Monday, December 31, 2012

Dënimi i KibritKapitulli i 72 të
Dënimi i Kibrit
(krenarisë – mendjemadhësisë - vetëkënaqësisë)

612. `Abdullah bin Mas`ud (All-llahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se: I Dërguari i All-llahut (sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"S'do të hyjë në Xhennet ai që në zemrën e tij ka Kiber sa pesha e një milingone (apo një thërmie).

Dikush tha:

"Personi dëshiron që rroba e tij dhe ajo që mbath në këmbë të jenë të bukura . A është kjo prej Kibrit?''  

I Dërguari i All-llahut (sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem) tha:

"Jo, sepse All-llahu është i Bukur dhe Ai e do të bukurën; El Kibru është mohimi dhe refuzimi i të vërtetës dhe përçmimi dhe nënçmimi injerëzve''. [Muslimi].

Komentimi:

Hadithi thotë se një njeri që ka qoftë edhe një thërrmijë Kibri (mburrjeje-mendjemadhësie) në zemrën e tij, do të ndalohet nga hyrja ne Xhennet. Fjala e përdorur në hadith për sasinë më të vogël, në arabisht do të thotë, ose milingona më e vogël, ose thërrmija që rrezaton nga rrezet e diellit dhe shikohet përmes një plasaritje të murit. Kuptohet qartë se kjo thërrmije ka pothuasje një masë jo-ekzistuese, por edhe kaq pak është e papranueshme nga Allahu. Kjo mburrje e shtyn personin të mohoj ekzistencën e All-llahut dhe Shpalljen e Tij, (kështu që) ai sigurohet të hidhet në Xhehennem. Ai (personi) gjithashtu përballet me pakënaqësinë Hyjnore dhe rrezikun e Zjarrit nëse thjesht rëndësia për pasuri, bukuri fizike, ngritje sociale dhe intelektuale dhe statusi familjar, e bën krenar dhe mendjemadh dhe i përçmon të tjërët, ose ngulmon në mohimin e të vërtetës. Së pari ai do dënohet dhe vetëm pastaj do futet ne Xhennet. Megjithatë, një veshje e mirë nuk llogaritet si shenjë Kibri (mburrjeje-mendjemadhësie).

Përshtati dhe përktheu:
Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani) Shkodër
dhe
Emin shkodrani (Ebu ‘Abdullah Duraj)
Montreal, Kanada.

18 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.