Monday, February 11, 2013

Vërtetë Veprat Vlerësohen Sipas Qëllimeve


Vërtetë Veprat Vlerësohen Sipas Qëllimeve

Transmetohet prej Prijësit të besimtarëve Ebu Hafs Umer Ibn el-Hatab radija_Allahu anhu, duke thënë:

Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, të thotë:

’’Vërtetë veprat vlerësohen sipas qëllimeve, dhe çdo njeriu i takon ajo që ai ka pasur për qëllim. Prandaj, kush emigron (bën Hixhret) për hir të Allahut dhe për të Dërguarin e Tij, atëherë edhe shpërblimin do e ketë tek Allahu dhe i Dërguari i Tij. Ndërsa ai që migron për të fituar ndonjë të mirë të kësaj bote apo të martohet me ndonjë grua, ai do të marrë atë që ka pasur për qëllim’’ (Buhari-Muslim)

Esh-Shejkh, El-Allame Saalih Aalish-Shejkh hafidhehUllah, shpjegon: Ky hadith është një hadith madhështor ...

Ky hadith është një parim prej themeleve bazë të Fesë. Imam Ahmed rahimehUllah, ka thënë: Islami rrotullohet rreth tre (3) haditheve:

Transmetimi i Umerit radija_Allahu anhu: 

’’Vërtetë veprat vlerësohen sipas qëllimeve’’.


Transmetimi i A'ishes radija_Allahu anha: 

“Kush shpik (diçka) në çështjen (fenë ) tonë që nuk është prej saj ajo është e refuzuar.”


Transmetimi i Nu'maan Ibn Beshir radija_Allahu anhu: 

’’Vërtet e lejuara (hallalli) është e qartë, por edhe e ndaluara (harami) është e qartë’’


Pra, ky transmetim ’’Vërtetë veprat vlerësohen sipas qëllimeve’’ është i nevojshëm në çdo gjë (vepër), nevoitet në bindjen ndaj urdhërave, në qëndrimin larg çështjeve të ndaluara dhe braktisjen e dyshimeve. Prandaj prania e këtij hadithi është shumë madhështor, sepse njeriu çdo vepër të tij është i obliguar (i kërkohet) ta zbatojë mbi këtë (kusht) që është një urdhër për tu ndjekur:  qoftë ky një urdhër i obliguar apo i rekomanduar, apo ajo që është mes ndalimit apo largimit prej saj: ndalimi i të ndaluarës apo ndalimi i të urryerës, ose kur urdhëresa bëhet e dyshimtë, atëherë ajo braktiset. E gjithë kjo nuk është e saktë, përveç nëse brenda saj ke për qëllim Fytyrën e Allahut, Azze ue Xhel, dhe kjo është En-Nijah (Njeti-Qëllimi).
Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 1 Rebbi’2 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.