Sunday, April 15, 2012

El-Feuzân: Tentimi për të bashkuar Menhexhin Selefi me një Ikhwânî , Tablighi apo Sufi e mundur apo e pamundur?


Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128470
Date: 1423-09-21/2002-11-25
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com


Pyetje:
A është e mundur që akidja Selefije të bashkohet me një Ikhwânî apo Tablighi apo Sufi Menhexh (metodologji) në një person të njëjtë?

Shejh: Salih el-Feuzân, Allahu e ruajtë:

Është e pamundur që dy të kundërta të bashkohen. Dy të kundërta nuk bashkohen. A mundet Teuhidi dhe Shirku (politeizmi, idhujtaria) të jenë të bashkuara? Ato nuk mund të jenë të bashkuara. Dy të kundërta asnjëherë nuk mund të bashkohen. Risitë (bidatet) nuk mund të bashkohen me Sunetin.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.