Tuesday, August 28, 2012

A është Profeti صلى الله عليه وسلم, i gjallë në varr?


A është Profeti صلى الله عليه وسلم, i gjallë në varr?

Pyetje:
Lidhur me jetën e Profetit صلى الله عليه وسلم, a është Profeti i gjallë në varrin e tij fisnik pas kthimit të shpirtit në trupin e tij, ashtu siç ishte në jetën e kësaj bote, apo i gjallë në qiellin më të lartë duke jetuar në jetën e varrit (El-Barzakh) [1], pa shqetësime, siç ka thënë Pejgamberi صلى الله عليه وسلم, kur vdekja iu afrua atij:

"O Allah, me Shoqëruesit më të lartë". (që janë Profetët Alejhimus salatu ue sel-lam, në shkallën më të lartë të Xhennetit)

Dhe a është trupi i tij tani si atëherë kur ai u vendos në varrin e tij pa shpirt, ndërsa shpirti i tij është në qiellin më të lartë, dhe do të bashkohet me trupin e tij në Ditën e Ringjalljes? sikurse,

Allahu i Lartësuar, thotë:

"Dhe kur shpirtrat të bashkohen (me trupin e tyre)". [Et-Tekvir 81:7]

Përgjigje:
Profeti ynë, Muhammed صلى الله عليه وسلم, është i gjallë në varrin e tij, duke jetuar jetën e varrit (El-Barzakh), ku ai është duke shijuar lehtësinë dhe rehatinë të cilën Allahu e ka përgatitur për të, si një shpërblim të mrekullueshëm për atë që ai ka kryer në jetën e kësaj bote. Por shpirti i tij nuk është bashkuar me trupin e tij që të jetë i gjallë (në varr) ashtu siç ishte në këtë botë, dhe as nuk lidhet me të në varr, në mënyrë që ai të jetojë si të dëshiroj deri në Ditën e Ringjalljes. Por përkundrazi, kjo është jeta e varrit (El-Barzakh), dhe jeta në varr nuk është sikur jeta e kësaj bote apo jetës në Ahiret. Prandaj bazuar mbi këtë, ne e dimë dhe është e qartë se ai ka vdekur, ashtu siç Profetët Alejhimus salatu ue sel-lam,  dhe të tjerë njerëz para tij kanë vdekur, përveç Isait Alejhi ue sel-lem, i cili do të zbresë në fund të kohës, ku më pas edhe ai do të vdesë si gjithë të tjerët.

Allahu i Lartësuar, thotë:

"Dhe Ne nuk i kemi siguruar ndonjë qenie njerëzore para teje pavdekësine (O Muhammed صلى الله عليه وسلم). Atëherë në qoftë se ti do të vdesësh, a do të jetojnin ata përgjithmonë?" [El-Enbija 21:34]

Dhe Ai i Plotëfuqishmi, thotë:

"Gjithçka është në të (në tokë) do të shuhet (vdesë). Ndërsa do të mbetet përgjithmonë Fytyra e Zotit tënd, gjithë Madhështi e Lavdi. "[Err-Rrahman 55:26-27]

Dhe Ai i Plotëfuqishmi, thotë:

"Sigurisht që ti (O Muhammed صلى الله عليه وسلم) do të vdesësh dhe padyshim që edhe ata do të vdesin." [Ez-Zumer 39:30]

Dhe të tjerë shembuj të tillë në mesin e Ajeteve të cilat dëshmojnë se All-llahu i solli vdekjen atij. Dhe për shkak se Sahabët e kanë larë trupin e tij dhe e kanë qefinosur atë dhe kanë falur (xhenazen) mbi të dhe pastaj e kanë varrosur atë. Sikur ai të kishte qenë i gjallë, si në jetën e kësaj bote, ata nuk do ta kishin trajtuar atë sikiurse ata trajtuan të tjerët që vdiqën.

Fatimja radija_Allahu anha, ka kërkuar trashëgiminë nga babai i saj (صلى الله عليه وسلم) sepse ajo besoi që ai ka vdekur, dhe asnjë prej Sahabëve radija_Allahu anhum, nuk e kundërshtoi atë në këtë besim. Ebu Bekri, radija_Allahu anhu, iu përgjigj asaj duke thënë se asgjë nuk mund të trashëgohet nga Profetët [2].

Sahabët radija_Allahu anhum, ranë dakord mbi zgjedhjen e prijësit (Halifit) të Muslimanëve që do ta pasonin atë pas Profetit صلى الله عليه وسلم,  gjë e cila rezultoi në zgjedhjen e Ebu Bekrit radija_Allahu anhu, si Halife. Sikur ai (صلى الله عليه وسلم) të kishte qenë i gjallë, sikurse ai ishte në jetën e kësaj bote, ata nuk do të kishin vepruar kështu.

Prandaj kjo tregon se kishte consensus (Ixhma) mes tyre për vdekjen e tij (صلى الله عليه وسلم). Kur sprovat dhe problemet u përhapën (shumëfishuan) gjatë Halifetit të Uthmanit dhe Aliut radija_Allahu anhum, deri atëherë para dhe pas kësaj, ata nuk shkonin tek varri i tij në mënyrë që të kërkonin këshillën e tij, ose për një rrugëdalje nga këto sprova dhe probleme që u përhapën (shumëfishuan), apo për rrugën që duhet të ndiqnin në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje për ta. Nëse ai do ishte i gjallë, sikurse ai ishte në jetën e kësaj bote, ata nuk do ta lënin pas dore (neglizhonin) për ta bërë këtë, kur ata ishin në nevojë për dikë (dmth, Profeti në këtë rast do kishte përparsi para të gjithve) që mund ti udhëzojë ata më një zgjidhje për të dalur prej sprovave që ata kanë përjetuar (rrethuar ata).

Për sa i përket shpirtit të Profetit صلى الله عليه وسلم , ai është në qiellin më të lartë (I'llijun - që është rregjistri i veprave të rregjistruara, ku Melaiket dëshmojnë), sepse ai është më i miri prej krijesave, dhe për shkak se All-llahu i ka dhënë atij El-Uasilah, që është pozita më e lartë në Xhennet.

[1] El-Barzakh: Është jeta në varr që është periudhë mes vdekjes dhe Ringjalljes, ku gjendja e Besimtarëve do të jetë në qetësi, ndërsa e Mosbesimtarëve është një vuajtje (ndëshkim).

(2) Bukhari, Fet-h-ul-Bari, nr. 4240 dhe 4241; Muslimi, Sahih [Sharh En-Neueuiu] vol. 12, fq. 76; Ebu Daud, nr. 2968, 2969 dhe 2970; dhe En-Nesa'i, vol. 7, fq. 133.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua. Fetaua nr. ( 4283 ) 
Shejh `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz 
Shejh `Abdul-Rezzak `Afify  
Shejh   `Abdullah ibn Ghudejan    
Shejh `Abdullah ibn Ka`ud    
Rahime-humUllah

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera. 9 Shewal 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.