Tuesday, May 29, 2012

“... dhe jetoni me ta në mënyrë të ndershme”


Burrat duhet të jetojnë me gratë e tyre me ndershmëri
http://alifta.com

Pyetje 115: 
Burri im më rreh dhe më pështyn mua në fytyrë për arsye të parëndësishme. 
Cili është mendimi juaj ?

Përgjigje: 
Çdo burrë duhet të ketë frikë Allahun. Ai s’duhet as të rrahë gruan e tij , dhe as të pështyjë në fytyrën e saj.

Allahu (I Lartësuar është Ai) thotë:

“... Dhe jetoni me ta në mënyrë të ndershme”. (Sure An-Nisa 4:19).

Pejgamberi (alejhi salatu ue sel-lem) ka thënë:

“Silluni mirë ndaj grave! Vërtet ju i keni marrë ato amanet nga Allahu, dhe janë bërë të lejuara për ju me Fjalën e Allahut...” [1]


Një burrë duhet të jetë i sjellshëm i mirë dhe i butë  në trajtimin e gruas se tij, ai duhet të ketë frikë Allahun dhe të jetë i kujdesshëm me të. Ai duhet ta trajtojnë gruan e tij në mënyrën më të mirë të mundshme, duke qenë i butë dhe i thjeshtë në sjelljet e tij. Keqtrajtimi dhe rrahja e ashpër nuk është e pranueshme në Islam. Nëse gruaja nuk i bindet burrit të saj, ai mund të përdorë (ushtrojë) rrahjen e lehtë por pa lënë asnjë shenjë në trupin e saj.

Allahu i Lartësuar thotë:

“Sa për ato gra për të cilat ju shihni sjellje të dobët, në fillim i qortoni, (pastaj) mos pranoni të flini me to (dhe më në fund) i rrihni ato (lehtë nëse kjo ndikon tek ato),…” [Sure An-Nisa 4:34].

Allahu i ka vënë në dukje procedurat që burri duhet të ndjekë kur gruaja e tij tregon dobësi me sjellje-dhe mosbindje. Rrahja e lehtë mund të përdoret vetëm në raste të sjelljes jo të mirë nga ana e gruas ose në thyerje (kundërshtime) ekstreme dhe refuzimin e kërkesave të arsyeshme të burrit në një masë të pajtueshme (prej të lejueshmeve). Madje edhe atëherë, të tjera masa duhen përdorur /provohen më parë , të tilla si këshilluese dhe të fjeturit në një shtrat të ndarë prej saj.
Për shembull, ai mund ta këshillojë atë që të ketë frikë Allahun, dhe t'i bindet atij (burrit), ose të flej në shtrat të ndarë prej saj për një, dy ose tre ditë. Kur këto dy masa të marra janë pa dobi, atëherë burri mund të përdorë rrahjen e lehtë por pa lënë asnjë dëmtim apo shenjë në trupin e saj.

Besimtari i moralshëm (dhe i sjellshëm) nuk duhet të jetë agresiv apo tiranik me gruan e tij. Përkundrazi, ai duhet ta trajtojë gruan e tij me mirësi dhe butësi.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ishte një burrë ideal. 
Ai duhet të ndjekë shembullin e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe të jetë i butë dhe tolerant me gruan e tij.

Ne lusim Allahun që ti udhëzojë të gjithë Muslimanët.

Shënime:
[1] Transmetuar nga Ebu Daudi, në Librin e riteve, Kapitulli për pelegrinazhin e Pejgamberit, nr. 1905 dhe Ibën Maxhe, në Librin e riteve, Kapitulli mbi Haxhin e Pejgamberit, nr. 3074, me këtë formulim: 
"Kini frikë Allahun në sjelljen me gratë."  Në vend të  "silluni mirë me gratë ".


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
(Arbrit Kraja)
Shkodër May 29 / 2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.