Sunday, August 19, 2012

Namazi Bajramit është obligim për të gjithë, mashkull apo femër


Shejkh Uthejmin HafidhahUllah, Namazi Bajramit është obligim për të gjithë, mashkull apo femër, që të shkojnë dhe ta falin.

Shejkh Uthejmin HafidhahUllah, thotë:

"Në lidhje me dy Namazet e Bajramit Shejkhu Islam IbnTejmijeh RahimehUllah, zgjodhi [mendimin] se është obligim [Farz Ain] për të gjithë, dhe se të gjithë Muslimanët duhet ta falin atë dhe kushdo që mbetet prapa (nuk e falë atë) është mëkatar. Dhe për mendimin tim ky është mendimi më i fortë dhe më i afërt [tek e vërteta]. "

Esh-Sherh el-Mumti, vol. 5, fq 114-116.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër 30 Ramazan 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.