Saturday, April 7, 2012

Burri refuzon që të ketë fëmijë me bashkëshorten e tij


Burri refuzon që të ketë fëmijë me bashkëshorten e tij për arsye se të afërmit e saj nuk janë Selefi.

Pyetja: 
është prej një motre në United Kindom (England), ku burri i saj nuk dëshiron që të ketë fëmijë prej saj, dhe arsyeja e tij është se prindërit e saj nuk janë selefi , apo në menhexhin selefi, duke ditur se akidja e tyre është e saktë dhe nuk ka ndonjë shenjë bidati në to .


Përgjigje:  Shejh UbejdUllah El-Xhabir Allahu e ruajtë

Shejhu Allahu e ruajtë thotë, sa për kërkimin e fëmijëve apo don që të ketë fëmijë, kjo është një  e drejtë e sheriatit për të, sikurse burri  ka të drejtë për të kërkuar fëmijë, apo për të  patur fëmijë, kështu është dhe për gruan e drejtë e saj për të kërkuar, apo për të patur fëmijë, dhe nuk është e lejuar  për burrin që të ndalojë / refuzojë të ketë fëmijë prej saj, edhe sikur ajo ti kishte prindërit e saj në bidat apo kufar, edhe në këtë rast ai nuk ka të drejtë që të refuzojë për të  mos patur fëmijë me të (gruan e tij). Dhe shejhu kërkon dhe thotë : O bija ime, dërgoji selam burrit tënd nga unë , dhe thuaj se ideja apo mendimi që ai  mban, apo ka, është gabim.

Burimi : www.miraath.net
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.