Thursday, February 7, 2013

Është Nder dhe Mirësi për të qenë Selefi


Shejkh Salih El-Feuzan hafidhehUllah, thotë:

Është Nder dhe Mirësi për të qenë Selefi.
(Liqa Maftuh bir-Rass 66)

Përktheu Arbrit Kraja
Shkoder 26 Rebbi’1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.