Friday, August 24, 2012

Shejh Ibn Baz - Shejh Rabia është një Imam në Sunnet


Një person erdhi dhe ju ankua Shejh Bin Bazit rahimehUllah duke i thënë se: “Shejh Rabi bin Hadi el-Medkhali po rrefuzon këtë, këtë e këtë.” Shejh Ibn Baz ju përgjigj :”Frikësoju Allahut! Se me të vërtetë që Shejh Rabia është një Imam në Sunnet!”


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër : 6 Sheual 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.