Thursday, August 23, 2012

A ka Profeti (صلى الله عليه وسلم) Dije për të Fshehtën (Gajbin)?


A ka Profeti (صلى الله عليه وسلم) Dije për të Fshehtën (Gajbin)?

Pyetje: 

Aktualisht a është Profeti (صلى الله عليه وسلم) i pranishëm dhe që shef gjithçka? Që do të thotë, a ka ai dije për të fshehtën (Gajbin), në mënyrë që e tashmja dhe e fshehta janë një për të?

Përgjigje: 

Në thelb, çështjet e të fshehtës (Gajbit), ata janë të ditura vetëm për Allahun.

Allahu, i Lartësuar thotë:

{Dhe vetëm me Të janë çelësat e Gajbit (gjithçka të fshehtë e të panjohur), askush nuk i di perveç Atij. Ai di gjithë ç’ka në tokë e në det; nuk ka asnjë gjethe që bie dhe Ai të mos ketë Dijeni për të; nuk ka asnjë grimcë në errësirën e tokës, asgjë të njomë ose të thatë që të mos jetë shkruar në Shkrim të Qartë} (En-Aam 6:59)

Allahu, i Lartësuar thotë:

{Thuaj : Askush në qiej dhe në tokë nuk e di Gajbin (të fshehtën, të panjohurën) veç Allahut, as nuk mund ta ndjejnë se kurë do të ringjallen} [En-Neml 27:65]

Por All-llahu i Lartësuar, informon kë të dojë prej të Dërguarve e Tij nga gjërat e caktuara prej të fshehtës.

Dhe Ai, i Lartësuari thotë:

{(Ai i Vetëm është) i Gjithëdituri i Gajbit (i të panjohurës) dhe askujt nuk ia shpall Gajbin (fshehtësinë) e Tij, përveç ndonjë të Dërguari (nga njerëzit) të cilin Ai e ka zgjedhur (Ai i njofton atij nga e fshehta, sa të dojë Ai) dhe pastaj Ai bën një grup (Melekësh) roje të ecin para tij dhe pas tij} (El-Xhin 26-27)

Dhe Allahu, i Lartësuar thotë:

{Thuaj (O Muhammed صلى الله عليه وسلم):" Unë nuk jam një gjë e re në mesin e të Dërguarve (të Allahut) (dmth. unë nuk jam i Dërguari i parë), dhe as nuk e di se çfarë do të bëhet me mua e as me ju . Unë vetëm ndjek atë që më është shpallur mua, dhe unë nuk jam tjetër veçse një këshillues (qortues) i qartë. "[El-Ahkaf 46:9]

Është transmetuar në një hadith të gjatë Sahih në autoritetin e Umm 'Ala, radija_Allahu anha, se ajo ka thënë:

"Mëshira Allahut është mbi ty, O Ebu Es-Sa'ib. Unë dëshmoj se Allahu, I-Plotfuqishëm, I-Gjithëfuqishëm, të ka nderuar ty. "

I Dërguari i Allahut (صلى الله عليه وسلم) i tha:

"Çfarë të njoftoj ty se All-llahu e ka nderuar atë?"

" (Ajo tha :) Unë u përgjigja: ". U flijofshin nëna dhe babai im për ty, Unë nuk e di " Ai (صلى الله عليه وسلم)  tha:

"Sa për atë, sigurisht ka ardhur tek ai prej Zotit të Tij, dhe unë shpresoj se kjo mirësi të vijnë tek ai, por pasha All-llahun, unë jam i Dërguari i All-llahut dhe nuk e di  se çfarë do të ndodhë me mua."

(Ajo tha :) I thashë: ". Pasha All-llahun, unë kurrë nuk do të dëshmoj për asnjëri pas kësaj" [Buhari nr. 1243, 2687, 3929 dhe 7003]

Transmetuar nga Ahmedi dhe Buhariu në Sahihun e tij në Librin e Funeraleve, dhe në një tjetër transmetim:

" Unë jam i Dërguari i All-llahut, dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me atë." [Buhari nr. 3929]

Është transmetuar në hadithe të shumta (Sahih) që Allahu e informoi Profetin (صلى الله عليه وسلم) se çfarë  (dmth, si) do të jetë fundi i disa prej Sahabëve radija-Allahu anhum, dhe Ai u dha atyre lajmin e mirë të Xhennetit. Është raportuar në hadithin e 'Umer bin el-Hatab, radija_Allahu anhu, i transmetuar nga Buhari dhe Muslimi, se Xhibrili e pyeti Profetin (صلى الله عليه وسلم) në lidhje me kohën e Orës (dmth, Kijametit), dhe ai u përgjigj:

"I  pyeturi nuk di më shumë se pyetësi." [Buhari nr 50. dhe Muslimi në kapitullin nr, 8]

Ai nuk shtoi asgjë për këtë përveç për ti përmendur atij disa nga shenjat e Kijametit, që dëshmon se ai e dinte vetëm atë të fshehtë për të cilën Allahu e ka informuar atë, pa atë (informimin e Tij) pjesa tjetër është e fshehtë, por Ai e informon atë kur është e nevojshme.

Komisioni I Përhershëm për Fetaua.
[marrë nga Fetaua Islamijeh, Darussalem, Vol 1 - Besim, fq 288-290] 

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera 5 Shewal 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.