Sunday, May 20, 2012

Në qoftë se ske turp ban çfarë të duash


“Turpi me të drejtën e Allahut”Në Hadithin që përqillet prej Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radija_Allahu anhu, i cili përcjell se i Dërguari i Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Prej shprehjeve të Pejgamberve të mëparshëm që i ka arritur njerëzit është: Në qoftë se ske turp ban çfarë të duash” Trs: Buhari.Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah, gjatë komentimit dhe shpjegimit që ai i bën këtij  Hadithi dhe prej dobive të nxjerra prej tij thotë se: 
“Turpi me të drejtën e Allahut” është dy llojesh (dmth ndahet në dy pjesë):1: Duhet të kesh turp prej Allahut Azze ue Xhel, që të shef ty duke vepruar atë që të ka ndaluar.
(këto janë haramet / dmth, veprat e turpshme e të pa moralshme)

2: Duhet të kesh turp prej Allahut Azze ue Xhel, nëse nuk  vepron atë që të ka urdhëruar.
(këto janë obligimet: si Namazi etj)

Burimi:
Komentimi i 40 Haditheve të Imam Neueuiut rahimehUllah: Hadithi 20 të, me shpjegimin dhe komentimin e Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah. 


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër : 13 Sheual 1433.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.