato dhe Ai vendosi mes jush dhëmbshuri e mëshirë."
Sure Er-Rum: 21

Kurdo që i riu të martohet shpirti i tij lirohet prej anktheve, shqetësimeve dhe trazirave dhe se ai e ka mendjen e qetë.

"... Që ju të mund të gjeni prehje tek ato."
Sure Er-Rum: 21

Vërtet, martesa e këtij të riu është një ndër arsyet për qetësinë dhe kthjelltësinë e tij. Prandaj, Martesa është një arsye që prej të cilës vijnë shumë mirësi dhe bekime të mira.

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 24 Muharrem 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.