Tuesday, October 9, 2012

Shejkh Mukbil | Durim në Martesë


Durim në Martesë
Këshillë e Artë nga Shejkhu ynë,
el-Muhadith, Mukbil Ibn Hadi el-Wādi'ī rahimehUllah (1)


Pyetësi:
Është përhapur një zakon i keq në mesin e vëllezërve tanë. Ajo është se kur një prej tyre martohet me një motër, pas disa ditësh martesë ndodhë ajo që mes tyre zhvillohet një grindje (debat), dhe me të shpejtë ky lajm përhapet në të gjithë komunitetin tonë. Pastaj, mes nesh ekzistojnë disa vëllezër të cilët e inkurajojë atë për ta ndarë atë (gruan),  dhe kjo gjë ka arritur deri në atë pikë, saqë mes nesh është një motër që është ndarë katërmbëdhjetë herë. Kjo gjë është përhapur dhe është bërë e dukshme qartazi, dhe këtu tek ne nuk ka asnjë prej njerëzve të dijes që ata tu kthehen atyre për këshillë dhe konsultim, kështu që me çfarë këshille ju na këshilloni neve? Allahu të shpërbleftë.


Shejkh Mukbil Ibn Hadi el-Wādi'ī rahimehUllah:

"I këshilloj vëllezërit me atë që i Dërguari i Allahut ka thënë:

"Besimtari nuk e urren gruan besimtare, nëse ai nuk është i kënaqur me diçka në të, ai është i kënaqur me diçka tjetër. " 2

Dhe me atë çfarë ka ardhur në dy aḥīḥat në autoritetin e Ebu Hurejres radija_Allahu anhu, nga i Dërguari i Allahut :

"Jini të mirë me gratë, sepse vërtetë ata janë krijuar nga brinja, dhe në të vërtetë brinja është e shtrembër, dhe pjesa më e shtrembër e brinjës është pjesa e sipërme, kështu që nëse ju përpiqeni për ta ndrequr atë, ju do ta thyeni atë, dhe nëse ju e lini atë ashtu siç është, ajo do të mbetet e shtrembër, kështu që jini të mirë me gratë. "3

 Gjithashtu nga Profeti :

"Vërtet gruaja është krijuar nga brinja dhe ajo nuk do të drejtohet, kështu që nëse ju e lini atë ashtu siç është, ajo do mbetet e shtrembër, dhe nëse përpiqeni për ta ndrequr atë, ju do ta thyeni atë, dhe thyerja e saj është divorci. "4

 Dhe i Dërguari i Allahut ka thënë :

"Unë nuk kam parë askënd më të mangët në intelekt dhe Fe, që ja heq mendjen e një burri të urtë më shpejt sesa një prej jush (gratë)." Prandaj,  mangësia në intelekt dhe Fe është diçka e vazhdueshme (e qëndrueshme dhe ekzistuese) në shumicën e grave. "5


Dhe Allahu thotë në Kuranin e Tij Fisnik:

"Dhe jetoni me ta në mënyrë të ndershme." [An-Nisa 4:19]


Dhe Allahu gjithashtu thotë:

"Burrat janë mbrojtësit dhe mbajtësit e grave, sepse Allahu e ka krijuar njërën palë prej tyre të shquhet mbi tjetrën dhe sepse ata shpenzojnë (për t’i mbajtur ato) nga mjetet e tyre tyre d të jetesës. Kështu, gratë e drejta janë të bindura me çiltërsi (ndaj Allahut dhe ndaj burrave të tyre) dhe ruajnë në mungesë të bashkëshortëve të tyre, çfarë Allahu i ka urdhëruar ato të ruajnë (dëlirësinë, ndershmërinë e tyre, pasurinë e bashkëshortëve të tyre e tjer). Sa për ato gra për të cilat ju shihni sjellje të dobët, në fillim i qortoni, (pastaj) mos pranoni të flini me to (dhe më në fund) i rrihni ato (lehtë nëse kjo ndikon tek ato), por në qoftë se ato kthehen përsëri te bindja, atëherë mos kërkoni kundër tyre mjete (përçmuese e mërëzitëse). Vërtet  Allahu është kurdoherë më i Larti, më i Madhi. "[An-Nisa 4:34]

Kështu që, nëse ajo ka disa sjellje të këqija, atëherë bëhu i durueshëm me të, por në qoftë se ajo nuk është e dëlirë (e ndershme e turpshme), atëherë ndaje atë.

Allahu thotë:

"Ai që bën zina (marrëdhënie imorale), martohet veç me atë (femër) që edhe ajo bën zina ose mushrike (mosbesimtare); po kështu  edhe atë femër që bën zina, nuk e merr kush me martesë  veçse një (burrë imoral) që bën zina ose mushrik (mosbesimtar). Një gjë e tillë është e ndaluar për besimtarët (Musliman)."[En-Nur 24:3]

Dhe nëse ajo është në një vend (tokë) të vetëqeverisjes (dmth, bën çfarë të dëshiroj vetë), apo dhe në një vend të mëkatit dhe korrupsionit, ku askush nuk e ndihmon atë për Fenë, dhe pa i përmendur një të mirë. Pasha Allahun, që kjo grua të udhëzohet prej duarve tuaja, është më e mirë për ju sesa umur el-Na'am (një deve e kuqe , që është jashtëzakonisht e rrallë). "

1 Shejkhu ynë, Muhadithi, Mukbil Ibn Hadi el-Wādi'ī rahimehUllah, u pyet me pyetjen e mëposhtme nga disa prej vëllezërve dhe motrave tona në Shtetet e Bashkuara. Shih Tufeh el-Muxhib pyetja nr 112.

2 Muslimi në Sahihun e tij (nr. 2664) dhe Ahmedi në Musnedin e tij (nr. 8416), të dyja në autoritetin e Ebu Hurejres radija_Allahu anhu.

3 Buhari në Sahihun e tij (nr. 3082 dhe 4908) dhe Muslimi në Sahihun e tij (nr. 2663).

4 Muslimi në Sahihun e tij (nr. 2662) në autoritetin e Ebu Hurejres radija_Allahu anhu.

5 Buhariu në Sahihun e tij (nr. 293 dhe 1368) në autoritetin e Ebu Seid el-Khudri radija_Allahu anhu.

http://rahmaniyyahpublishing.files.wordpress.com/2012/08/sh-muqbil-on-divorce.pdf

Patience in Marriage 
Golden Advice from Our Shaykh, al-Muḥaddith, Muqbil ibn Hādī al-Wādi’ī1 
Translated by Abū al-Ḥasan Mālik Ādam al-Akhḍar

Patience in Marriage Golden Advice from Our Shaykh, al-Muḥaddith, Muqbil ibn Hādī al-Wādi’ī1 Translated by Abū al-Ḥasan Mālik Ādam al-Akhḍar Questioner: “There is an evil habit that has spread amongst the practicing brothers. It is that one of them will marry a woman and after a few short days a quarrel will take place between the spouses, and the news will spread [throughout the community]. Then, there are some brothers who will encourage him to divorce her, until the point that there is a sister who has been divorced fourteen times. This has become widespread and apparent, and there is no one there from the people of knowledge for them to return to, so what do you advise us with?” Shaykh Muqbil ibn Hādī: “I advise the brothers with what the Messenger of Allāh صلى الله عليه وسلم has said: “The believing man does not dislike the believing woman, if he is displeased with something in her, he is pleased with something else.”2 And what has come in the two Ṣaḥīḥs on the authority of Abū Hurayrah from the Messenger of Allāh صلى الله عليه وسلم: “Be good to women, for indeed they were created from the rib, and indeed the rib is crooked, and the most crooked part of the rib is the upper portion, so if you attempt to straighten it, you will break it, and if you leave it as it is it will remain crooked, so be good to women.”3 Also from the Prophet صلى الله عليه وسلم: “Indeed the woman was created from the rib and she will not be straightened, so if you leave her as she is she will remain crooked, and if you try to straighten her you will break her, and breaking her is divorcing her.”4 And the Messenger of Allāh صلى الله عليه وسلم said: “I have not seen anyone more deficient in intellect and religon who takes away the mind of a prudent man faster than one of you (women).” Therefore, deficiency in intellect and religion is something persistent in most women.”5 Patience in Marriage al-Raḥmāniyyah Publishing 1 1 Our Shaykh, the Muḥaddith, Muqbil ibn Hādī al-Wādi’ī—may Allāh bestow His Mercy upon him—was asked the following question by some of the brothers and sisters in the United States. See Tufah al-Mujīb question number 112. 2 Collected by Muslim in his Ṣaḥīḥ (no. 2664) and Aḥmad in his Musnad (no. 8416) both on the authority of Abū Hurayrah. 3 al-Bukhārī on his Ṣaḥīḥ (no. 3082 and 4908) and Muslim in his Ṣaḥīḥ (no. 2663) 4 Collected by Muslim in his Ṣaḥīḥ (no. 2662) on the authority of Abū Hurayrah 5 Collected by al-Bukhari in his Ṣaḥīḥ (no. 293 and 1368) on the authority of Abū Sa’īd al-Khudrī And Allāh says in His Noble Book: “And live with them honorably.” [al-Nisa 4:19] And He also says: “Men are over the women because Allāh has caused one of them to excel the other and because of what they spend to support them from their means.” Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in their husbands absence what Allāh would have them guard. As for the women on whose part you see ill-conduct, then admonish them (first), (next) refuse to share their beds, (and last) beat them lightly but if they return to obedience, seek not against them means of annoyance. Surely Allāh is Most High, Most Great.” [al-Nisa 4:34] So if she has some bad etiquette, then be patient with her, but if she is not chaste (lewd) then divorce her. Allāh says: “The fornicating man only marries the fornicating woman or a mushrik, and the fornicating woman only marries the fornicating man or a mushrik, and this is forbidden from the believers.” [al-Nur 24:3] And she is in a land of self-indulgence, and a land of sin and corruption that does not aid one upon the religion, not to mention upon good. And for Allāh to guide this women by your hands is better for you than Ḥumur al-Na’am (the rare red she-camel).”Përshtati: Arbrit Kraja -Abu Yusuf al-Albani-
A'Shkodera Albania 23 Dhul Ke’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.