Wednesday, May 16, 2012

Shejkh Rabia flet për Ebu Khatixhen, Bilaal Devis dhe Hasan Somalin


Shejkh Rabia flet për Ebu Khatixhen, Bilaal Devis dhe Hasan Sumalin

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Të Xhumanë, 25 qershor 2010 (14 Rexheb 1431H), pyetja e mëposhtme është paraqitur për El-Alame Shejkh Rabi Ibn Hadi el-Medkhali hafidhahUllah:

"O Shejkh, siç je në dijeni në britani nuk ka Dijetar, por a është ndokush që banon atje për të cilin ti na këshillon ne, i cili mund të na lidhë ne me njerëzit e dijes - Dijetaret? "

Shejkhu hafidhehUllah, përmendi: vëllanë tonë Hasan Sumalin (i cili ishte i pranishëm në mexhlis), Ebu Khatixhen dhe shokun e tij Bilaal Devis (Ebu Hakim).

Shejkhu gjithashtu theksoi rëndësinë e tyre për mbajtjen e lidhjeve të forta me Dijetarët.

Allahu e shpërbleftë Shejkhun dhe i ruajtë vëllezërit tanë të cilët janë përpjekur për ta përhapur thirrjen Selefije dhe Sunnetin e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në perëndim.

Elhamdulil-lah të pranishëm ishin shumë vëllezër kur kjo pyetje u pyet, dhe ata e dëgjuan përgjigjen:


Përktheu:Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)
Shkodër :May/16/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.