Friday, August 31, 2012

Cilësitë e Gruas së Drejtë


Cilësitë e Gruas së Drejtë

Marrë prej Komentimit të Sures En-Nisa – nga Tefsiri Ibën Kethir RahimehUllah.All-llahu i Madhëruar thotë

[فالصلحت]

(Kështu, gratë e drejta)

[قنتت]

(janë Kanitat), të bindura me çiltërsi ndaj Allahut dhe ndaj burrave të tyre, si Ibn Abbasi radija_Allahu anhu, dhe të tjerët e kanë komentuar.

[حفظت للغيب]

(dhe ruajnë në mungesë të bashkëshortëve të tyre) Es-Sudi dhe të tjerët thanë se kjo do të thotë se ajo e mbron nderin e saj dhe pasurin e burrit të saj kur ai nuk është aty, si dhe thënien e Allahut Azze ue Xhel:

[بما حفظ الله]

(çfarë Allahu i urdhëruar ato të ruajnë.) do të thotë, burrë i mbrojtur është ai që All-llahu e mbron. Ibn Xherir transmeton se Ebu Hurejra radija_Allahu anhu, ka thënë se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك

“Gruaja më e mirë është ajo që kur ti shikon në te, ajo të kënaq ty, dhe kur ti e urdhëron atë ajo të bindet ty, dhe kur ti mungon, ajo mbron nderin e saj dhe pasurinë tënde”. Pastaj, i Dërguari i Allahut Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, recitoi Ajetin:

 [الرجال قوامون على النسآء]

(Burrat janë mbrojtësit dhe mbajtësit e grave) deri në fund të saj. Imam Ahmedi rahimehUllah, ka regjistruar se Abdur-Rahman bin Auf radija_llahu anhu, ka thënë se i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

«إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت»

“Nëse gruaja i falë pesë namazet, e agjëron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe i bindet burrit të saj; atëherë do t’i thuhet asaj (në Ditën e Gjykimit): "Hyr në Xhennet nga cilado derë prej dyerve të tij që ti dëshiron”


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani [Arbrit Kraja]
A'Shkodera 14 Shewal 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.