Friday, February 1, 2013

Të tregojë sytë nëpërmjet nikabit?


Të Tregojë Sytë Nëpërmjet Nikabit?

El’Allâmeh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl esh-Shejkh hafidhehUllahPyetje:
A i lejohet një gruaje të tregojë sytë e saj nëpërmjet nikabit?

Përgjigje:
Përveç nëse ajo nuk e çon në Fitne (sprovë) dhe nëse është e nevojshme për të.


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 20 Rebb’i 1 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.