Monday, May 28, 2012

Fjalët e Selefëve duhen të kuptohen prej fjalëve të Dijetarëve të Sunetit


Fjalët e Selefëve duhen të kuptohen prej fjalëve të Dijetarëve të Sunnetit.
Shejkh Sulejman er-Ruhejli hafidhahullah
Pyetje:
Cili është mendimi juaj për atë që thotë:
"Ne duhet të merremi me shpjegimin dhe mësimin e librave të Selefëve të parë dhe ti lënë jashtë librat e atyre të mëvonshmëve, për shkak se librat e të parëve janë themeli (baza)?"

 Përgjigje:

Çështja nuk është në lidhje me librat. Çështja nuk është se kush ka ardhur i pari dhe kush erdhi i fundit. Qëllimi është se çfarë është brenda këtyre librave të mirë. Kështu që nëse ne gjejmë një libër prej librave të atyre të mëvonshmëve. Unë them, edhe nëse ne gjejmë një libër prej librave të atyre bashkëkohorë, që ka diçka të dobishme apo diçka të mirë në mënyrë të qartë në to, atëherë nuk ka asnjë kufizim për ne që ta lexojmë atë, mësuar / mësojmë atë, dhe shpjeguar / shpjegojmë atë. Qëllimi është që ne të jemi prej atyre që mësojmë të mirën dhe prej atyre që u’a mësojmë të tjerëve të mirën.

Dhe them: Unë nuk e di pse ne jemi duke u përpjekur të bëjnë një kontradiktë mes librave të njerëzve të mirë. Ne themi: qëndroni larg bidateve dhe njerëzve të sajë. Dhe të qëndroni larg prej librave që nuk bazohen në Kuran dhe Sunet. Dhe të lexoni libra të mirë dhe të Sunetit, dhe të atyre që janë të njohur të jenë prej njerëzve të mirë dhe të Sunetit, si ata që kanë ardhur më para dhe atyre që erdhën më vonë.

Nuk ka dyshim se librat e Selefëve kanë dije të bollshme dhe të mirë, mirëpo kjo nuk do të thotë se librat e njerëzve të Sunetit që erdhën më vonë duhet të harrohen dhe të mos interesohemi apo shqetësuar për to. Në vend të kësaj, unë them se disa prej njerëzve të  Sunetit e kanë përcjellë fjalën e Selefëve me interpretimet më të shkëlqyera dhe të dobishme.

Dhe unë gjithmonë kam thënë: Nëse themi se Kurani dhe Suneti duhet të kuptohet sipas / sikurse të kuptuarit e Selefëve, atëherë unë them se: Atëherë fjalët e Selefëve duhet të kuptohen prej fjalëve të njerëzve të dijes (dijetarëve) ata që janë të interesuar me transmetimin e fjalëve të Selefëve. Ne nuk duhet të shkëpusin zinxhirin e dritës që është mes nesh dhe Selefëve të drejtë, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Fjalët e Selefëve janë përcjellë tek ne nga dijetarë të jashtëzakonshëm në një zinxhir të dritës, dhe ata e kanë shpjeguar atë dhe po ashtu sqaruar atë. Kështu që nëse ne duam ta kuptojmë fjalën e Selefëve, atëherë le ta kuptojnë atë prej fjalëve të dijetarëve që e kanë mësuar transmetuar dhe komentuar atë, si:

- Shejkh ul Islam Ibn Tejmije
- Shejkh ul Islam Ibn Kajjim
- Shejkh ul Islam Muhammed ibn Abdul Vahab
- Immam ibn Baz
- Immam ibn Uthejmin
- Immam el-Albani

... Allahu pastë mëshirë mbi të gjithë. Gjithashtu, me dijetarët e Sunetit, të cilët janë ende gjallë, si:

- Shejkh Salih el-Feuzan
- Shejkh Abdullah el-Ghudejan [1]
- Shejkh Salih el-Luhejdan
- Shejkh Salih Aal-ush- Shejh

dhe të tjerë sikurse ata nga dijetarët e Sunetit të cilët janë mëse të njohur. Le të jemi të etur për ta kuptuar fjalën e Selefëve prej fjalëve të dijetarëve të cilët e kanë mësuar transmetuar dhe komentuar fjalën e Selefëve, dhe e kanë shqetësuar dhe interesuar vetveten e tyre me të, dhe e kanë transmetuar tek ne.

Dhe nuk ka dyshim se ajo që vëllai po thotë, për ne është e rëndësishme. Dhe po ashtu është shumë e rëndësishme që ne të dimë se si të kërkojmë dituri / dije. Dhe se si të përparojë nëpërmjet niveleve të kërkuesve / kërkuesit të dijes. Dhe unë shpresoj që All-llahu e bën të lehtë për ne që të kemi një klasë për këtë. Po.


[1] Shënim i përkthyesit:
Shejkh Abdullah el-Ghudejan rahimehullah, ka ndërruar jetë që nga koha e këtij regjistrimi.


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani
(Arbrit Kraja)
A'Shkodera 
Albania 
May 27, 2012


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.