Wednesday, February 6, 2013

Vërtet All-llahu nuk shikon as Trupat as Fytyrat por shikon Zemrat tuaja


Vërtet All-llahu nuk shikon në trupat tuaj e as në fytyrat tuaja, por shikon në zemrat tuaja.”

Nga Ebu Hurejra ’Abdur-Rahmen ibn Sakhr radija_Allahu anhu, i cili ka thënë se:
 I Dërguari i Allahut sal-laAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:


Vërtet All-llahu nuk shikon në trupat tuaj e as në fytyrat tuaja, por shikon në zemrat tuaja (veprat tuaja).”[1]

Shejkh Muham-med ibn Salih el-'Uthejmin rahimehUllah, komenton: [2]


Allahu Xlel-le ue Ala, nuk shikon tek robërit trupat e tyre, nëse ata janë të mëdhenj apo të vegjël në shtat, as nëse ata janë të shëndoshë apo të sëmurë. Ai nuk shikon në fytyrat e tyre, nëse janë apo jo ata të bukur apo të shëmtuar. Të gjitha këto çështje janë (absolutisht) pa asnjë domethënie tek Allahu Subhanehu ue Te’ala. Njëkohësisht, Ai nuk shikon as racën e as prejardhjen e tyre, dhe nëse ata janë fisnikë-bujarë ose jo, dhe Ai nuk shikon pasurinë e tyre. Ai nuk shikon aspak në asnjë prej këtyre çështjeve.

Nuk qëndron asnjë lidhje mes Allahut Aze ue Xhele, dhe krijesave të Tij përveçse nëpërmjet (devotshmërisë dhe drejtësisë). Kushdo që posedon më shumë devotshmëri ndaj Allahut Xhel-le ue ’Ala, është më afër Tij, dhe po ashtu më i ndershmi është afër Tij, kështu që mos u krenoni me pasurinë tuaj, as me bukurinë tuaj, as me trupin tuaj, as me fëmitë tuaj, as me kështjellat tuaja, as me mjetet tuaja dhe as edhe me ndonjë çështje të kësaj bote - dunjaje. Vërtetë, nëse All-llahu Aze ue Xhel, të ka dhënë ty sukses për ta arritur devotshmërinë dhe drejtësinë, kjo është prej Mirësisë së Tij mbi ty, kështu që falënderoje All-llahun Subhanehu ue Te’ala.

[1] Transmeton Muslimi, nr. 2564
[2] Shejkh Salih el-'Uthejmin, Sherh Rijaad es-Salihin, 1/61 - (Dar al-Watan)
Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 25 Rebbi’1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.