Monday, February 11, 2013

Çifutët dhe të Krishterët janë më të mirë se Rauafidh


Ibn Abil-‘Izz Ibn Abdis-Salaam 1 (V 792 H) shpjegues i Et-Tahauijeh thotë:

’’Kush është më i humbur se ai që në zemrën e tij mbartë urrejtje për më të mirët e besimtarëve pas Profetëve dhe lidërve të miqve të Allahut Subhanehu ue Te’ala. Madje Çifutët dhe të Krishterët janë më të mirë se Rauafidh në një veçori, në atë që kur Çifutët u pyetën: Kush janë më të mirët në fenë tuaj ? Ata thanë,’Shokët e Musait alejhi selam. U është thënë të Krishterëve: Kush janë më të mirët në fenë tuaj ? Ata thanë,’Shokët e Isait alejhi selam. U është thënë Rauafidh. Kush janë më të këqinjtë në fenë tuaj ? Ata thanë,’Shokët e Muham-medit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, përjashtuar pak prej tyre. Midis atyre që ata shanë janë ata që janë shumë herë me të mirë sesa ata që përjashtuan’’

(Rauafidh; një grup ekstrem prej mesit të Shijave)

1-      Shiko Sharh ‘Aqeedatut-Tahaawiyyah’ me kontrollin e Shejkh Muham-med Nasrud-Din El-Albani rahimehUllah, fq.15. për biografi më të plotë.

Burimi: Sharh At-Tahaawiyyah fq.469.
Shejkh ‘Abdul-Muhsin Ibn Hamad Al-‘Abbaad rahimehUllah.

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 1 Rebbi1’2 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.