Thursday, October 25, 2012

Mbërritja vonë në namazin e Bajramit


Mbërritja vonë në namazin e Bajramit

Pyetje:
Ç’gjykim ka për atë që kap vetëm teshehudin bashkë me xhemat në namazin e Bajramit dhe në namaz për shi? Ai duhet që ai pastaj të falë dy rekate dhe të veprojë siç imami ka vepruar apo çfarë duhet të bëjë ai?

Përgjigje:
Kush e kap vetëm teshehudin bashkë me imamin në namazin e Bajramit apo në namazin për shi, ai duhet të ngrihet dhe të falë dy rekat pasi imami të japi selam. Në këto (dy) rekatë ai duhet të veprojë ashtu siç ka vepruar Imami (më parë) me anë të Tekbireve, recitim, rukus dhe sexhdes.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdullah bin Ghudayaan
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Rahime-humullah

Fetaua el-Lexhne ed-Da'imeh lil-Buhuth el-Ilmije uel-Iftaa, vol 8,fq 307, fetaua nr.4517


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf )
Shkodër 10 Dhul Hixhe 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.