Friday, October 12, 2012

El-HAMU (Kunati i gruas) është vdekja vetë.


El-HAMU (Kunati i gruas) është vdekja vetë.

Pyetje: Në disa familje bashkëshortet e vëllezërve i zbulojnë fytyrat e tyre në prani të kunetërve të tyre. Kur unë i këshilloj, ata më thonë se janë vëllezër dhe nuk duan të ndahen nga njëri-tjetri. Cili është mendimi juaj për këtë çeshtje?

Përgjigje:
 Nuk lejohet që gratë ti zbulojnë fytyrat e tyre në prani të kunetërve të tyre, sepse ata nuk janë mahrem për ta, ata janë kunetërit e tyre.
I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është pyetur lidhur me “El-HAMU” (Kunatin e gruas -  dmth; vëllezërit e burrit të saj apo nipat e tij, etj) dhe ai u përgjigj se:

“El-HAMU” është vdekja, (kunati është vdekja vetë).

Kjo është se pasojat e këqija të zbulimit të fytyrës së tyre në praninë e kunetërve të tyre është më e dëmshme për shkak se trajtohet butë.

Allahu na dhëntë sukses ! Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhammedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që i ndjekin ata deri në Ditën e Ringjalljes.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua.

Kryetarë   Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Zëvëndës  Abdul-Rezzak Afify   
Anëtarë     Abdullah ibn Ghudejan   
Anëtarë     Salih El-Feuzan   
Anëtarë    Abdul-Aziz Al Al-Shaykh   
Anëtarë    Bekr Ebu Zejd   


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 26 Dhul Ka’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.